Strona główna Aktualności V SEMINARIUM NAUKOWO-BADAWCZE ICIMB „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”

WYDARZENIA:

 

W dniu 18.07.2018 r. pani dr inż. Magdalena Gizowska z Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych wzięła udział w konferencji...

 

więcej informacji...

P.O. Dyrektora Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie dr inż. Artur Oziębło oraz pracownicy Zakładu Biomateriałów dr inż. Monika Biernat i mgr inż. Lidia Ciołek biorą udział w konferencji ISBPPB 2018 – 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

 

więcej informacji...

W dniach 26-27.06.2018 r. Pani dr inż. Magdalena Gizowska pracująca w Zakładzie Ceramiki i Kompozytów w Warszawie oraz Pan dr Grzegorz Adamski z Centrum Transferu Wiedzy z Krakowa uczestniczyli w warsztatach organizowanych w ramach projektu

 

więcej informacji...

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że ukazała się nowa monografia Pana Profesora Wiesława Kurdowskiego, pt. „Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości”.

 

więcej informacji...

Dnia 11 sierpnia 2018 roku kończy się okres koegzystencji norm PN-EN 998-1:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego” oraz PN-EN 998-2:2012 i PN-EN 998-1:2016 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów - Część 2: Zaprawa murarska”.

 

więcej informacji...

Dnia 26 czerwca 2018 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyła się uroczystość zakończenia Drugiej Edycji 2018 Programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds, którego organizatorami są Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

 

więcej informacji...

W dniach 20-21 czerwca 2018 r. w Katowicach odbywały się Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG. Na stoisku ICiMB odwiedzający mogli zapoznać się z aktualną ofertą produktową i usługową.

 

więcej informacji...

W dniu 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Oddziału Ceramiki i Betonów w Warszawie gościła reprezentacja Wojskowej Akademii Technicznej. Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy między jednostkami.

 

więcej informacji...

Dnia 13 czerwca 2018 roku została podpisana umowa ramowa o współpracy z Politechniką Opolską. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych reprezentował Dyrektor dr inż. Paweł Pichniarczyk oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 

więcej informacji...

W dniach 13 i 14 czerwca 2018 roku w Krakowie odbędzie się konferencja pn. „Impact'18” poświęcona przyszłości cyfrowej gospodarki dla biznesu, startupów, nauki i administracji


więcej informacji...

W dniu 6 czerwca 2018 r. reprezentacja Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych gościła w siedzibie Grupy Paradyż

 

więcej informacji...

W dniach 5-8 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbędą się Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCOBTRACTING. Tegoroczna edycja targów bogatsza jest o WARSZTATY MENEDŻERA, organizowane przez partnera targów - Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy.

 

więcej informacji...

Dnia 18 maja 2018 r. w Łodzi odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polimery w Medycynie organizowana przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem konferencji było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych w zakresie szerokiego zastosowania polimerów naturalnych i syntetycznych w medycynie, farmacji i stomatologii.

 

więcej informacji...

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie odbędzie się 18. Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii.

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej.

 

więcej informacji...

Miło nam poinformować, że w konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz poradnik techniczny organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną w kategorii „Najlepsza Książka”

 

więcej informacji...

Wojskowa Akademia Techniczna będzie kontynuować współpracę z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB). 9 maja podpisano porozumienie pomiędzy uczelnią a instytutem, sankcjonujące dotychczasową współpracę i uwzględniające nowe obszary wspólnego działania.

 

więcej informacji...

Informujemy o udostępnieniu przez Zakład Oceny Technicznej (JOT): Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/01 dla złożonych zestawów izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) z zastosowaniem wyrobów z wełny mineralnej (MW) oraz Warunków Oceny Właściwości Użytkowych Wyrobu Budowlanego WO-KOT/04/02

 

więcej informacji...

9-11 maja 2018 roku w Łochowie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ETICS, najważniejsze spotkanie branżowe polskiego sektora ociepleń i chemii budowlanej. Jego gospodarzem będzie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), które w tym roku połączy naukową debatę ze swoim 15-leciem.

 

więcej informacji...

Opolski Oddział Inżynierii Materiałowej Procesowej i Środowiska ICiMB na zaproszenie Marszałka Województwa Andrzeja Buły jako jedyna jednostka naukowa z Opolszczyzny reprezentował sferę B+R województwa opolskiego na Hannover Messe 2018...

 

więcej informacji...

Podczas wizyty w Bolesławcu Monika Malinowska, Redaktor Naczelna Szkło i Ceramika udzieliła lokalnemu portalowi Bolec.info wywiadu dotyczącego rozwoju, promocji, nowych możliwości produkcyjnych i współpracy bolesławieckich zakładów ceramicznych

więcej informacji...

Modernizujemy pomieszczenia laboratoryjne do badań betonów, zapraw i kruszyw celem rozszerzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

więcej informacji...

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6848/IA/SN/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych otrzymał dotację na finansowanie w roku 2018 kosztów zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą,

więcej informacji...

Miło nam jest poinformować, że Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 6892/II-LAN/SN/2018  z dnia 18 kwietnia 2018 r. otrzymał dotację celową na zwiększenie bezpieczeństwa IT.

 

więcej informacji...

LOKALIZACJA:

 

V SEMINARIUM NAUKOWO-BADAWCZE ICIMB „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”

W dniach 1-2 października 2013 roku w Hotelu „Mikulski” w Gliwicach odbyło się piąte już, seminarium naukowo-badawcze Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych pt. „Potrzeby przemysłu – możliwości nauki”. Organizatorem spotkania był Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, który gościł w swojej siedzibie 110 uczestników - przedstawicieli przemysłu i pracowników naukowo-badawczych Instytutu.


Seminarium poświęcone było współpracy Instytutu z przemysłem, pozyskiwaniu środków finansowych na badania z Unii Europejskiej i w ramach projektów z NCBiR, ocenie parametrycznej jednostek przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych – KEJN w 2013 roku. Celem spotkania była również dalsza integracja pracowników naukowych wszystkich oddziałów, co ma duży wpływ na współpracę i prowadzone wspólne projekty i badania. Uczestnicy spotkania zwiedzili siedzibę Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.

 

Sesja I

seminariumSeminarium otworzyli: Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Sekretarz Naukowy prof. dr hab. Krzysztof Szamałek i Dyrektor Oddziału Materiałów Ogniotrwałych prof. ICiMB dr hab. inż. Mirosław Cholewa. Dyrektor Krzysztof Szamałek przedstawił wyniki oceny jakości naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Omówił wszystkie elementy punktowane przez zespół ewaluacyjny oraz wpływ spadku Instytutu z kategorii „A” do „B” na jego funkcjonowanie i rozwój. Wiele rozmów koncentrowało się wokół tego tematu i wszyscy byli zgodni, że należy dokonać wszelkich starań, aby po następnej ocenie parametrycznej wrócić do grupy „A”.

 

seminarium2Następnie dr Dariusz Drewniak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił możliwości wsparcia badań naukowych w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Zaprezentował program „Horyzont 2020” oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, PO IR na lata 2014 - 2020,  „Horyzont 2020” stanowi pierwszą inicjatywę skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Natomiast program PO IR będzie wspierał zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie wzrostem nakładów prywatnych na B+R. Cel ten zostanie osiągnięty przez koncentrację działań programu na:

  • wzmocnieniu powiązań między przedsiębiorstwami i nauką,
  • wsparciu i rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw,
  • wzmocnieniu jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Uczestnicy seminarium bardzo żywo zareagowali na przedstawione informacje i wywiązała się ciekawa dyskusja na temat możliwości finansowania badań naukowych.

 

Sesję pierwszą zakończył Dyrektor Krzysztof Szamałek poruszając problem pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-wdrożeniową przez pracowników badawczo-rozwojowych Instytutu. Podniesiono kwestię systemu recenzowania projektów w NCBiR m.in. liczby recenzentów jak i kryteriów oceny. Dyrektor przedstawił zawiły system punktacji oraz pozycji ICiMB w kontekście konkursów w ramach Programu Badań Stosowanych..


Sesja II


seminarium3Sesja druga poświęcona była współpracy przemysłu i nauki. Zaproszeni przedstawiciele przemysłu budowlanego, szklarskiego i płytek ceramicznych przedstawili stan aktualny oraz perspektywy rozwoju reprezentowanych przez siebie branż. Sformułowali konkretne zadania i rozwiązania technologiczne, których oczekuje przemysł oraz możliwe obszary współpracy z Instytutem.


W ramach sesji swoje referaty wygłosili:

  • Ryszard Kowalski – Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. „Rynek materiałów budowlanych – uwarunkowania i perspektywy”
  • Piotr Kardaś – Sekretarz Generalny Związku Pracodawców Polskie Szkło. „Szkło materiałem przyszłości”
  • dr Lucyna Badura, dr Ferdynand Gacki – Ceramika Paradyż Sp. z o.o.. „Perspektywy rozwoju oraz potrzeby przemysłu płytek ceramicznych”.

Pierwszy dzień seminarium zakończył się panelem dyskusyjnym dotyczącym wszystkich, poruszonych na obu sesjach tematów i problemów.

 

Sesja III

 

Drugiego dnia seminarium pracownicy naukowi poszczególnych Oddziałów prezentowali swoje osiągnięcia i dzielili się doświadczeniami. Zebrani mieli możliwość wysłuchać następujących wystąpień:

  • dr Bronisław Psiuk – OMO Gliwice – „Procesy spalania z wykorzystaniem stałych nośników tlenu”
  • dr inż. Artur Oziębło – Instytut Warszawa – „Doświadczenia i wnioski z pobytu na stypendium naukowym w USA”
  • dr Grzegorz Adamski – OSiMB Kraków – „Stan realizacji projektów”
  • dr inż. Ewa Głodek, dr inż. Franciszek Sładeczek – OIPMB Opole – „Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w piecach cementowych”

 

seminarium4Każdy z poruszonych tematów wywołał żywe reakcje ze strony słuchaczy, którzy chętnie zadawali pytania. Po krótkim podsumowaniu aktualnej sytuacji, szans oraz zagrożeń dla Oddziałów i całego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, uczestnicy udali się do siedziby Oddziału Materiałów Ogniotrwałych. Goście zostali przyjęci przez Dyrekcję i pracowników Oddziału. Podzieleni na grupy zwiedzili pracownie naukowe, laboratorium, zapoznali się zakresem prac wykonywanych na posiadanej aparaturze naukowo-badawczej.

 

Instytutowe seminaria naukowe stały się już tradycją i weszły na stałe w kalendarz wydarzeń, a ich nowa formuła organizowania przez poszczególne Oddziały w swoich siedzibach w połączeniu ze zwiedzaniem placówki wydaje się bardzo trafiona.

 

innowacyjni logo min

 

PC 2018 mini

 

CZASOPISMA:

 

sic logo1 logo cwb

 

GALERIA SZKŁA:

logo lipowa3

ZOBACZ NAS:

 

Youtube

 

NAJBLIŻSZE SEMINARIUM:

"Problematyka stosowania piasku chromitowego do wytwarzania form odlewniczych"

 

 GLIWICE 17.05.18

"Wpływ oddziaływania czynników środowiskowych na odporność szkieł niskoemisyjnych"

 

"Analiza właściwości szkieł energooszczędnymi nanopowłokami wielowarstwowymi"

 

 KRAKÓW 30.05.18

 "Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"

 

 WARSZAWA 07.06.18

"Adsorpcyjne oczyszczanie wód z jonów fluorkowych z zastosowaniem węgli aktywnych o rozwiniętej powierzchni właściwej"

 OPOLE 14.06.18

"Topienie szkieł gospodarczych o zwiększonej zawartości żużla wielkopiecowego"

 

"Pyły odpadowe powstające w procesie produkcji szkieł"

 
KRAKÓW 28.06.18

 

PROJEKTY UNIJNE:

 Projekt Aether

Projekt Rocare

Projekt Grundtvig

Projekt Leonardo

cervive logo min

logo-plytka-CRT-small

 

 

logo cerare

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013