Strona główna Patenty

PATENTY I WYNALAZKI

 

Poniżej zestawiono wynalazki, których ochrona patentowa nadal trwa oraz te, które zostały zgłoszone, ale nie uzyskały jeszcze patentu.

Stosowane w poniższym zestawieniu dwucyfrowe liczby w nawiasach są cyfrowymi kodami identyfikacyjnymi według normy WIPO ST. 9 (stosowanej przez urzędy patentowe), które poprzedzają informacje o  wynalazkach:

 • (11) numer udzielonego patentu
 • (21) numer zgłoszenia wynalazku
 • (22) data zgłoszenia wynalazku
 • (54) tytuł wynalazku
 • (72) nazwisko i imię twórcy wynalazku,  symbol * przy nazwisku oznacza, że twórca nie jest obecnie pracownikiem Instytutu

Osoba odpowiedzialna za aktualizację danych - Mirosława Zakrzewska-Janik

 

Patenty Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

 1. (11) 191199, (21) 331965, (22) 11-03-1999, (54) Masa natryskowa do regeneracji komór pieców koksowniczych, (72) *Drożdż Mieczysław,  *Grądalska Janina, Wojsa Józef, *Antosz Jan, Sołtys Piotr, *Senik Stanisława, *Wilczyński Andrzej
 2. (11) 192711, (21) 336811, (22) 25-11-1999 , (54) Tworzywo ogniotrwałe z częściowo stabilizowanego tlenku cyrkonu, (72) Czechowski Jerzy, Pawełek Alicja, *Przeradzki Edward, *Antosz Jan
 3. (11) 192710, (21) 337555, (22) 28-12-1999 , (54) Wyrób ceramiczny o podwyższonej zdolności akumulacji ciepła, (72) Wojsa Józef, *Łukwiński Leon
 4. (11) 193482, (21) 343652, (22) 31-10-2000, (54) Sposób wytwarzania kompozytów ceramicznych wzmacnianych włóknami węglowymi lub z węglika krzemu, (72) Czechowski Jerzy, Wojsa Józef, *Rak Zbigniew
 5. (11) 193504, (21) 350982, (22) 30-11-2001, (54) Sposób wytwarzania ogniotrwałego materiału korundowego lub boksytowego z osnową azotkową, (72) Czechowski Jerzy, Pawełek Alicja, *Smolik Helena
 6. (11) 206045, (21) 352047, (22) 06-02-2002, (54) Sposób odzyskiwania składników włóknistych z odpadowych materiałów nieorganicznych, (72) *Wasielewski Ryszard, *Tramer Alfred, *Sobolewski Aleksander, *Bigda Rafał, *Stelmach Sławomir, *Fitko Henryk, *Figa Jan, *Łukwiński Leon, Witek Jerzy, *Jirsa-Ociepa Anna, Czechowski Jerzy
 7. (11) 200727, (21) 358442, (22) 24-01-2003, (54) Tworzywo izolacyjne, (72) *Jirsa-Ociepa Anna, Witek Jerzy, *Łukwiński Leon, Śliwa Andrzej, Kapuściński Tadeusz, Barański Józef
 8. (11) 202904, (21) 370335, (22) 27-09-2004 , (54) Sposób wytwarzania materiału ogniotrwałego, (72) Pawełek Alicja, Wojsa Józef, Czechowski Jerzy, *Zelik Wiesław, *Siwiec Józef, *Darłak Marian
 9. (11) 203341, (21) 370957, (22) 02-11-2004, (54) Preparat ograniczający infiltrację ciekłych metali, stopów i żużli w głąb wyrobów ceramicznych oraz jego zastosowanie, (72) Wojsa Józef, Śliwa Andrzej, *Czapka Zbigniew, *Siwiec Józef, *Darłak Marian
 10. (11) 201196, (21) 374134, (22) 04-04-2005, (54) Sposób wytwarzania cementu ogniotrwałego, (72) *Sawków Józef, Wojsa Józef, Czechowski Jerzy, Podwórny Jacek, Barański Józef
 11. (11) 205599, (21) 376433, (22) 02-08-2005, (54) Sposób wytwarzania materiałów ceramicznych odpornych na działanie żużli metalurgicznych i stopionych soli, (72) Wojsa Józef, Jedynak Lesław, *Siwiec Józef, *Darłak Marian, *Zelik Wiesław
 12. (11) ---, (21) 309085, (22) 09-06-1995,  (54) Sposób aktywizacji procesu mielenia surowców i produktów nieorganicznych, (72) Klecan Roman, Wojsa Józef, *Wawak Władysław, *Krysztofik Paweł, *Adamczyk Wiesław, *Skrzyczewski Edward
 13. (11) ---, (21) 377534, (22) 10-10-2005, (54) Sposób wytwarzania cementu glinowego, (72) Podwórny Jacek, *Sawków Józef, Wala Teresa, *Nocuń-Wczelik Wiesława, Habrajska Alicja
 14. (11) ---, (21) 378258, (22) 05-12-2005, (54) Wyroby ognioochronne, (72) Witek Jerzy, *Kleta Andrzej, *Jirsa-Ociepa Anna
 15. (11) ---, (21) 378651, (22) 03-01-2006, (54) Sposób wytwarzania ogniotrwałego materiału, izolacyjnego, (72) *Sawków Józef, Podwórny Jacek, Lipowska Barbara, *Habrajska Alicja
 16. (11) ---, (21) 379361, (22) 03-04-2006, (54) Sposób wytwarzania ogniotrwałego materiału izolacyjnego, (72) *Sawków Józef, Podwórny Jacek, Lipowska Barbara, *Habrajska Alicja
 17. (11) ---, (21) 379853, (22) 06-06-2006, (54) Beton ogniotrwały o wysokiej odporności na ścieranie, (72) Barański Józef, Witek Jerzy, Sołtys Piotr, Majchrowicz Izabela, *Sobczyk Czesław, *Orlik Edward
 18. (11) ---, (21) 382099, (22) 30-03-2007, (54) Sposób wytwarzania klinkieru glinowo-wapniowego, (72) *Sawków Józef, Podwórny Jacek, Wala Teresa, *Nocuń-Wczelik Wiesława, *Kagan Wojciech, *Zielazna Anna
 19. (11) ---, (21) 382350, (22) 02-05-2007, (54) Mieszanka proszkowa do otrzymywania powłok ogniotrwałych i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych, (72) Czechowski Jerzy, *Grądalska Janina, Wojsa Józef
 20. (11) ---, (21) 385628, (22) 09-07-2008, (54) Sposób wytwarzania ogniotrwałych wyrobów wysokoglinowych, (72) Barański Józef, Witek Jerzy, Czechowski Jerzy, Wojsa Józef, Rospond Antoni, Śliwa Andrzej, *Goławski Czesław, *Klewski Marcin, *Sułkowski Michał, *Nosal Józef
 21. (11) ---, (21) 387126, (22)    , (54) Tworzywo ogniotrwałe, (72) Pawełek Alicja, Czechowski Jerzy, Cieślińska Elwira
 22. (11) ---, (21) 388628, (22) , (54) Kompozyt ceramiczny z udziałem włókien, (72) Śliwa Andrzej, Trochimowicz Teresa, Witek Jerzy, *Włodarczyk K.
 23. (11) ---, (21) 389378, (22) , (54) Beton ogniotrwały, (72) Pawełek Alicja, Lipowska Barbara, Czechowski Jerzy
 24. (11) ---, (21) 389873, (22) , (54) Beton ogniotrwały, (72) Pawełek Alicja, Czechowski Jerzy, Cieślińska Elwira
 25. (11) ---, (21) 390869, (22) 25-03-2010, (54) Sposób wytwarzania agrospieków nawozowych, (72) Lipowska Barbara, Witek Jerzy, *Puff Zofia, *Sałaciński Ryszard
 26. (11) ---, (21) 391022, (22) 10-04-2010, (54) Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów oraz sposób ich wytwarzania, (72) Wojsa Józef, Śliwa Andrzej, *Serkowski Stanisław, *Zelik Wiesław

 

Uzyskane patenty:

 1. Patent 206045; Sposób odzyskiwania składników włóknistych z odpadowych materiałów organicznych. (współwłasność z IChPW – Zabrze); Ryszard Wasilewski, Alfred Tramer, Aleksander Sobolewski, Rafał Bigda, Sławomir Stelmach, Henryk Fitko, Jan Figa, Leon Łukwiński, Jerzy Witek, Anna Jirsa-Ociepa, Jerzy Czechowski
 2. Patent 206946; Sposób wytwarzania cementu glinowego; Jacek Podwórny, Józef Sawków, Teresa Wala, Wiesława Nocuń-Wczelik, Alicja Habrajska

Zgłoszenia patentowe:

 1. P-390869; Sposób wytwarzania agrospieków nawozowych; Lipowska B., Witek J., Puff Z., Sałaciński R.
 2. P-391022; Materiały ogniotrwałe o zredukowanych rozmiarach porów oraz sposób ich wytwarzania; Wojsa J., Śliwa A., Serkowski S., Zelik W.
 3. P-392839; Tworzywo na podkładki ceramiczne; Pawełek A., Czechowski J., Cieślińska E., Stania J.

Uzyskany wzór użytkowy:

 1. 65180; Podkładka ceramiczna; Pawełek A., Czechowski J., Sołtys P., Józef Stania, Jarosław Skóra

Zgłoszony wzór użytkowy:

 1. W-119370; Podkładka ceramiczna; Pawełek A., Czechowski J., Stania J.

Uzyskane patenty:

 1. Patent Nr P-382350 „Mieszanka proszkowa do otrzymywania powłok ogniotrwałych i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych”

Twórcy: Jerzy Czechowski, Janina Grądalska, Józef Wojsa

Opis patentu:

Mieszanka proszkowa do otrzymywania powłok ogniotrwałych i regeneracji wyłożeń ogniotrwałych  z wyrobów krzemionkowych przeznaczona do nanoszenia na powierzchnie wyłożeń o temp. powyżej 700oC. Składa się z min. 85% wag. SiO2 o uziarnieniu 0,01 do 2mm, od 9 do 10 % wag. Si i Al w postaci pyłu, od 0,05 do 0,3% wag. MnO2 w postaci pyłu, przy czym zawiera Si i Al w stosunku wagowym od 9,5 : 0,5 do 7 : 3.

 

Zgłoszenia patentowe:

 1. P-397341 "Sposób utylizacji azbestu i/lub materiałów zawierających azbest"
 2. Twórcy: Jerzy Witek, Jerzy Czechowski, Józef Barański i in.

 3. P-394542 "Beton ogniotrwały o wysokiej odporności na wstrząs cieplny"
 4. Twórcy: Józef Barański, Izabela Majchrowicz, Jerzy Witek, Jerzy Czechowski, Teresa Śliwa, Orlik Edward

Uzyskany wzór użytkowy:

 1. Wzór użytkowy nr W-118353 „ Podkładka ceramiczna”

Twórcy: Paweł Głowienkowski, Waldemar Cieślik, Beata Kołakowska

Opis wzoru: Podkładka ceramiczna uniwersalna możliwa do zastosowania niezależnie od metody spawania i rodzaju spoiny. Posiada dwie strony czynne, wybierane w zależności od żądanej grani spawu.

Uzyskane patenty:

 1. Patent Nr 212746; 30.11.2012; Sposób wytwarzania agrospieków nawozowych

Twórcy: Lipowska B.; Witek J.; Puff  Z.; Sałaciński R.

Opis patentu: Sposób wytwarzania agrospieków nawozowych polega na tym, że mieszaninę o składzie: minerały ilaste - max 45% wag., surowce węglanowe zawierające Ca i Mg, w ilości min. 45% wag., stały nawóz fosforowy o zawartości P2O5 min. 40% w ilości min. 9% wag., po ujednorodnieniu i wprowadzeniu spoiwa w postaci 43%-wego roztworu wodnego szkła wodnego potasowego w ilości min. 35% wag. w stosunku do ilości mieszaniny surowców stałych, poddaje się granulacji i wypaleniu w temp. 700÷750°C, część, max 50% wag. surowców węglanowych, może być zastąpiona pyłem dymnicowym powstającym podczas spalania węgla brunatnego.

Uzyskane patenty:

 1. Patent Nr 224416; 30.12.2016, Materiały ogniotrwałe magnezjowo-chromitowe i chromitowo-magnezjowe

Twórcy: Wojsa J., Podwórny J.,  Zelik W. (ZM Ropczyce S.A.), Przywara K. (ZM Ropczyce S.A.)

Opis patentu: Materiały ogniotrwałe magnezjowo-chromitowe i chromitowo-magnezjowe odporne na wstrząsy cieplne w formie wyrobów suszonych i wypalanych charakteryzują się tym, że w skład masy do ich wytworzenia oprócz rudy chromowej i spoiw wchodzi koklinkier magnezjowo-ferrytowy zawierający 3÷14% masowych magnezjoferrytu MgFe2O4 i koklinkier magnezjowo-spinelowy, w którym stosunek udziału masowego Cr2O3 do sumy udziałów masowych Al2O3 i Fe2O3 mieści się w przedziale 0,8÷1,8, przy czym stosunek udziału masowego koklinkieru magnezjowo-ferrytowego do udziału koklinkieru magnezjowo-spinelowego mieści się w granicach od 0,5 do 2,0, a sumaryczny udział obydwu typów koklinkierów w masie wynosi nie mniej niż 30% i nie więcej niż 95% masowych.

 

Uzyskane patenty:

 1. Patent Nr 226263; 31.07.2017;  Kompozyt ceramiczno-włóknisty

  Twórcy: Śliwa A., Trochimowicz T.,  Witek J., Włodarczyk K. (KGHM)
  Opis patentu: Kompozyt ceramiczno-włóknisty do celów naprawczych wyłożenia ogniotrwałego w metalurgii miedzi oraz do wykonania pokrycia syfonów pływających w zbiornikach wagowych do zatrzymywania żużla przy odlewaniu anod miedzianych, zawiera: 30 - 60% wag. kaolinu, 15 - 50% wag. tlenku glinu Al2O3, 0 - 15% wag. SiO2, 0-10% wag. gliny mielonej, 0 - 15% wagowych andaluzytu w postaci pyłu, 0 - 15% wag. węglika krzemu, 0 - 1% wag. TiO2, 0 - 3% wag. ZrSiO4, 5 - 15% wag. włókien glinokrzemianowych oraz spoiwo w postaci 0,3% roztworu octanu sodowego dodawanego w ilości 30 - 40 g/100 g suchej mieszanki.

 2. Patent Nr 226937; 31.10.2017; Sposób otrzymywania tworzywa ceramicznego
 3. Twórcy: Pawełek A., Czechowski J, Cieślińska E., Stania J. (CERAMET)
  Opis patentu: Tworzywo ceramiczne, przeznaczone do wytwarzania podkładek ceramicznych do spawania w atmosferze ochronnej, charakteryzujące się regulowalnym przewodnictwem cieplnym w granicach od 4,0 W/mK do 20 W/mK.

Zgłoszenia patentowe:

 1. 399774; 03.07.2012; Sposób wstępnej redukcji chromu (VI) w użytkowych złomach materiałów ogniotrwałych; Wojsa J., Śliwa A., Hofman J.
 2. 410863; 31.12.2014; Cermetaliczny kompozyt ogniotrwały; Heise Ł., Psiuk B., Wala T., Podwórny J., Wrona A., Lis M., Pyka M., Moskal G., Niemiec D., Mościcki  A., Czechowska  K., Czechowski  J., Witek J., Czepelak M., Osadnik  M., Kamińska M., Bilewska K., Tomczyk P., Więcław G.
 3. 411705; 23.03.2015; Sposób podwyższania odporności ogniotrwałych wyrobów glinokrzemianowych; Pochwała T., Barański J., Zdonek B., Dudkiewicz P., Binek S., Kolasa R.
 4. 411972; 13.04.2015; Sposób roztwarzania zgarów aluminiowych, Stec K., Bazan I., Dec E., Lipowska B.
 5. 415069; 01.12.2015;Sposób oczyszczania ścieków przemysłowych, Stec K., Dziubak C.
 6. 416967; 25.04.2016;Sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych, Majchrowicz I., Barański J., Witek J., Kania H.
 7. 417857; 05.07.2016; Zastosowanie odpadów azbestowo-cementowych do wytwarzania klinkieru cementowego; Witek J., Kusiorowski J.

Uzyskane patenty:

 1. (11) data decyzji o przyznaniu patentu: 23.11.2018, (21) 416967, (22) 2016-04-25, (54) Sposób ograniczenia utleniania wlewków stalowych, (72) Majchrowicz Izabela, Barański Józef, Witek Jerzy, Kania Harald

 2. (11) 230686, (21) 411705, (22) 2015-03-23, (54) Sposób podwyższania odporności ogniotrwałych wyrobów glinokrzemianowych, (72) Pochwała Tamara, Barański Józef, Zdenek Bogdan, Dutkiewicz Piotr, Binek Stanisław, Kolasa Rafał

 3. (11) 230653, (21) 399774, (22) 2012-07-03, (54) Sposób wstępnej redukcji chromu (VI) w użytkowych złomach materiałów ogniotrwałych, (72) Wojsa Józef, Śliwa Andrzej, Hofman Józef

Zgłoszenia patentowe:

 1. P-426917; 5.09.2018; Sposób weryfikacji właściwości składu zapraw wiążących materiały ogniotrwałe ceramiczne formowane; Stec K., Szopa A., Zych D. (JSW)

 

 

POLECAMY:

 

Betony Izolacyjne

 

Produkty z weglika krzemu

 

Ceramika laboratoryjna

 

Wynajem powierzchni biurowych

 

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2012