Strona główna Aktualności Oczekiwania przemysłu – możliwości nauki

WYDARZENIA:

 

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Oczekiwania przemysłu – możliwości nauki
poniedziałek, 15 października 2012 12:05

W dniach 1-3 października 2012 roku w Hotelu Ameliówka na gościnnej ziemi kieleckiej odbyło się tradycyjne, czwarte już, seminarium pracowników naukowo-badawczych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Poświęcone było w znaczącej części problematyce współpracy instytutu z podmiotami sektora gospodarczego w zakresie rozwoju innowacji, technik i technologii, możliwości współpracy.


Wykres 1. Zmiana liczby i struktury uczestników seminariów w latach 2009-2011.Główne przesłanie to rozeznanie potrzeb i oczekiwań przemysłu w rozwoju nowoczesnych technologii i produktów i określenie na ile środowisko naukowe skupione w ICiMB jest w stanie sprostać tym potrzebom. W seminarium wzięło udział łącznie ponad 100 uczestników (gości i pracowników), co jest najwyższą liczbą wśród wcześniej organizowanych (Wykres 1). Jest już tradycją, że uczestnicy kolejnych seminariów odpowiadają na szereg szczegółowych pytań zawartych w ankiecie, udzielone odpowiedzi i wynikające z nich wnioski są bardzo ważnym impulsem w działaniach dyrekcji instytutu.

Już wcześniej podkreślano bardzo ważną integracyjną rolę instytutowych seminariów, co jest o tyle ważne, iż ciągle pamiętać należy o przeprowadzonym przed kilku laty procesie łączenia Wykres 2. Cele osiągane przez seminaria instytutowe w opinii ich uczestników. kilku samodzielnych jednostek naukowych w jeden sprawny instytut naukowy. Szereg działań (wśród nich ogólno instytutowe seminaria) przyniosło w  zakresie integracji zdecydowaną, pożądaną zmianę w postawach pracowników, działaniach poszczególnych komórek i jednostek instytutu. Jednocześnie proces ten (integracja) dostrzegany jest przez samych uczestników konferencji i wskazywany jako ważny w ankietach podsumowujących seminaria (Wykres 2). Ponad 77% odpowiedzi ankietowanych wskazywało, że udział w seminarium na pewno lub prawdopodobnie pozwoli nawiązać im  nowe relacje  między pracownikami mogące owocować w przyszłości wspólnymi projektami i badaniami.

 

 

Ocena pracowników naukowych


Istotną rolę w rozwoju kadry naukowo-badawczej jest odgrywają okresowe przeglądy osiągnięć i dokonań pracowników. Ocena ta staje się obecnie tym ważniejsza, iż Instytut od czasu ostatniej oceny parametrycznej dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za pośrednictwem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych – KEJN) znajduje się w grupie podmiotów z najwyższą oceną (kategoria 1). Ponieważ w 2013 roku dokonana zostanie kolejna ewaluacji jednostek naukowych rozwój kadry i jej osiągnięcia mają absolutnie kluczowe znaczenie. W 2012 roku w ICiMB przeprowadzono ocenę osiągnięć pracowników naukowo-badawczych w grupach asystentów i adiunktów. W ankiecie oceniającej uwzględniano zarówno osiągnięcia wskazywane wprost w stosownych przepisach prawa, jak również dodatkowe, specyficzne osiągnięcia pracownicze. W czasie seminarium sekretarz naukowy Instytutu przedstawił wyniki oceny, zarówno poszczególnych osób, jak i jednostek organizacyjnych (oddziałów).  Pięciu pracowników Instytutu (w analizowanych grupach pracowniczych tj. adiunkci, asystenci, badawczo-techniczni) uzyskało status wyróżniających się, suma ich punktów znacząco przewyższała średnią punktów wyliczoną dla każdej kategorii pracowników. Należy sądzić,  że zaprezentowane wyniki staną się istotnym impulsem do rozwoju naukowego każdego pracownika. Zapewne wpłynie to korzystnie na konkurencję i rywalizację również między jednostkami Instytutu. Konkurencja w dziedzinie nauki to przede wszystkim dążność do innowacji i kreatywności pracowników. Ważnym jest aby umiejętnie określić zdolność do takiego działania, a także używać instrumentów do podwyższonej motywacji takiego postępowania. Istotną rolę w tym procesie spełniły prezentacja i miniwarsztat przeprowadzone przez mgr Piotra Rutę -, wykładowcę na Studiach Podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu "Istota kreatywności i twórczego myślenia" uporządkował i przedstawił typy osobowości, uwarunkowania ich działania,  efektywne bodźce i instrumenty wspomagające rozwój kreatywności i zaangażowania pracowników. Dużo ożywienia i zaangażowania uczestników seminarium wprowadziło przeprowadzenie miniwarsztatu  metodą „burzy mózgów” związanych z poszukiwaniem rozwiązań w zakresie motywacji. Podobne metody działania należy wprowadzać na szerszą skale w działaniu instytutu zwłaszcza tam, gdzie należy uzyskać inne, odbiegające od obecnych i bardziej efektywne metody i sposoby pracy.

 

Zagadnienia naukowe


Problematyka naukowa realizowana była w dwóch segmentach wystąpieniach zaproszonych gości oraz prezentacji najbardziej wartościowych osiągnięć naukowych pracowników poszczególnych oddziałów Instytutu w okresie między seminarium w Sulejowie 2011 a tym zrealizowanym w Ameliówce 2012. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się prof. Dr hab. Inż. Małgorzata Lewandowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz dr inż. Krzysztof Fronc z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Profesor Lewandowska przedstawiła wykład Kompozyty z udziałem fazy ceramicznej w badaniach Wydziału Inżynierii Materiałowej wskazując w nim szereg osiągnięć badawczych uzyskanych w zespołach WIM PW (również te powstałe we współpracy z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych). Szczególne miejsce w jej wystąpieniu zajęły kompozyty do zastosowań stomatologicznych (ceramiczno-polimerowe na stałe wypełnienia oraz ZrO2  do odbudowy zębów), nanokompozyty metalowo-ceramiczne oraz problematyka ogniw paliwowych SOFC czy fuzji termojądrowych CFC/Mo/W.

Dr Fronc  natomiast omówił szeroko w swoim wystąpieniu zagadnienie Nanostruktury ceramiczne - nanowłókna i nanoproszki. Wytwarzanie i zastosowania. Część prowadzonych przez dr Fronca badań realizowanych jest także w ICiMB. Szczególne zainteresowanie wzbudziły wyniki badań dr K.Fronca i zespołu IF PAN związane ze zjawiskami luminescencji wytworzonych przez nich nanomateriałow ceramicznych wprowadzanych do komórek nowotworowych i wywoływanie procesami fizycznymi zjawiska destrukcji tych komórek. Prowadzone w Instytucie Fizyki PAN badania wskazują realną szansę opracowania nowych skutecznych metod zwalczania chorób nowotworowych w sposób nieinwazyjny, mniej groźny dla pacjenta, a zwiększających szansę na pokonanie choroby. Należy trzymać kciuki za pełne powodzenie tych badań, których efekty mogą dać nadzieję, szansę i i skuteczny instrument w diagnostyce i terapii nowotworowej.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu przedstawiono na specjalnej sesji. Znalazły się wśród nich referaty następujących osób:

 • Materiały ogniotrwałe magnezjowo-chromitowe o podwyższonej odporności na wstrząsy termiczne - dr Jacek Podwórny – Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
 • Lotniczy hamulec ceramiczny z SiC - prof.ICiMB dr hab.inż. Adam Witek – Centrala Warszawa
 • Odtworzenie technologii Chassestaub - prof.PW dr hab. Paweł Bylina – Centrala Warszawa
 • Rentgenowskie dyfrakcyjne metody oznaczania stopnia inwersji w spinelach - dr Jacek Podwórny - Oddział Materiałów Ogniotrwałych Gliwice
 • Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego - dr inż. Tomasz Baran – Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Kraków
 • Innowacyjne metody badawcze odpadów komunalnych po ich mechaniczno-biologicznym przetworzeniu - dr inż. Grzegorz Siemiątkowski, mgr Joanna Poluszyńska, mgr Maciej Paciorkowski – Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych Opole.

Znaczne zróżnicowanie tematyki naukowej jaka jest realizowana w Instytucie powoduje, iż nie zawsze wszystkie osiągnięcia badawcze są dobrze znane pracownikom innych oddziałów instytutu. Prezentowane wystąpienia wzbudziły znaczne zainteresowanie słuchaczy, co zaowocowało także ożywiona dyskusją oraz pytaniami do referentów. Platforma naukowa jaka są seminaria instytutowe jeszcze raz pokazała swoja przydatność w wymianie informacji, tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych i upowszechnianiu osiągnięć naukowych.


Współpraca przemysł – nauka


Sesja poświęcona temu zagadnieniu zgromadziła przedstawicieli wybranych i blisko współpracujących od lat zakładów przemysłowych. Znaleźli się wśród nich przede wszystkim ci, którzy odpowiadają w tych zakładach za wdrożenia, postęp techniczny i innowacje, uczestniczą w studyjnych wyjazdach zagranicznych (na specjalistyczne targi i wystawy oraz do zakalców przemysłowych) – ergo ich wiedza o współczesnych trendach w postępie naukowo-technicznym jest szeroka i aktualna. Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi potrzeb rozwojowych współczesnego przemysłu i możliwych obszarów współpracy z Instytutem (także o dotychczasowych osiągnięciach i dokonaniach uzyskanych we współpracy z instytutem) podzielili się następujący referenci:

 • mgr inż. Zbigniew Woźniak - Główny Technolog - Ceramika PARADYŻ sp. z o.o. Założenia rozwoju współpracy pomiędzy Grupą Paradyż i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych,
 • mgr inż. Marian Darłak - Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Rozwoju - Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Działania badawczo-rozwojowe o charakterze projektowym realizowane w Zakładach Magnezytowych ROPCZYCE SA. ,
 • Paweł Gambal KGHM Ecoren S.A Innowacyjne spoiwa mineralne z przekształcenia odpadów flotacyjnych powstających w KGHM Polska Miedź S.A. (prezentowała dr inż. Krystyna Rajczyk- OIPMB)
 • prof. Dr hab. Inż. Jan Deja w imieniu Stowarzyszenia Producentów Cementu,
 • mgr inż. Tomasz Abramowicz - Dyrektor Produkcji - Lico Mix,
 • mgr inż. Garus Krzysztof - Dyrektor ds. Produkcji - Cementownia Warta S.A. ,
 • mgr inż. Jarosław Rutczyński - Kierownik Rozwoju Dodatków do Cementu - Lafarge Cement S.A.

Wiedza przedstawicieli przemysłu o współczesnych trendach rozwojowych w ich obszarach aktywności gospodarczej jest bardzo ugruntowana i uporządkowana. Wystąpienia zaprezentowane przez nich w trakcie seminarium były bardzo interesujące i praktyczne.  Zakres potrzeb przemysłu i możliwej współpracy z instytutem jest bardzo szeroki. W wielu wystąpieniach sformułowano konkretne zadania czy rozwiązania technologiczne, których oczekuje przemysł. Istnieje zatem bardzo realna perspektywa dalszych możliwych działań w kierunku uzyskania wsparcia ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przemysłu na projekty głownie w ramach Programu Badań Stosowanych. Od aktywności pracowników instytutu oraz ich kreatywności zależeć będzie jaką szeroką i zróżnicowaną oraz wartościową merytorycznie ofertę  składać będzie instytut do rozpatrzenia w kolejnych konkursach ogłaszanych przez NCBiR.

 

Dodatkową atrakcją pobytu w Górach Świętokrzyskich była zarówno wspaniała pogoda towarzysząca w trakcie jego trwania jak i wyprawa do podziemnej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich. Jest to obiekt  klasy światowej, świadczący o wiodącej roli w Europie ośrodków górnictwa skalnego zlokalizowanych na terenie obecnej Polski. Obiekt godny polecenia do odwiedzin każdemu zainteresowanemu historia rozwoju cywilizacji ludzkiej oraz historii górnictwa i przetwórstwa skalnego.
Niewątpliwie ogólno instytutowe seminaria naukowe stały się już elementem tradycji i praktyki instytutowej. Dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenia związane z ich organizacją upoważniają do stwierdzeń, że istnieje potrzeba ich dalszej organizacji i doskonalenia formy oraz zakresu tematycznego.


Krzysztof Szamałek "Szkło i Ceramika" nr 5/2012

 

 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013