Strona główna Aktualności V SEMINARIUM NAUKOWO-BADAWCZE ICIMB „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”

WYDARZENIA:

 

Z początkiem stycznia przy Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie rozpoczyna działalność Centrum Transferu Wiedzy - oferujące bezpłatne formy wsparcia dla firm

 

więcej informacji...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Prezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

 

więcej informacji...

Na zaproszenie prezesa targów Sandipa Patela przedstawiciele Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych uczestniczyli w drugiej edycji 4 - dniowego wydarzenia tj. Vibrant Ceramics Expo and Summit 2017  skupionego na rozmowach B2B oraz pokazie wyrobów gotowych

więcej informacji...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński  w  dniu 13 listopada 2017 roku, odwiedził krakowski Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

W dniu 25 października 2017 roku dr inż. Paweł Pichniarczyk, Dyrektor Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych, został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi.

 

więcej informacji...

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2017 został uhonorowany srebrnym medalem za opracowanie technologii

więcej informacji...

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Izolacji Przemysłowych 4INSULATION, podczas których Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie zaprezentuje m.in. ofertę badań  systemów ociepleń oraz badań ogniowych

więcej informacji...

Mamy zaszczyt poinformować, że zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2017 roku o nadaniu odznaczeń, za zasługi w działalności naukowo-badawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr inż. Paweł Pichniarczyk


więcej informacji...

Szanowni Państwo, pragniemy zaprosić Państwa do udziału w VIII Konferencji Naukowej: „Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”

 

więcej informacji...

Komisja Wyborcza powołana Zarządzeniem Nr 6 Dyrektora Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 09 czerwca 2017 roku i Aneksem Nr 1 z dnia 12 czerwca 2017 r.  oraz  Aneksem Nr 2 z dnia 28 czerwca 2017 r. w składzie

więcej informacji...

68 wynalazków (zgłoszonych wcześniej do Urzędu Patentowego) w tegorocznej edycji konkursu oceniała kapituła konkursu

więcej informacji..

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych.

więcej informacji...

W dniach 31 maja - 1 czerwca br. odbywał się w Krakowie kongres Impact 2017 - jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych przemysłowi 4.0 w Polsce.

więcej informacji...

Spośród 45 projektów zgłoszonych do udziału w w ramach konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, które napłynęły do NCBR, do dofinansowania wybrano 12.


więcej informacji...

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.


więcej informacji...

Jury Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 nominowało projekt pt.: „Utylizacja odpadowego szkła CRT w procesie produkcji płytek szklanych - opracowanie parametrów technologicznych" prowadzony przez Zakład Realizacji Projektu Płytka CRT

 

więcej informacji...

Zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.) Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych będąc Jednostką Oceny Technicznej wyznaczoną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 jest uprawniony do wydawania krajowych ocen technicznych.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

V SEMINARIUM NAUKOWO-BADAWCZE ICIMB „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”
poniedziałek, 21 października 2013 09:38

W dniach 1-2 października 2013 roku w Hotelu „Mikulski” w Gliwicach odbyło się piąte już, seminarium naukowo-badawcze Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”. Organizatorem spotkania był Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, który gościł w swojej siedzibie 110 uczestników - przedstawicieli przemysłu i pracowników naukowo-badawczych Instytutu.


Seminarium poświęcone było współpracy Instytutu z przemysłem, pozyskiwaniu środków finansowych na badania z Unii Europejskiej i w ramach projektów z NCBiR, ocenie parametrycznej jednostek przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – KEJN w 2013 roku. Celem spotkania była również dalsza integracja pracowników naukowych wszystkich oddziałów, co ma duży wpływ na współpracę i prowadzone wspólne projekty i badania. Uczestnicy spotkania zwiedzili siedzibę Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

 

Sesja I

seminariumSeminarium otworzyli: Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Sekretarz Naukowy prof. dr hab. Krzysztof Szamałek i Dyrektor Oddziału Materiałów Ogniotrwałych prof. ICiMB dr hab. inż. Mirosław Cholewa. Dyrektor Krzysztof Szamałek przedstawił wyniki oceny jakości naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Omówił wszystkie elementy punktowane przez zespół ewaluacyjny oraz wpływ spadku Instytutu z kategorii „A” do „B” na jego funkcjonowanie i rozwój. Wiele rozmów koncentrowało się wokół tego tematu i wszyscy byli zgodni, że należy dokonać wszelkich starań, aby po następnej ocenie parametrycznej wrócić do grupy „A”.

 

seminarium2Następnie dr Dariusz Drewniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił możliwości wsparcia badań naukowych w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Zaprezentował program „Horyzont 2020” oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, PO IR na lata 2014 - 2020,  „Horyzont 2020” stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Natomiast program PO IR będzie wspierał zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:

  • wzmocnieniu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką,
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Uczestnicy seminarium bardzo żywo zareagowali na przedstawione informacje i wywiązała się ciekawa dyskusja na temat możliwości finansowania badań naukowych.

 

Sesję pierwszą zakończył Dyrektor Krzysztof Szamałek poruszając problem pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-wdrożeniową przez pracowników badawczo-rozwojowych Instytutu. Podniesiono kwestię systemu recenzowania projektów w NCBiR m.in. liczby recenzentów jak i kryteriów oceny. Dyrektor przedstawił zawiły system punktacji oraz pozycji ICiMB w kontekście konkursów w ramach Programu Badań Stosowanych..


Sesja II


seminarium3Sesja druga poświęcona była współpracy przemysłu i nauki. Zaproszeni przedstawiciele przemysłu budowlanego, szklarskiego i płytek ceramicznych przedstawili stan aktualny oraz perspektywy rozwoju reprezentowanych przez siebie branż. Sformułowali konkretne zadania i rozwiązania technologiczne, których oczekuje przemysł oraz możliwe obszary współpracy z Instytutem.


W ramach sesji swoje referaty wygłosili:

  • Ryszard Kowalski – Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. „Rynek materiałów budowlanych – uwarunkowania i perspektywy”
  • Piotr Kardaś – Sekretarz Generalny Związku Pracodawców Polskie Szkło. „Szkło materiałem przyszłości”
  • dr Lucyna Badura, dr Ferdynand Gacki – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.. „Perspektywy rozwoju oraz potrzeby przemysłu płytek ceramicznych”.

Pierwszy dzień seminarium zakończył się panelem dyskusyjnym dotyczącym wszystkich, poruszonych na obu sesjach tematów i problemów.

 

Sesja III

 

Drugiego dnia seminarium pracownicy naukowi poszczególnych Oddziałów prezentowali swoje osiągnięcia i dzielili się doświadczeniami. Zebrani mieli możliwość wysłuchać następujących wystąpień:

  • dr Bronisław Psiuk – OMO Gliwice – „Procesy spalania z wykorzystaniem stałych nośników tlenu”
  • dr inż. Artur Oziębło – Instytut Warszawa – „Doświadczenia i wnioski z pobytu na stypendium naukowym w USA”
  • dr Grzegorz Adamski – OSiMB Kraków – „Stan realizacji projektów”
  • dr inż. Ewa Głodek, dr inż. Franciszek Sładeczek – OIPMB Opole – „Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w piecach cementowych”

 

seminarium4Każdy z poruszonych tematów wywołał żywe reakcje ze strony słuchaczy, którzy chętnie zadawali pytania. Po krótkim podsumowaniu aktualnej sytuacji, szans oraz zagrożeń dla Oddziałów i całego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, uczestnicy udali się do siedziby Oddziału Materiałów Ogniotrwałych. Goście zostali przyjęci przez Dyrekcję i pracowników Oddziału. Podzieleni na grupy zwiedzili pracownie naukowe, laboratorium, zapoznali się zakresem prac wykonywanych na posiadanej aparaturze naukowo-badawczej.

 

Instytutowe seminaria naukowe stały się już tradycją i weszły na stałe w kalendarz wydarzeń, a ich nowa formuła organizowania przez poszczególne Oddziały w swoich siedzibach w połączeniu ze zwiedzaniem placówki wydaje się bardzo trafiona.

 

praca

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Beton towarowy - wymagania i certyfikacja"

KRAKÓW 25.01.18

"Badanie możliwości reliefowania form gipsowych z zastosowaniem lasera CO2"

WARSZAWA 01.02.18

"Otrzymywanie nanoproszku YAGu"

WARSZAWA 08.02.18

"Instalacja testowa do pirolizy niskotemperaturowej biomasy czystej i odpadowej"

OPOLE 08.02.18

"Badania modelowe określania zawartości popiołu lotnego wapiennego w cementach powszechnego użytku z dodatkiem tego popiołu"

 

"Wpływ popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S na właściwości cementu i betonu"

 

"Wpływ dodatku nanokrzemionki na właściwości betonów o szczególnie dużej trwałości i odporności"

KRAKÓW 22.02.18

"Innowacyjne wyroby perlitowe dla systemów ochrony cieplnej i ogniowej"

 

 GLIWICE 22.02.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013