mapa strony   |   kontakt   |

Niepodlegające Ustawie

ZO/01/2020/OIMPIŚ - ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/01/2020/OIMPiŚ NA WYKONANIE PRACY pt. „Określenie przydatności odpadu flotacyjnego do materiałów dla budownictwa drogowego”

 Z uwagi na brak ofert, zapytanie na wykonanie pracy pt. "Określenie przydatności odpadu flotacyjnego do materiałów dla budownictwa drogowego" nie zostało rozstrzygnięte.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/01/2020/OIMPiŚ

NA WYKONANIE PRACY p„Określenie przydatności odpadu flotacyjnego
do materiałów dla budownictwa drogowego”

 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWĄ

„KOMPLEKSOWA TECHNOLOGIA ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI WĘGLANOWEJ ODPADÓW FLOTACYJNYCH Z BIEŻĄCEJ PRODUKCJI KGHM I WYTWARZANIA INNOWACYJNYCH MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA” 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

1.ZAMAWIAJĄCY:

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH – ODDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, PROCESOWEJ
I ŚRODOWISKA W OPOLU

45-641 OPOLE

UL. OŚWIĘCIMSKA 21

NIP: 525-000-76-26

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa
w art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

                                              

3.  KLAUZULA INFORMACYJNA:                                                                                                                                                                                                                                                                           

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje poniżej o przetwarzaniu danych osobowych
w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Ceramiki
i Materiałów Budowlanych z siedzibą w Warszawie należącego do Sieci Badawczej Łukasiewicz, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków; e-mail: iod@icimb.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia zapytania ofertowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie następujących przepisów:

·         ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej „Pzp”,

·         rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz.  U 2016 r. poz. 1126 ze zm.),

·         ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy Pzp. Ponadto odbiorcami danych są lub mogą być podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne oraz prawne, a także inne podmioty, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zapytanie ofertowe.

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o zapytanie ofertowe; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7) W związku z jawnością postępowania o przeprowadzenie zapytania ofertowego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG.

8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

9) Posiada Pani/Pan:

10) Nie przysługuje Pani/Panu:

Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa na temat określenia przydatności odpadu flotacyjnego jako materiału dla budownictwa drogowego w ramach projektu o akronimie „FLOT-BUD” dofinansowanego przez NCBiR oraz KGHM Polska Miedź S.A.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73300000-5 Projekt i realizacja badań oraz rozwój

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla usługi znajduje się w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

3.  Szczegółowy zakres wykonania usługi

 Przedmiot zamówienia dotyczy oceny wykorzystania drobnoziarnistego, pierwotnego odpadu flotacyjnego o charakterze węglanowym, pobranego przez Zamawiającego 

oraz  wytworzonego na jego bazie przez Zamawiającego spoiwa mineralnego. Ocena przydatności ww. odpadu flotacyjnego oraz spoiwa mineralnego wytworzonego na bazie odpadu flotacyjnego dla drogownictwa powinna być dokonana w oparciu
o przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego wyniki badań właściwości fizykochemicznych odpadu/spoiwa przeznaczonego do wykorzystania w drogownictwie tj.:

·         składu chemicznego,

·         składu fazowego,

·         stopnia rozdrobnienia,

·         wymywalności metali ciężkich i innych zanieczyszczeń.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1.    Określenie przydatności węglanowego odpadu flotacyjnego
w następujących obszarach budownictwa drogowego:

·         skarpy, nasypy, niwelacja terenu,

2.    Ocena przydatności spoiwa mineralnego opracowanego przez Zamawiającego na bazie pierwotnego odpadu flotacyjnego jako:

·         składnika mieszanek stabilizowanych spoiwem hydraulicznym,

·         składnika do podłoży ulepszonych,

·         składnik do utworzenia zestalonego granulatu dla drogownictwa.

Analiza przydatności spoiwa mineralnego jako składnika mieszanek stabilizowanych spoiwem hydraulicznym oraz jako składnika do podłoży ulepszonych powinna
być przeprowadzona pod kątem spełnienia dokumentów odniesienia wybranych
przez Wykonawcę, określających wymagania dla tego rodzaju zastosowań.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki badań właściwości fizykochemicznych spoiwa mineralnego opracowanego przez Zamawiającego przeznaczonego do wykorzystania 

w drogownictwie dotyczące:

•   składu chemicznego,

•   składu fazowego,

•   stopnia rozdrobnienia,

•   wymywalności metali ciężkich i innych zanieczyszczeń.

3.    Ocena możliwej do wykorzystania ilości odpadu flotacyjnego i spoiwa mineralnego otrzymanego na bazie pierwotnego odpadu flotacyjnego w  budownictwie drogowym.

Analiza możliwej  do wykorzystania ilości odpadu flotacyjnego i spoiwa mineralnego otrzymanego na bazie pierwotnego odpadu flotacyjnego w budownictwie drogowym powinna być przeprowadzona w oparciu o zapotrzebowanie na tego rodzaju materiały wykorzystywane w budownictwie drogowym oraz  o prognozy rozwoju branży budownictwa drogowego.

 

5. POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

    posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonania zleconej usługi,

    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wymienionym zakresie zleconych prac,

    posiadają uprawnienia do wydawania krajowych ocen technicznych w zakresie potencjalnych materiałów dla budownictwa drogowego w tym spoiw hydraulicznych,

    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    wszystkie koszty transportu i ubezpieczenie podczas transportu związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają Wykonawcę,

    termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 4 tygodni od daty umowy z Wykonawcą, nie później jednak niż do 29 maja 2020 r.,

    Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów
lub ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji,

    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania ofertowego bez wyłonienia Wykonawcy i bez podania przyczyny,

    termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

1.  Opis sposobu obliczania oceny oferty:

    S = K1 + K2

gdzie:

S– łączna ocena – suma punktów przyznana w poszczególnych kryteriach

Każda oferta wg podanych kryteriów będzie podlegała ocenie. Zastosowana będzie punktowa ocena ofert.

    K1 liczba punktów uzyskanych w KRYTERIUM 1 – „Cena” –waga 90

    K2 liczba punktów uzyskanych w KRYTERIUM 2 – „Uprawnienia dotyczące wydawania krajowych ocen technicznych materiałów dla drogownictwa w tym spoiw hydraulicznych” –waga 10

2. Kryteria oceny ofert:

    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:

KRYTERIUM 1 – „Cena” – waga 90, cena musi zawierać wszystkie koszty i elementy związane z realizacją Przedmiotu zamówienia.

Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę cena netto.

Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą formułę:

 

K1-Liczba punktów=

Najniższa cena netto ze wszystkich złożonych ofert

 

x 90

 

Cena netto badanej oferty

 

KRYTERIUM 2 – uprawnienia dotyczące wydawania krajowych ocen technicznych materiałów dla drogownictwa w tym spoiw hydraulicznych – waga 10, wykonawca posiadający uprawnienia otrzyma 10 punktów, wykonawca nieposiadający uprawnień otrzyma punktów 0.

3. Punktacja kryterium dokonywana będzie z uwzględnieniem relacji do najkorzystniejszego warunku zaproponowanego w postępowaniu.

4. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie Zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może wezwać Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego,
ofert dodatkowych.

5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6. Zamawiający przeprowadza dodatkowe negocjacje w zakresie parametrów podlegających kryteriom oceny ofert:

    a) gdy złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu,

    b) kiedy cena oferty, ocenionej jako najkorzystniejsza, przekracza zaplanowaną Wartość zamówienia lub gdy oferty są niesatysfakcjonujące dla Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający zaprasza do przeprowadzenia negocjacji, co najmniej dwóch Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą ilość punktów przyznaną w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.

8. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

9. Niniejszej ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

 

7. LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANA PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykonawca składa:

1.    Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

2.    Opis wykonania usługi, na którą Wykonawca składa ofertę – odpowiednio Załącznik 2 do Zapytania cenowego.

3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej zastępuje się dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.    Pełnomocnictwo dla osoby (osób) podpisującej (-cych) ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty
nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych.

6.    W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności wymaganych w niniejszym rozdziale dokumentów lub oświadczeń w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych w języku polskim, Zamawiający samodzielnie pobierze z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników procesu związanego z wyborem Wykonawcy zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, bez względu na wynik/sposób zakończenia postępowania z niniejszego zapytania ofertowego.

2.       Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w języku polskim lub z tłumaczeniami
na język polski dokonanymi przez tłumacza przysięgłego.

3.       Ewentualne poprawki w tekście muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane.

4.         Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z Wykonawcami,
którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym w pkt 6. Zamawiający uprawniony jest również do wezwania Wykonawców do wyjaśnień
i uzupełnienia dokumentów. Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu mogą zostać zaproszeni do dodatkowych negocjacji w zakresie ceny. 

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury. Wykonawcom,
którzy złożyli oferty, nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
w tym w szczególności z tytułu wybrania innej oferty, odwołania lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy. 

6.         W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.419 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą
być udostępniane. Informacje te – powinny być opatrzone klauzulą: „nie udostępniać innym uczestnikom postępowania, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”.
 

9. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ

1.    Cenę należy podać w złotych polskich (PLN) wraz z należnym podatkiem VAT
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra
po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

2.    Cena ofertowa (cena ogółem brutto) będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia
ze wszystkimi kosztami wynikającymi z niniejszego ogłoszenia i wzoru umowy i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

3.    Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, (jeżeli dotyczy) informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.

4.    Cena oferty to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Zamawiający obowiązany jest zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot dostawy podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług
oraz podatkiem akcyzowym, oraz cłem, które obciąża Zamawiającego.

5.    Podana cena brutto, zamieszczona w Formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

10.  WARUNKI ZAWARCIA / ZMIANY UMOWY Z WYKONAWCĄ

1.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

-        spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu ofertowym,

-        uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryterium wyboru.

2.       W przypadku gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia
w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych na wykonanie przedmiotu zamówienia zawartych w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, która uzyskała największą liczbę punktów spośród pozostałych, bądź do anulowania wyników wyboru Wykonawcy, unieważnienia postępowania
i przygotowania kolejnego zapytania w przedmiotowej sprawie. 

3.     Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyniku zapytania ofertowego Zamawiający przekaże niniejsze informacje Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz dokona upublicznienia wyników na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.icimb.pl/bip/index.php?id=266&id2=13

4.        Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach, gdy:

       - nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na  realizację przedmiotu umowy;

     - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym z instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;

     - zaistnieją zmiany w sposobie realizacji Projektu skutkujące zmianami we wniosku o dofinansowanie;

- wynikają rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

- w przypadkach, o których mowa we  wzorze umowy stanowiacym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

11.  MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.  Wykonawcy mogą wnosić pytania do Zamawiającego dotyczące zapisów i załączników droga mailową:

·         w sprawach merytorycznych do pani dr inż. Krystyny Rajczyk, email: k.rajczyk@icimb.pl

·         w sprawach formalnych do pani mgr Izabeli Jabłońskiej, email: i.jablonska@icimb.pl

Odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego tj. http://www.icimb.pl/bip/index.php?id=266&id2=13 w załącznikach do ogłoszenia.

2.    Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: info_opole@icimb.pl

z dopiskiem: „Oferta na wykonanie pracy: Określenie przydatności odpadu flotacyjnego do materiałów dla budownictwa drogowego” - Projekt i realizacja badań oraz rozwój. W każdym przypadku oferta powinna być opatrzona podpisem
lub podpisami osób umocowanych do reprezentacji Wykonawcy, a załączniki do oferty uwierzytelnione przez Wykonawcę.

3.   Termin składania ofert upływa w dniu 21.04.2020 r. godzina 10.00.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

5.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (nie dotyczy ofert dodatkowych,
o których mowa w pkt 6.4.). Treść ofert musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

6.   Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub zapytaniem ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

7.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu,
w tym przygotowania ani złożenia oferty.

8.   Od decyzji Zamawiającego dotyczących postępowania lub rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nie przysługują środki odwoławcze.

9.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie z dowolnej przyczyny.

10. Wzór umowy na realizację przedmiotu umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Wykonawca – w przypadku wybrania jego oferty - zobowiązuje się zawrzeć
na wezwanie Zamawiającego umowę wg ww. wzoru.

12.  ZAŁACZNIKI

Zapytanie ofertowe w pdf bip/pdf/2012/OIMPI%C5%9A%202020/Zapytanie%20ofertowe_01_2020_OIMPi%C5%9A.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz oferty bip/pdf/2012/OIMPI%C5%9A%202020/Formularz_oferty_Z_1.pdf

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zapytania ofertowego bip/pdf/2012/OIMPI%C5%9A%202020/Opis%20PZ_Z_2.pdf

Załącznik nr 3 – Wzór umowy bip/pdf/2012/OIMPI%C5%9A%202020/Wzor_Umowy.pdf

Załącznik nr 4 – Inne dokumenty

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 23.04.2020, 16:41
Dokument oglądany razy: 261
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Zbigniew Adamczyk
Publikacja dnia: 23.04.2020, 16:41
Termin: 21.04.2020, 10:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl