NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

Już po wakacjach nowe terminy seminariów

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI


Najwyższe kierownictwo Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych zapewnia, że rozumie znaczenie bezstronności prowadzonych przez siebie działań jako Jednostki Notyfikowanej (JN) i Jednostki Oceny Technicznej (JOT) w obszarze regulowanym europejskim zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR), a w szczególności , jako strona trzecia w obszarze certyfikacji, wykonywania badań wraz z ustaleniem typu wyrobu oraz wydawania europejskich ocen technicznych, deklaruje:

 • działać bezstronnie, rzetelnie i niezależnie;
 • podejmować decyzje na podstawie uzyskanych obiektywnych dowodów bez wpływu na decyzje innych interesów lub stron;
 • prowadzić działania jako JN i JOT niezależnie od siebie tak, że wyniki tych działań nie mają żadnego wpływu na dalsze oceny i decyzje podejmowane w tych jednostkach;
 • rozdzielność personelu odpowiedzialnego za prowadzenie oceny i wydawanie europejskich ocen technicznych jako JOT od personelu odpowiedzialnego za ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych jako JN;
 • identyfikować i analizować potencjalne konflikty interesów wynikające z prowadzonej działalności i powiązań Instytutu oraz eliminować bądź minimalizować takie zagrożenia;
 • nie przeprowadzać certyfikacji działalności innej jednostki certyfikującej w zakresie prowadzonej przez nią certyfikacji;
 • nie przeprowadzać audytów wewnętrznych dla swoich klientów;
 • nie prowadzić działalności konsultacyjnej w zakresie objętym notyfikacją i w obszarze grupy wyrobów dla których została wyznaczona jako JOT;
 • prowadzić swoją działalność niezależnie i bezstronnie;
 • bezstronne, obiektywne i niezależne zaangażowanie personelu wewnętrznego i zewnętrznego nie ulegającego naciskom handlowym, finansowym i innym;
 • zachować poufność wszelkich zastrzeżonych informacji o kliencie.

 

Instytut jako JN i JOT do CPR, kierownictwo oraz pracownicy odpowiedzialni za wykonywanie zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych lub prowadzenia oceny i wydawania europejskich ocen technicznych nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w projektowaniu, produkcji lub budowie, wprowadzaniu do obrotu, instalowaniu, stosowaniu lub konserwacji tych wyrobów budowlanych ani też reprezentować stron zaangażowanych w te działania. Nie mogą się angażować w żadną działalność, która mogłaby uchybiać niezależności ich opinii i uczciwości w odniesieniu do zadań , do których zostali wyznaczeni. Dotyczy to w szczególności usług doradczych. Najwyższe kierownictwo Instytutu zapewnia niezbędne zasoby do realizacji złożonej deklaracji.

 

Pliki do pobrania:

Ikona PDF

Deklaracja Bezstronności

(336,16 kB)

 

praca

 

POLECAMY:

 

ceram forma

 

Farby

 

HIP

 

ISiC Q

 

logo sic min

 

PROJEKTY UNIJNE:

 

grundtvig

 

Leonardo

 

IEE

 

logo CRT PL min

 

Ceramic Glaze Recipes

 

 

 

logo cerare

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013