mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

WI.261.6.2020 - „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie”

WI.261.6.2020

Warszawa, dnia 30.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Przedmiotem zamówienia jest

„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie”


kod CPV – 90910000-9 Usługi sprzątania


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub przesłać listownie na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Odział Ceramiki i Betonów w Warszawie
ul. Postępu 9
02-676 Warszawa
Sekretariat bud. A,I piętro w godzinach: 7:00. – 15:00.

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2020 r. o godz. 10:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie
    Zamawiającego przy ul. Postępu 9, w sali konferencyjnej.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert oraz warunki umowy zostały zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu (wersja pełna), które zostało zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.icimb.pl, ww. ogłoszenie zostało również zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu UZP pod nr 556295-N-2020 w dniu 30.06.2020

Dokuemtny do pobrania:

Pytania i odpowiedzi 07.07.2020

Pytania i odpowiedzi 08.07.2020

Sprostowanie błędu

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja o wyniku postępowania:

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 27.07.2020, 14:51
Dokument oglądany razy: 242
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Maria Nosek
Publikacja dnia: 27.07.2020, 14:51
Termin: 14.07.2020, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl