LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

 

Mikroskop skaningowy MIRA 3 LMULaboratorium Badań Materiałów Ogniotrwałych działa w Oddziale Materiałów Ogniotrwałych ICiMB. Powstało w 1993 r. w wyniku połączenia Pracowni Badawczych ówczesnego Instytutu Materiałów Ogniotrwałych powołanego w 1953 r.

 

Od roku 1996 Laboratorium jest akredytowane. Do roku 2020 posiadało numer akredytacji AB 097. Aktualnie w wyniku połączenia akredytacji Laboratoriów ICiMB, Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Nr AB 054 Polskiego Centrum Akredytacji, sygnatariusza EA MLA, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Zakres akredytacji jest określony w Zakresie Akredytacji Nr AB 054.

 

Laboratorium posiada pełne wyposażenie do wykonywania kompleksowych badań w dziedzinie szeroko pojętej ceramiki, w tym ogniotrwałej i technicznej, wykonuje badania zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach.

 

Laboratorium prowadzi badania:

  • składu chemicznego i fazowego szeroko pojętej ceramiki, surowców i półproduktów nieorganicznych (również produktów odpadowych przemysłu wydobywczego i chemicznego),
  • mikrostruktury surowców i produktów ceramicznych,
  • ceramiki z wykorzystaniem metod nieniszczących,
  • własności termicznych surowców i produktów ceramicznych,
  • własności mechanicznych i termomechanicznych produktów ceramicznych w tym własności sprężystych i energii pękania ceramiki,
  • własności odpornościowych materiałów ogniotrwałych na działanie erozyjne i korozyjne przez stopy, żużle i gazy.

Badania wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm lub opracowanymi Procedurami Badawczymi oraz zgodnie z warunkami ustalonymi z klientem, określonymi w zawartej umowie.

 

 

CERTYFIKATY

 

KONTAKT

 

Kierownik Laboratorium:
mgr inż. Dominika Foryś

tel.:

e-mail:

32 270 18 99

d.forys@icimb.pl

Biuro Obsługi Zleceń:

Ewa Wiącek

tel.:

e-mail:

32 270 18 17

lab_gliwice@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012