mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

WI.261.4.2020 - „Dostawa maszyny wytrzymałościowej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa maszyny wytrzymałościowej” dla Zakładu Biomateriałów Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie realizowane w ramach projektu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. „Wielofunkcyjne kompozyty aktywne biologicznie do zastosowań w medycynie regeneracyjnej układu kostnego”, (nr POIR.04.04.00-00-16D7/18-00).


1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Odział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Sekretariat bud. A,I piętro w godzinach: 7:00. – 15:00.

2. Termin składania ofert upływa w dniu 02.06.2020 r. o godz. 10:00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Postępu 9, w salce konferencyjnej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu (wersja pełna), które zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.icimb.pl,
Ww. ogłoszenie zostało również zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu UZP pod nr 542132-N-2020 w dniu 20.05.2020

dokumetny do pobrania:

pytania i dopowiedzi 27.05.2020

pytania i odpowiedzi 29.05.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA KOPERT (PDF)


Uwagi:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 02.06.2020, 14:50
Dokument oglądany razy: 206
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Bartosz Gierszewski
Publikacja dnia: 02.06.2020, 14:50
Termin: 02.06.2020, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl