mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

OSIMB/510684-N-2020 - Dostawa skalenia potasowo - sodowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawa skalenia potasowo - sodowego
(zamieszczone w BZP w dniu 10/02/2020, nr ogłoszenia: 510684-N-2020).

Zamawiający
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
Cementowa 8
31-983 Kraków
tel.: 012 683 79 00
faks: 012 683 79 01
e-mail: info_krakow@icimb.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Dostawa skalenia potasowo- sodowego
Wspólny Słownik Zamówień: 14320000-0 - Minerały chemiczne
Dostawa 200 ton skalenia potasowo-sodowego
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

szczegóły >>>

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert


Uwagi:

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Powiadomienie o wyborze oferty >>>

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 18.02.2020, 14:01
Dokument oglądany razy: 183
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Adam Plutecki
Publikacja dnia: 18.02.2020, 14:01
Termin: 18.02.2020, 09:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl