mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

WI.261.1.2020 - „Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie (znajdujących się przy ul. Postępu 9 i ul. Kupieckiej 4)

Warszawa 31.01.2020OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których
zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 1986)

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa „Całodobowa fizyczna ochrona obiektów i mienia Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie (znajdujących się przy ul. Postępu 9 i ul. Kupieckiej 4)” świadczona w okresie od 1 marca 2020 r. do 28 lutego 2021 r.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

    Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Odział Ceramiki i Betonów w Warszawie ul. Postępu 9  02-676 Warszawa
    Sekretariat I piętro w godzinach: 7:30. – 15:00.


    Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2020 r. o godz. 10:00
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu (wersja pełna), które zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.icimb.pl

Dokumenty do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie


Uwagi:

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Informacja o podpisaniu umowy (PDF)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 11.02.2020, 14:43
Dokument oglądany razy: 339
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Adam Plutecki
Publikacja dnia: 11.02.2020, 14:43
Termin: 10.02.2020, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl