NAJBLIŻSZE SEMINARIA:

 

"Właściwości tlenku itru otrzymywanego na drodze syntezy spaleniowej"

 

05.04.18 Warszawa, Postępu 9

"Badania syntezy białych ceramicznych pigmentów nieorganicznych"

 

10.05.18 Warszawa, Postępu 9

"Karbonatyzacja ABK - metodyki badań i ich wpływ na właściwości materiału"


07.06.18 Warszawa, Postępu 9

 

MEDIA:

 

icimb centrala film

 

MONOGRAFIA:

 

okladka pigmenty ceramiczne min

 

Monografia Pigmenty ceramiczne – wytwarzanie i stosowanie, autorstwa prof. Cecylii Dziubak stanowi studium nad budową chemiczną, strukturą, właściwościami, metodą wytwarzania i zastosowaniem pigmentów ceramicznych.

 

tajemnicza mechanika kwantowa min

 

Tajemnicza mechanika kwantowa. Doświadczenia ukazujące kwantowe własności atomów i cząstek elementarnych – autorstwa dr. Pawła Pęczkowskiego.

 

PUBLIKACJE DO POBRANIA:

 

Popioły lotne nowej generacji do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego    Ceramic Glaze Recipes

 

Cervive

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII CERAMIK

 

Zakład Technologii Ceramik powstał  w 2014 roku i jest kontynuatorem działalności Zakładu Bioceramiki oraz Zakładu Technologii Ceramiki. Interdyscyplinarny zespół badawczy Zakładu Technologii Ceramik składa się ze specjalistów w zakresie: ceramiki, chemii, inżynierii materiałowej, fizyki i geologii. Wiedza merytoryczna oraz współpraca naukowa pracowników Zakładu pozwalają na podejmowanie zadań i rozwiązywanie problemów z pogranicza kilku dyscyplin.

 

Celem działalności Zakładu jest opracowywanie nowych technologii oraz nowych materiałów ceramicznych i kompozytowych, które znajdują zastosowanie w najbardziej rozwijających się gałęziach przemysłu, medycyny i gospodarki.

 

Zakład Technologii Ceramik jest wpisanegy do Rejestru Wytwórców Wyrobów Medycznych pod nr PL/CA 01 03417.

 

W Zakładzie stosuje się zintegrowany System Zarządzania Jakością, spełniający wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001  potwierdzony certyfikatami PCBC - IQNet nr J-640-c/2/2016 w zakresie: prac badawczych, projektowania, wytwarzania, sprzedaży materiałów bioceramicznych do stosowania w stomatologii, otochirurgii i chirurgii kości oraz materiałów ceramicznych różnych zastosowań, a także usługi doradztwa technicznego w powyższym zakresie.
  • PN EN ISO 13485, potwierdzony certyfikatami PCBC i IQNet Nnr M-36/2/2016 w zakresie: prac badawczych, projektowania, wytwarzania i sprzedaży materiałów stomatologicznych, materiałów bioceramicznych  stosowanych w ortopedii i nieaktywnych implantów otochirurgicznych.

 

Zakład dysponuje kadrą oraz  wyposażeniem badawczym i produkcyjnym zapewniającym warunki do:

  • wytwarzania wyrobów medycznych,
  • prowadzenia prac naukowo-badawczych,
  • świadczenia usług w zakresie doradztwa technicznego i badań z użyciem zgromadzonego w Zakładzie sprzętu kontrolno-pomiarowego.

 

Główne kierunki działalności Zakładu:

  • prace naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe biomateriałów ceramicznych, cementów stomatologicznych, kompozytów polimer-ceramika, zaawansowanej ceramiki technicznej, ceramicznych materiałów o właściwościach nadprzewodnikowych, ceramicznych elementów grzejnych
  • wytwarzanie cementów szkło-jonomerowych do stosowania w stomatologii odtwórczej i protetyce, bloków do produkcji uzupełnień protetycznych metodą CAD/CAM i innych materiałów ceramicznych do zastosowań medycznych
  • usługi badawcze w zakresie badań materiałów ceramicznych i cementów stomatologicznych, przygotowanie próbek do badań, rozwiązywanie problemów technologicznych

 

 

Materiały informacyjne:

 

WPŁYW DODATKU KWASÓW KARBOKSYLOWYCH NA CZAS WIĄZANIA I WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE CEMENTÓW SZKŁO-JONOMEROWYCH

Cementy szkło-jonomerowe powstają w czasie utwardzania kompozycji złożonych z dwóch składników: proszku szkła i płynu wiążącego będącego wodnym roztworem polikwasów alkenowych. Wiązanie cementu polega na reakcji kwasowo-zasadowej, gdy jony pierwiastków metalicznych uwalniane z powierzchni szkła wiążą się z polianionami pochodzącymi z polikwasu. Z uwagi na szybki przebieg tej reakcji do płynu wiążącego dodawane są różne związki, które wydłużają czas wiązania kompozycji. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu dodatku wybranych hydroksykwasów karboksylowych (winowego, cytrynowego i jabłkowego) oraz kwasu szczawiowego na właściwości kompozycji szkło-jonomerowych.

PLAKAT cementy EN

 

BADANIA IN VITRO AKTYWNOŚCI PRZECIWBAKTERYJNEJ BIOSZKIEŁ WYTWORZONYCH METODĄ ZOL-ŻEL ZAWIERAJĄCYCH Mg, Sr i Au

Celem prowadzonych badań było określenie aktywności przeciwbakteryjnej in vitro bioaktywnych szkieł dotowanych Mg, Sr i Au. Przedstawiono badania zmodyfikowanych bioszkieł zawierających wybrane pierwiastki wprowadzone dla podwyższenia bioaktywności, które mogą wspomagać przebieg procesów fizjologicznych kościotworzenia i wykazywać działanie bakteriobójcze. Obecność magnezu w składzie biomateriału zwiększa jego bioaktywność. Stront wpływa na lepszą proliferację komórek kostnych. Złoto należy do grupy „ultraelementów” działających przeciwbakteryjnie oraz aktywujących procesy metaboliczne poprzez oddziaływanie na enzymy. Silany użyte podczas syntezy bioszkieł metodą zol-żel, także mogą zwiększać ich bioaktywność. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań działania bakteriobójczego in vitro tych bioszkieł.

PLAKAT bioszkla EN

 

MATERIAŁY CERAMICZNE DLA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ – WŁAŚCIWOŚCI OPTYCZNE I MIKROSTRUKTURA CERAMIKI CYRKONOWEJ

W nowoczesnej protetyce stomatologicznej szczególnie duży nacisk kładzie się na estetykę odbudowy zarówno ubytków zębowych, jak też stałych uzupełnień protetycznych. Istotne znaczenie dla ich wyglądu estetycznego, a tym samym dla nierozróżnialności sztucznych koron od naturalnych zębów ma przeświecalność materiału, z którego wykonana jest podbudowa uzupełnienia. Celem prac opisanych w artykule było porównanie cech optycznych, a także próba określenia zależności przeświecalności od wybranych właściwości fizycznych i cech mikrostrukturalnych wybranych materiałów Y-TZP stosowanych do wytwarzania stałych uzupełnień protetycznych metodą CAD/CAM.

PLAKAT-przeswiecalnosc EN

 

WDROŻENIE NOWATORSKIEGO SPOSOBU PRZYGOTOWANIA BARWNYCH BLOKÓW CYRKONOWYCH DLA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ

Do najczęściej stosowanych metod otrzymywania barwnych konstrukcji cyrkonowych w protetyce stomatologicznej należą: barwienie zestawu tworzywa oraz nasączanie wstępnie wypalonych konstrukcji roztworami barwnymi. Zarówno opinie protetyków dentystycznych jak i wcześniejsze badania zespołu wykazały, że barwienie przez nasączanie nie zapewnia wystarczającej jednorodności barwy, gdyż duży wpływ na powtarzalność barwy mają sposób barwienia oraz właściwości fizyczne barwionego materiału. W związku z tym poszukiwano innego sposobu otrzymywania barwnych bloków cyrkonowych. Uznano, że barwienie gotowego granulatu do prasowania może dobrze spełnić założone wymagania.
 

PLAKAT barwienie EN

 

SYNTEZA BARDZO CZYSTEGO MULLITU METODĄ CERAMICZNĄ

Mullit ze względu na swoje właściwości takie jak: niska rozszerzalność cieplna, dobra odporność na szoki termiczne, wysoka odporność na pełzanie i stabilność chemiczna, znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu (materiały ogniotrwałe, ceramika techniczna). Jakość wytworzonego mullitu, a także opłacalność jego produkcji zależy zarówno od zastosowanych surowców, jak i od metody wytwarzania. W pracy przedstawiono wyniki otrzymywania metodą ceramiczną mullitu o stechiometrycznym składzie wyjściowym (3Al2O3·2SiO2) syntezowanego z tlenku glinu o uziarnieniu mikro (PM) i nanometrycznym (PN) oraz bezpostaciowego dwutlenku krzemu

PLAKAT czysty mullit PL

 

BADANIE MOŻLIWOŚCI SYNTEZY MULLITU ZA POMOCĄ MIKROFAL

Niewielkie zasoby mullitu występujące w środowisku naturalnym powodują, że praktycznego znaczenia nabiera mullit syntetyczny. Jego wytwarzanie związane jest z właściwościami surowców: czystością chemiczną, uziarnieniem i postacią chemiczną oraz z procesem syntezy w wysokiej temperaturze. Przedstawiono wyniki syntezy mullitu z wykorzystaniem pieca mikrofalowego z surowców (Al2O3, SiO2) o uziarnieniu mikrometrycznym oraz nanometrycznym. Wyniki badań obejmują składy fazowe produktów w zależności od właściwości surowców wyjściowych i temperatury syntezy.

PLAKAT czysty mullit PL

 

KALCYTOWE NOŚNIKI KOMÓREK DLA INŻYNIERII TKANKOWEJ

W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości syntetycznego biomateriału na bazie proszku węglanu wapnia spiekanego w powietrzu w celu wybrania najbardziej odpowiedniego materiału na nośniki komórek do regeneracji kości metodą inżynierii tkankowej. Celem pracy było zoptymalizowanie składu chemicznego i spiekania syntetycznego materiału kalcytowego do zastosowania w produktach inżynierii tkanek kostnych. W badaniach uwzględniono zarówno właściwości fizyczne materiału, jak i jego zachowanie w hodowli komórkowej.

PLAKAT-kalcyt EN

 

KOMPOZYTY CERAMIKA-POLIURETAN DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

W pracy przedstawiono wyniki badań nad porowatymi biokompozytami ceramika/polimer biodegradowalny. Pomysł kompozytu wynika z faktu, że po wszczepieniu polimer ulega degradacji, a w puste przestrzenie ceramiki wzrośnie tkanka. Materiał taki może być stosowany do projektowania i przyszłej produkcji biomimetycznych protez małych stawów. Praca polegała na wytworzeniu i ocenie właściwości gradientowego biokompozytu powstałego metodą infiltracji porowatego materiału korundowego poliuretanem biodegradowalnym.

PLAKAT-kompozyty EN

 

KRYTERIA DOBORU SUROWCÓW DO PROCESU WYTWARZANIA PROPPANTÓW CERAMICZNYCH

Materiały podsadzkowe (proppanty), zarówno naturalne jak i syntetyczne, są wykorzystywane do zabiegu szczelinowania złoża i stabilizowania go na dużych głębokościach przy panujących tam ciśnieniach. Przewidziane zastosowanie tego materiału zależy od określonych jego właściwości: granulacja, kulistość i krągłość, gęstość nasypowa i pozorna, wytrzymałość na zgniatanie, rozpuszczalność w kwasie, zawartość zanieczyszczeń, odporność na oddziaływanie środowiska panującego w złożu. Głównym zadaniem w technologii wytwarzania proppantów było opracowanie ilościowo-jakościowego składu chemicznego zapewniającego powyższe ich właściwości.

PLAKAT-proppanty PL

 

BADANIE WPŁYWU DODATKU MODYFIKATORÓW NA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I TERMICZNE WYSOKOGLINOWEGO TWORZYWA ODPORNEGO NA SZOKI TERMICZNE

Tworzywo wysokoglinowe modyfikowano nanododatkami, w rezultacie opracowano materiał ceramiczny przeznaczony do formowania wyrobów odpornych na nagłe zmiany temperatury (wytrzymałe na szok termiczny do 1000°C). Opracowany na osnowie tlenku glinu materiał modyfikowano dwoma rodzajami nanoproszków: dwutlenku cyrkonu oraz spinelu glinowo-magnezowego w ilości 3 oraz 5% wagowych. Z każdej modyfikowanej masy formowano próbki badawcze w formie belek do wykonania badań fizyko-mechanicznych. Analizowano wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne. Zestaw cechujący się najlepszymi właściwościami wybrano do dalszych badań. Obserwowano zmiany mikrostruktury po przeprowadzeniu prób szokowania za pomocą zimnego powietrza w zakresie temperatur ΔT = 200÷1000°C.

tworzywo odporne na szoki termincze

 

 

 

KONTAKT

 

p.o. Kierownika Zakładu
dr inż. Zbigniew Jaegermann

tel.:

tel. kom.:

e-mail:

22 549 97 95

506 151 925

z.jaegermann@icimb.pl

 

Zastępca kierownika
dr inż. Monika Biernat

tel.:

e-mail:

22 549 97 57

m.biernat@icimb.pl

 

DORADZTWO TECHNICZNE:

 

dr inż. Zbigniew Jaegermann

tel.:

tel. kom.:

e-mail:

22 549 97 95

506 151 925

z.jaegermann@icimb.pl

 

 

CERTYFIKATY

 

ISO BC 2016 2018 min

 

ISO BC MED 2016 2018 min

 

ISO BC EN 2016 2018 min

 

ISO BC MED EN 2016 2018 min

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013