Strona główna Aktualności Krzysztof Szamałek- profesorem belwederskim

WYDARZENIA:

 

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

Krzysztof Szamałek- profesorem belwederskim

30 listopada 2012 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje profesorskie nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W gronie 59 naukowców znalazł się Sekretarz Naukowy, Z-ca Dyrektora ds. naukowo-badawczych ICiMB Krzysztof Szamałek.

 

Prezydent.pl

 

Sylwetka naukowa prof. dr hab. Krzysztofa Szamałka

 

Prof. K. SzamałekProfesor Krzysztof Szamałek ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1978 roku otrzymując dyplom z wyróżnieniem, otrzymał także nagrodę sekretarza naukowego Polskiej Akademii Nauk dla wyróżniających się w nauce studentów.

Tuż po skończeniu studiów został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Geologii i Ekonomiki Złóż Instytutu Geologii Podstawowej UW i rozpoczął prace naukowo-badawcze pod opieką prof. dr hab. Ryszarda Wyrwickiego. Tematyka realizowanych przez niego prac naukowych, badawczych i eksperckich koncentrowała się na skałach ilastych jako surowcach dla szeroko rozumianego przemysłu ceramicznego.

W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności prawno-administracyjnej przygotowując pracę magisterską poświęconą zagadnieniu ochrony prawnej i racjonalnemu wykorzystaniu kopalin towarzyszących (skały ilaste towarzyszące złożu węgla brunatnego w Turoszowie).

Profesor brał udział w licznych stażach zagranicznych (Wydział Geologii Uniwersytetu im. Łomonosowa (Rosja), Wydział Geologii Indiana University (USA), Technische Univarsitat (West Berlin)) oraz studyjnych wyjazdach naukowych (Cairo University Egipt, RWTH Aachen), podczas których poznał nowoczesne metody badawcze.

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zajął się zagadnieniem utylizacji odpadów pogalwanicznych z wykorzystaniem termicznego procesu przeobrażeń skał ilastych. Opracował w tej tematyce kilka niepublikowanych i zastrzeżonych opracowań dla zakładów mających problem z odpadami pogalwanicznymi (m.in. zakłady Apena w Bielsku Białej czy Polmot w Praszce).

Prof. K. SzamałekPo latach przerwy profesor Szamałek powrócił aktywnie w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych do badań minerałów i skał ilastych oraz tworzyw ceramicznych. Problematyka zarządzania środowiskiem połączyła zainteresowania badawcze profesora Szamałka z praktyką. Przez kilkanaście lat (1994-2006) pracował w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką środowiska naturalnego i wykorzystania jego zasobów. W latach 1994-1997 oraz 2001-2005 pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju. Od 1998 do 2001 roku był dyrektorem departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo ekologiczne i surowcowe. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, banku BGŻ SA, rady EkoFunduszu, a także członkiem rad nadzorczych m.in. KGHM Polska Miedź SA, Nafta Polska SA, bank BOŚ SA, Geofizyka Kraków SA. W latach 2005-2006 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu fundacji EkoFundusz.   

Jako sekretarz stanu odpowiadał w ministerstwie środowiska za gospodarkę wodną – był jednym z głównych decydentów w zakresie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej oraz usuwania skutków powodzi w 1997 roku w Polsce. Zakres i skala powodzi oraz jej następstwa znacząco odbiegały od wszystkich znanych poprzednich tego rodzaju wydarzeń. Ponadto następstwa powodzi zaczynały tworzyć nowe geozagrożenia np. osuwiska, ruchy masowe, zmiany w wodach podziemnych. Wszystko to spowodowało konieczność analitycznego podejścia do tych nowych tematów i sprawiło, że profesor Krzysztof Szamałek poświęcił część swojego czasu na badania związane z tym zakresem. Tej tematyce poświęcone były jego liczne wystąpienia konferencyjne oraz publikacje w materiałach konferencyjnych. Został zaproszony także do poprowadzenia wykładu o zarządzaniu kryzysowym w prestiżowym ośrodku NATO w Garmisch Partenkirchen w 2000 roku. Od 1996 roku posiada stopień górniczy generalnego dyrektora górnictwa, a od 2003 roku tytuł Geologa Europejskiego (European Geologist) nadawany przez Europejską Federację Geologów. W Polsce tytuł ten posiada tylko kilka osób.

Profesor Szamałek reprezentował Polskę w organizacjach międzynarodowych związanych z badaniami geologicznymi środowiska oceanicznego (International Sea-bed Authority, Interoceanmetal 1994-2005). Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, uczestniczy w pracach szeregu instytucji Unii Europejskiej (DG Industry EU - 2008-2010), a także jest członkiem komitetów naukowych „Gospodarki Surowcami Mineralnymi”, „Szkło i Ceramika”, „Cement-Wapno-Beton”. Jest autorem ponad 150 publikacji oraz książek m.in. „Geologia i surowce mineralne oceanów” (PWN 2009), „Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi” (2007 PWN).

Profesor Krzysztof Szamałek jest pracownikiem naukowym Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Początkowo prowadził zajęcia z przedmiotów wiertnictwo, górnictwo i geologia złóż. Jeszcze jako magister uzyskał decyzją Rady Wydziału prawo wykładania prawa geologicznego i górniczego oraz geologii ekonomicznej. Obecnie prowadzi przede wszystkim wykłady kursowe dla studentów ostatnich lat studiów geologicznych. Ponadto realizuje wykłady do wyboru mające charakter wykładów monograficznych. Jego wykłady dotyczą przede wszystkim zagadnień geologii gospodarczej i złożowej oraz gospodarki surowcami mineralnymi.

Od kilku lat jest zastępcą dyrektora ds. naukowo-badawczych i sekretarzem naukowym Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.


Więcej o sylwetce naukowej profesora Krzysztofa Szamałka w ostatnim numerze "Szkło i Ceramika" 06.2012

 

 

Prof. K. Szamałek

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013