Strona główna Patenty

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

18.XII.2017

mgr inż. Robert Kusiorowski (Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)

 

Wybrane aspekty bezpieczeństwa procesowego w produkcji wełny mineralnej

 

18.I.2018

dr Iwona Lazar (Uniwersytet Śląski)

Właściwości sprężyste i piezoelektryczne ceramik PZT

 

więcej...

 

PROJEKTY UNIJNE

Regionalna Strategia Innowacji - Innobservator Silesia

Innobservator Silesia

PATENTY I WYNALAZKI

 

Poniżej zestawiono wynalazki, których ochrona patentowa nadal trwa oraz te, które zostały zgłoszone, ale nie uzyskały jeszcze patentu.

Stosowane w poniższym zestawieniu dwucyfrowe liczby w nawiasach są cyfrowymi kodami identyfikacyjnymi według normy WIPO ST. 9 (stosowanej przez urzędy patentowe), które poprzedzają informacje o  wynalazkach:

 • (11) numer udzielonego patentu
 • (21) numer zgłoszenia wynalazku
 • (22) data zgłoszenia wynalazku
 • (54) tytuł wynalazku
 • (72) nazwisko i imię twórcy wynalazku,  symbol * przy nazwisku oznacza, że twórca nie jest obecnie pracownikiem Instytutu

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych - Mirosława Zakrzewska-Janik

 

Patenty Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

 1. (11) 191199, (21) 331965, (22) 11-03-1999, (54) Masa natryskowa do regeneracji komór pieców koksowniczych, (72) *Drożdż Mieczysław,  *Grądalska Janina, Wojsa Józef, *Antosz Jan, Sołtys Piotr, *Senik Stanisława, *Wilczyński Andrzej
 2. (11) 192711, (21) 336811, (22) 25-11-1999 , (54) Tworzywo ogniotrwałe z częściowo stabilizowanego tlenku cyrkonu, (72) Czechowski Jerzy, Pawełek Alicja, *Przeradzki Edward, *Antosz Jan
 3. (11) 192710, (21) 337555, (22) 28-12-1999 , (54) Wyrób ceramiczny o podwyższonej zdolności akumulacji ciepła, (72) Wojsa Józef, *Łukwiński Leon
 4. (11) 193482, (21) 343652, (22) 31-10-2000, (54) Sposób wytwarzania kompozytów ceramicznych wzmacnianych włóknami węglowymi lub z węglika krzemu, (72) Czechowski Jerzy, Wojsa Józef, *Rak Zbigniew
 5. (11) 193504, (21) 350982, (22) 30-11-2001, (54) Sposób wytwarzania ogniotrwałego materiału korundowego lub boksytowego z osnową azotkową, (72) Czechowski Jerzy, Pawełek Alicja, *Smolik Helena
 6. (11) 206045, (21) 352047, (22) 06-02-2002, (54) Sposób odzyskiwania składników włóknistych z odpadowych materiałów nieorganicznych, (72) *Wasielewski Ryszard, *Tramer Alfred, *Sobolewski Aleksander, *Bigda Rafał, *Stelmach Sławomir, *Fitko Henryk, *Figa Jan, *Łukwiński Leon, Witek Jerzy, *Jirsa-Ociepa Anna, Czechowski Jerzy
 7. (11) 200727, (21) 358442, (22) 24-01-2003, (54) Tworzywo izolacyjne, (72) *Jirsa-Ociepa Anna, Witek Jerzy, *Łukwiński Leon, Śliwa Andrzej, Kapuściński Tadeusz, Barański Józef
 8. (11) 202904, (21) 370335, (22) 27-09-2004 , (54) Sposób wytwarzania materiału ogniotrwałego, (72) Pawełek Alicja, Wojsa Józef, Czechowski Jerzy, *Zelik Wiesław, *Siwiec Józef, *Darłak Marian
 9. (11) 203341, (21) 370957, (22) 02-11-2004, (54) Preparat ograniczający infiltrację ciekłych metali, stopów i żużli w głąb wyrobów ceramicznych oraz jego zastosowanie, (72) Wojsa Józef, Śliwa Andrzej, *Czapka Zbigniew, *Siwiec Józef, *Darłak Marian
 10. (11) 201196, (21) 374134, (22) 04-04-2005, (54) Sposób wytwarzania cementu ogniotrwałego, (72) *Sawków Józef, Wojsa Józef, Czechowski Jerzy, Podwórny Jacek, Barański Józef
 11. (11) 205599, (21) 376433, (22) 02-08-2005, (54) Sposób wytwarzania materiałów ceramicznych odpornych na działanie żużli metalurgicznych i stopionych soli, (72) Wojsa Józef, Jedynak Lesław, *Siwiec Józef, *Darłak Marian, *Zelik Wiesław
 12. (11) ---, (21) 309085, (22) 09-06-1995,  (54) Sposób aktywizacji procesu mielenia surowców i produktów nieorganicznych, (72) Klecan Roman, Wojsa Józef, *Wawak Władysław, *Krysztofik Paweł, *Adamczyk Wiesław, *Skrzyczewski Edward
 13. (11) ---, (21) 377534, (22) 10-10-2005, (54) Sposób wytwarzania cementu glinowego, (72) Podwórny Jacek, *Sawków Józef, Wala Teresa, *Nocuń-Wczelik Wiesława, Habrajska Alicja
 14. (11) ---, (21) 378258, (22) 05-12-2005, (54) Wyroby ognioochronne, (72) Witek Jerzy, *Kleta Andrzej, *Jirsa-Ociepa Anna
 15. (11) ---, (21) 378651, (22) 03-01-2006, (54) Sposób wytwarzania ogniotrwałego materiału, izolacyjnego, (72) *Sawków Józef, Podwórny Jacek, Lipowska Barbara, *Habrajska Alicja
 16. (11) ---, (21) 379361, (22) 03-04-2006, (54) Sposób wytwarzania ogniotrwałego materiału izolacyjnego, (72) *Sawków Józef, Podwórny Jacek, Lipowska Barbara, *Habrajska Alicja
 17. (11) ---, (21) 379853, (22) 06-06-2006, (54) Beton ogniotrwały o wysokiej odporności na ścieranie, (72) Barański Józef, Witek Jerzy, Sołtys Piotr, Majchrowicz Izabela, *Sobczyk Czesław, *Orlik Edward
 18. (11) ---, (21) 382099, (22) 30-03-2007, (54) Sposób wytwarzania klinkieru glinowo-wapniowego, (72) *Sawków Józef, Podwórny Jacek, Wala Teresa, *Nocuń-Wczelik Wiesława, *Kagan Wojciech, *Zielazna Anna
 19. (11) ---, (21) 382350, (22) 02-05-2007, (54) Mieszanka proszkowa do otrzymywania powłok ogniotrwałych i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych, (72) Czechowski Jerzy, *Grądalska Janina, Wojsa Józef
 20. (11) ---, (21) 385628, (22) 09-07-2008, (54) Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów wysokoglinowych, (72) Barański Józef, Witek Jerzy, Czechowski Jerzy, Wojsa Józef, Rospond Antoni, Śliwa Andrzej, *Goławski Czesław, *Klewski Marcin, *Sułkowski Michał, *Nosal Józef
 21. (11) ---, (21) 387126, (22)    , (54) Tworzywo ogniotrwałe, (72) Pawełek Alicja, Czechowski Jerzy, Cieślińska Elwira
 22. (11) ---, (21) 388628, (22) , (54) Kompozyt ceramiczny z udziałem włókien, (72) Śliwa Andrzej, Trochimowicz Teresa, Witek Jerzy, *Włodarczyk K.
 23. (11) ---, (21) 389378, (22) , (54) Beton ogniotrwały, (72) Pawełek Alicja, Lipowska Barbara, Czechowski Jerzy
 24. (11) ---, (21) 389873, (22) , (54) Beton ogniotrwały, (72) Pawełek Alicja, Czechowski Jerzy, Cieślińska Elwira
 25. (11) ---, (21) 390869, (22) 25-03-2010, (54) Sposób wytwarzania agrospieków nawozowych, (72) Lipowska Barbara, Witek Jerzy, *Puff Zofia, *Sałaciński Ryszard
 26. (11) ---, (21) 391022, (22) 10-04-2010, (54) Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów oraz sposób ich wytwarzania, (72) Wojsa Józef, Śliwa Andrzej, *Serkowski Stanisław, *Zelik Wiesław

 

Uzyskane patenty:

 1. Patent 206045; Sposób odzyskiwania składników włóknistych z odpadowych materiałów organicznych. (współwłasność z IChPW – Zabrze); Ryszard Wasilewski, Alfred Tramer, Aleksander Sobolewski, Rafał Bigda, Sławomir Stelmach, Henryk Fitko, Jan Figa, Leon Łukwiński, Jerzy Witek, Anna Jirsa-Ociepa, Jerzy Czechowski
 2. Patent 206946; Sposób wytwarzania cementu glinowego; Jacek Podwórny, Józef Sawków, Teresa Wala, Wiesława Nocuń-Wczelik, Alicja Habrajska

Zgłoszenia patentowe:

 1. P-390869; Sposób wytwarzania agrospieków nawozowych; Lipowska B., Witek J., Puff Z., Sałaciński R.
 2. P-391022; Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów oraz sposób ich wytwarzania; Wojsa J., Śliwa A., Serkowski S., Zelik W.
 3. P-392839; Tworzywo na podkładki ceramiczne; Pawełek A., Czechowski J., Cieślińska E., Stania J.

Uzyskany wzór użytkowy:

 1. 65180; Podkładka ceramiczna; Pawełek A., Czechowski J., Sołtys P., Józef Stania, Jarosław Skóra

Zgłoszony wzór użytkowy:

 1. W-119370; Podkładka ceramiczna; Pawełek A., Czechowski J., Stania J.

Uzyskane patenty:

 1. Patent Nr P-382350 „Mieszanka proszkowa do otrzymywania powłok ogniotrwałych i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych”

Twórcy: Jerzy Czechowski, Janina Grądalska, Józef Wojsa

Opis patentu:

Mieszanka proszkowa do otrzymywania powłok ogniotrwałych i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych  z wyrobów krzemionkowych przeznaczona do nanoszenia na powierzchnie wyłożeń o temp. powyżej 700oC. Składa się z min. 85% wag. SiO2 o uziarnieniu 0,01 do 2mm, od 9 do 10 % wag. Si i Al w postaci pyłu, od 0,05 do 0,3% wag. MnO2 w postaci pyłu, przy czym zawiera Si i Al w stosunku wagowym od 9,5 : 0,5 do 7 : 3.

 

Zgłoszenia patentowe:

 1. P-397341 "Sposób utylizacji azbestu i/lub materiałów zawierających azbest"
 2. Twórcy: Jerzy Witek, Jerzy Czechowski, Józef Barański i in.

 3. P-394542 "Beton ogniotrwały o wysokiej odporności na wstrząs cieplny"
 4. Twórcy: Józef Barański, Izabela Majchrowicz, Jerzy Witek, Jerzy Czechowski, Teresa Śliwa, Orlik Edward

Uzyskany wzór użytkowy:

 1. Wzór użytkowy nr W-118353 „ Podkładka ceramiczna”

Twórcy: Paweł Głowienkowski, Waldemar Cieślik, Beata Kołakowska

Opis wzoru: Podkładka ceramiczna uniwersalna możliwa do zastosowania niezależnie od metody spawania i rodzaju spoiny. Posiada dwie strony czynne, wybierane w zależności od żądanej grani spawu.

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012