Strona główna Nauka Publikacje

PUBLIKACJE W CZASOPISMACH ORAZ MONOGRAFIEPUBLIKACJE W 2019 ROKUCzasopisma polskie

Kurdowski W., Trybalska B.; Reakcje stali z pręta stalowego z matrycą cementową w strefie przejściowej w zbrojonym betonie. Cement Wapno Beton  nr 2, 2019, s. 104


Kurdowski W., Pawluk J.;  Mączka wapienna jako aktywny dodatek mineralny do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego. Cement Wapno Beton  nr 2, 2019, s. 154

Wieczorek M., Nizurska M.; Ocieplanie budynków drewnianych w technologii szkieletowej; Izolacje nr 1, 2019 s. 28

Henryk Szeląg, Tomasz Foszcz: Analiza rodzajów i skutków wad badania właściwości fizycznych cementów powszechnego użytku; Materiały Budowlane; 2019, nr 5, s.69-71

Kuśnierz A.A., Kosmal M., Rybicka-Łada J.: Wpływ dodatku stłuczki szkła float z recyklingu na proces topienia masy szklanej. Szkło i Ceramika  nr 3/2019 str. 20-23


Czasopisma zagraniczne

Witek J., Psiuk B., Naziemiec Z., Kusiorowski R.: Obtaining an artificial aggregate from cement-asbestos waste by the melting technique in an arc-resistance furnace. Fibers 2019, 7 (2), 10, https://doi.org/10.3390/fib7020010PUBLIKACJE W 2018 ROKUCzasopisma polskie

Saramak D., Gawenda T., Saramak A., Foszcz D., Naziemiec Z.: EFFECTIVENESS OF COPPER MINERALS LIBERATION FROM THE GANGUE THROUGH APPLICATION OF HRC PRESS IN COPPER ORE PROCESSING CIRCUITS. Archives of Mining Sciences 63 (2018), 2, 465-476

Jóżwiak-Niedźwiedzka D., Dąbrowski M., Brandt A.M., Burakowska A., Baran T.: Wyniki badania betonu z obudowy reaktora jądrowego EWA; Cement Wapno Beton; 2018, nr 3, s. 226-238

Niziurska M., Systemy ociepleń ETICS; rozprzestrzenianie ognia przez ściany w świetle znowelizowanych wymagań; Izolacje; nr 3, 2018, s. 30-37


Niziurska M., Wieczorek M.: Wpływ włókien na właściwości mas szpachlowych do płyt gipsowo -kartonowych, Izolacje, nr 4, s. 22-25, 2018


Niziurska M.: Zastosowanie płyt PUR i PIR w systemach ociepleń ETICS zgodnie z ETAG 004, Izolacje, 7/8, 2018 (228), s. 66-69

Gawenda, Naziemiec, Kawiorski, Skotarek: Płukanie kruszyw w Imielinie.  Kruszywa. Produkcja, Transport. Zastosowanie.  Nr  2/2018, s. 62-67


Naziemiec Z.: Płukanie kruszyw.  Kruszywa. Produkcja, Transport, Zastosowanie.  Nr  2/2018, s. 68-77

Wons T., Niziurska M.: Ciepłochronne zaprawy gipsowe, Materiały budowlane 12/2018

Lech R., Szeląg H., Szostak P.: Jednostkowy czas rozkładu termicznego kamienia wapiennego w funkcji jego pochodzenia i rozmiaru kalcynowanych próbek cylindrycznych, Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials/, 70, 1, (2018), 13-19

A.Skawińska, A.Tkocz, P.Laska-Józefczak, T.Foszcz „MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA SUROWCÓW WTÓRNYCH PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO I HUTNICZEGO DO WYTWARZANIA SZKŁA-CERAMIKI”, Structure and Environment  2/2018, vol. 10, p. 114-121

Naziemiec Z., Gawenda T.: Rozdrabnianie z zamkniętym obiegiem materiału, Surowce i Maszyny Budowlane, nr 1/2018, s. 30-35

Skorek A.:  Artystyczny recykling szkła, Produkcja wyrobów szklanych metodą fusingu, „Szkło i Ceramika”, nr 2/2018; s. 28-29


Czasopisma zagraniczne

Koepke C., Środa M., Wiśniewski K., Marczewska A: Study of spectroscopic and thermal characterization of TeO2-Ga2O3 oxyfluoride (TGOF) glasses and glass-ceramics activated by Pr3+ ions. The role of phonons; Journal of luminescence;  nr 198; 2018; s. 171-17

Marczewska A., Środa M.: “Spectroscopic and thermal study of a new glass from TeO2-Ga2O3-GeO2 system” – Journal of Molecular Structure – 1164 (2018) 100-108.

Pichniarczyk P.,  Baran T.: Influence of lead and vanadium on the setting of Portland cement CEM I 52,5N SR3/NA, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, March 2018, Volume 131, Issue 3, pp 2321–2328

Jozwiak-Niedzwiedzka, D., Glinicki, M. .; Gibas, K.; Baran, T. :lkali-Silica Reactivity of High Density Aggregates for Radiation Shielding Concrete; MATERIALS; 2018 Vol. 11, Issue 11, Art. No. 2284


Monografie

W. Kurdowski, Podstawy chemiczne mineralnych materiałów budowlanych i ich właściwości, Wydawnictwo "Polski Cement", Kraków 2018

Pabiś–Mazgaj E., Naziemiec Z.,  Mierzejewska A.: Ocena możliwości wystąpienia minerałów potencjalnie reaktywnych alkalicznie w kruszywie polodowcowym. XVIII Konferencja Kruszywa Mineralne. Kudowa Zdrój 2018


Naziemiec Z., Garbacik A., Adamski G.: Długoterminowe metody badania reaktywności alkalicznej krajowych kruszyw. XVIII Konferencja Kruszywa Mineralne. Kudowa Zdrój 2018

Skawińska A.: The influence of metahalloysite addition on tobermorite formation studied by X-ray powder diffraction and scanning electron microscopesite, MATBUD’2018 – 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering, 163, 05008, 2018, s. 1-6  (https://doi.org/10.1051/matecconf/201816305008 )

Baran T., Ostrowski M.: Ochrona materiałowo-strukturalna betonów cementowych przed korozją alkaliczną, Monografie technologii betonu, X Konferencja Dni Betonu 2018, Tom I, Wisła 8-10.10.2018, s. 429-444


T. Baran, P. Francuz, M. Ostrowski, A. Skawińska: Wpływ cementu portlandzkiego na wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S, Monografie technologii betonu, X Konferencja Dni Betonu 2018, Tom I, Wisła 8-10.10.2018, s. 535-546


T. Baran, P. Francuz, P. Pichniarczyk, M. Ostrowski: Wskaźniki aktywności popiołów lotnych krzemionkowych badanych za pomocą cementów portlandzkich o różńym składzie fazowym, Monografie technologii betonu, X Konferencja Dni Betonu 2018, Tom I, Wisła 8-10.10.2018, s. 547-558


Najduchowska M., Naziemiec Z., Pabiś-Mazgaj E.: Właściwości mechaniczne wybranych kruszyw krajowych, Monografie technologii betonu, X Konferencja Dni Betonu 2018, Tom II, Wisła 8-10.10.2018, s. 129-144PUBLIKACJE W 2017 ROKUCzasopisma polskie

Skawińska A., Owsiak Z.: Wpływ dodatku metahaloizytu na właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego, Cement Wapno Beton, 2017/1, s. 18-25


Skawińska A., Owsiak Z., Baran T., Hernik K.: Wpływ dodatku haloizytu na powstawanie tobermorytu w mieszaninie CaO z kwarcem w warunkach hydrotermalnych, Cement Wapno Beton, 2017/5, s. 426-434.


Baran T., Pichniarczyk P.: Porównanie właściwości cementów portlandzkich produkowanych w różnych układach przemiałowych, Cement Wapno Beton, 2017/6,  s. 477-488


Kurdowski W., Tracz T., Śliwiński J.: Właściwości betonu nawierzchni odcinka autostrady niemieckiej zbudowanej w roku 1935 w okolicach Gliwic, Cement Wapno Beton, 2017/6, s. 517-527

Naziemiec, Z., Pichniarczyk, P., Saramak, D.: Methods of improvement chalcedonite processing effectiveness with the use of density separation | [Metody poprawy efektywności przeróbki chalcedonitu poprzez zastosowanie separacji densymetrycznej], Gospodarka Surowcami Mineralnymi / Mineral Resources Management 33(3), 2017, pp. 163-178

Naziemiec Z., Pichniarczyk P., Saramak D.: Current Issues of Processing and Industrial Utilization of Chalcedonite. Inżynieria Mineralna. Rocznik XVIII, nr 1 (39) 2017.

Glinicki A. M., Brandt M. A., Dąbrowski M., Gibas K., Jaskulski R., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Baran T., Garbacik A., Gryziński M., Ładyżyński K., Nowowiejski G.: Beton osłonowy w konstrukcjach narażonych na promieniowanie jonizujące, Inżynieria i Budownictwo, 12/2017, s. 637-643.

Niziurska M., Wpływ warunków atmosferycznych w trakcie montażu i sezonowania styropianu białego i grafitowego w systemach ociepleń ETICS, Izolacje 2017 (217) s. 74-79

Naziemiec Z. Jak oznaczać twardość kruszyw. Kruszywa. Produkcja, Transport, Zastosowanie.  Nr  1/2017, s. 36-40

Najduchowska M., Kalarus D.: Wpływ warunków przygotowania i pielęgnacji próbek betonu pobieranych na placu budowy na wytrzymałość na ściskanie, Materiały Budowlane Nr 12/2017 s. 66

A. Marczewska, A. Balon-Wróbel – „Szkło fasadowe z powłokami wielofunkcyjnymi” – Materiały Budowlane  nr 09/2017 s.104-107

Rybicka-Łada J., Kuśnierz A.: Próby zastosowania surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do topienia szkieł sodowo-wapniowo-krzemianowych,  Materiały Ceramiczne 69 (1), 2017, s. 57-62


Woźniak M., Nocuń M., Pichniarczyk P.: Synteza nanocząstek srebra – wpływ morfologii na barwę szkieł, Materiały Ceramiczne, 2017, 69(3)

Tkocz A., Duszak B., Kalarus D., Wpływ cynku na właściwości cementów powszechnego użytku, Prace ICiMB nr 28, 2017, s. 76-87


Skawińska A., Owsiak Z., Baran T., Hernik K.: Wykorzystanie haloizytu i zeolitu syntetycznego w sorpcji metali ciężkich, Prace ICiMB  nr 30, 2017, s. 117-126


Baran T., Francuz P., Duszak B., Pichniarczyk P., Hernik K.: Porównanie wyników ciepła hydratacji metodą semiadiabatyczną i metodą izotermiczną oraz wyznaczenie współczynnika korelacji, Prace ICiMB, 2017 nr 29, s. 7-17


Baran T., Francuz P., Skawińska A., Tkocz A., Kształtowanie właściwości cementów żużlowych z dodatkiewm granulowanego żużla wielkopiecowego o różnej zawartości fazy szklistej - Prace ICIMB nr 31, 2017, s. 7-19

Naziemiec Z., Pabiś-Mazgaj E.: Wstępna ocena reaktywności alkalicznej kruszyw łamanych ze złóż polodowcowych rejonu północnej Polski, Roads and Bridges - Drogi i Mosty 16 (2017), s. 203 - 222

Saramak A., Naziemiec Z.: Ile pylą kruszarki. Surowce i Maszyny Budowlane nr  4/2017, s. 40-44


Naziemiec Z.: Reaktywność alkaliczno krzemionkowa kruszyw żwirowych i łamanych. Surowce i Maszyny Budowlane nr 2-3/2017, s. 42-46

Marczewska A., Balon-Wróbel A., Kosmal M.: Wpływ temperatury i wilgotności na właściwości spektrofotometryczne szkieł z powłokami, Szkło i Ceramika, nr 2/2017, s. 7-12


Woźniak M., Skorek A.: Optymalizacja procesu odpężania wyrobów szklanych formowanych ręcznie w odprężarce komorowej elektrycznej, Szkło i Ceramiki, nr 3/27, 2017, s. 11-14


Pabian S., Rybicka-Łada J.: Metoda Karla Fischera w badaniu szyb zespolonych, Szkło i Ceramika, nr 4/2017, s. 28-30


Balon-Wróbel A., Marczewska A.: Analiza właściwości szkieł z powłokami wielowarstwowymi na bazie TiO2 poddanych działaniu promieniowania UV i mgły solnej - Szkło i Ceramika Nr 6/2017, s.21


Aleksandra Skorek A.: Otwarte Zamknięte – Wystawa Krzysztofa Rozpondka w Krakowie - Szkło i Ceramika Nr 6/2017, s. 44

Rybicka-Łada J., Pabian S.: Metody pomiaru zawartości wilgoci w izolacyjnych szybach zespolonych, Świat Szkła 4 (217), s. 23-25


Czasopisma zagraniczne

Baran T., Pichniarczyk P., Correlation factor between heat of hydration and compressive strength of common cement, Construction and Building Materials Volume 150, 30.09.2017, s. 321-332

Marczewska A., Środa M., Nocuń M.: “Thermal and spectroscopic characterization of gallium-tellurite glasses doped BaF2 and PbO”, Journal of Non-Crystalline Solids 464 (2017) 104-114

Kuśnierz A., Środa M., Kosmal M., Pichniarczyk P.: Thermal analysis of the glass batch with a higher content of raw materials substitution based on selected fining agents, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 130(1), 2017, pp 1–19


Kosmal, M., Reben, M., Pichniarczyk, P., Ziąbka, M., Skrzypek, S.J.: Surface crystallization and phase evolution of BaO–SrO–TiO2–SiO2–Al2O3-based glass ceramics, 2017, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 130(1), 2017, pp. 221-228


Pichniarczyk P., Baran T.: Influence of lead and vanadium on the setting of Portland cement CEM I 52,5N SR3/NA, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, nr 3, 2017, DOI 10.1007/s10973-017-6762-x


Pichniarczyk, P., Malata, G.: Microcalorimetric analysis of methylcellulose influence on the hydration process of tricalcium aluminate, alite and their mixture, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 128(2), 2017, pp. 771-778


Monografie

Kurdowski W., Pichniarczyk P., Zajd P. , Bochenek A.: The uncommon influence of zinc on the setting time of portland cement [w:] Non-Tradional Cement & Concrete VI, Brno Univesity of Technology, 2017, s. 187-188

Naziemiec Z., Garbacik A., Adamski G.:  Reaktywność alkaliczna  krajowych kruszyw, s. 123-133 [w:] Kruszywa Mineralne t. 1. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2017

Agnieszka Marczewska, Anna Balon-Wróbel „Nowoczesne niskoemisyjne szkła powłokowe do zastosowań w energooszczędnym budownictwie” – Monografie „W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – perspektywa miast”, redakcja naukowa dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH i dr Krzysztof Głuc, Kraków 2017, str. 136 – 150.PUBLIKACJE W 2016 ROKUCzasopisma polskie

Kurdowski W., Witek A., Śliwiński J.: Nawierzchnia betonowa autostrady po 70 latach eksploatacji, próba wyjaśnienia niezwykłej trwałości. Cement, Wapno, Beton 2016, nr 1, s. 27-35

Giergiczny Z., Baran T., Dziuk D., Ostrowski M.: Zwiększenie mrozoodporności betonu dzięki dodatkowi cementu zawierającego domieszkę napowietrzającą. Cement, Wapno, Beton 2016, nr 2, s.96-105

Bochenek A., Tkocz K., Duszak B.: Oznaczenie dopuszczalnej zawartości cynku w klinkierze. Cement, Wapno, Beton 2016, nr 3, s. 133-139


Kurdowski W., Pichniarczyk P.: Kłopoty z równaniem Arrheniusa przy ocenie dojrzałości betonu. Cement, Wapno, Beton 2016, nr 3, s. 149-156


Baran T., Glinicki M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D.: Właściwości cementów specjalnych przeznaczonych do betonu w konstrukcjach osłonowych elektrowni jądrowych. Cement, Wapno, Beton 2016, nr 4, s. 207-216


Baran T., Ostrowski M., Radelczuk H., Francuz P.: Możliwości zmniejszenia emisji CO2 w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego. Cement, Wapno, Beton 2016, nr 6, s. 389-395.

Najduchowska M., Pabiś E.: Odtworzenie zawartości cementu i kruszywa w mieszance betonowej na podstawie badań próbek stwardniałego betonu. Izolacje, 2016, nr 4, s.46-52


Najduchowska M.: Tynki renowacyjne - właściwości i zastosowanie, Izolacje, 2016, nr 5, s. 44-46


Najduchowska M., Chruściel B.: Właściwości tynków opartych na spoiwach organicznych w zależności od zastosowanego spoiwa i wielkości ziarna fakturującego. Izolacje, 2016, nr 6, s.82-88


Najduchowska M., Chruściel B.: Nowelizacja norm na wyroby i systemu do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Izolacje, 2016, nr 9, s.22-25

Niziurska M., Wons T.: Reakcja na ogień - nowe wymagania, Izolacje, 2016, 2016, nr 11, s. 26-28

Naziemiec Z., Najduchowska M.: Problem rekatywności alkalicznej kruszyw do nawierzchni betonowych, Kruszywa, 2016, nr 3, s.24-27


Naziemiec Z.: Jak oznaczać twardośc kruszyw, Kruszywa, 2016

Marczewska A., Balon-Wróbel A., Kosmal M.: Samoistne pękanie szkła hartowanego na elewacji. Materiały Budowlane. 2016, nr 9, s. 38-40


Najduchowska M.: Problemy z oceną i deklarowaniem trwałości zapraw do murów, Materiały Budowlane, 2016, nr 12, str. 51-54


Wons T., Niziurska M., Nosal K.: Rynek spoiw gipsowych w Polsce, Materiały Budowlane, 2016, nr 10, s. 8-9

Nocuń M., Skowron M., Jedliński J.: Wytwarzanie nanocząstek srebra metodą elektrołukową. Materiały Ceramiczne. 2016, t. 68, nr 3, s. 208-212

Lech R., Sztostak P., Szeląg H.: Różne podejście do wymiany ciepła w kalcynowanej warstwie ziarnistego wsadu wapienia - Część I: Uproszczony model wymiany ciepła, Materiały Ceramiczne. 2016, t. 68, nr 3, s. 213-217


Lech R., Szostak P., Szeląg H.: Różne podejście do wymiany ciepła w kalcynowanej warstwie ziarnistego wsadu wapienia - Część II: Współczynniki uproszczonego modelu. Materiały Ceramiczne. 2016, t. 68, nr 3, s. 218-223

Saramak A., Naziemiec Z., Saramak D. Analiza poziomu hałasu wybranych urządzeń rozdrabniających. Mining Science. Volume 23, Special Issue, April 20,2016. Strony 145 – 154. Wrocław 2016

Wieczorek M., Nosal K.: Wpływ dodatków organicznych na palność wyrobów budowlanych. Ochrona przed Korozją, 2016, nr 1 s/A, 67-71

Najduchowska M.: Zaprawy szybkowiążące do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych. Ochrona przed Korozją, 2016, nr 1 s/A, 8-14

Kalarus D., Baran T., Ostrowski M.: Wpływ składników paliw wtórnych stosowanych do produkcji klinkieru portlandzkiego na wartość emisji metali ciężkich z cementu i betonu. Prace ICiMB, 2016,nr 25, s.7-17


Kopciał P., Laska-Józefczak P.: Wybrane aspekty oznaczania rtęci techniką zimnych par z mineralizacją oraz z pirolitycznym rozkładem próbki. Prace ICiMB, 2016,nr 25, s.18-26


Zapolski P.: Problem wpływu wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów. Prace ICiMB, 2016,nr 25, s.63-74

Kalarus D., Bochenek A., Duszak B., Najduchowska M.: Wpływ stosowania paliw wtórnych na bilans metali ciężkich w piecu obrotowym do produkcji klinkieru cementowego, 2016, nr 27, s. 44-56

Grzegorz Adamski, Albin Garbacik, Michał A. Glinicki, Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw – założenia i cele projektu ASR -RID Alkaline reactivity of domestic aggregates – the scope and objectives of the ASR -RID project Przegląd Budowlany, 5, 2016, 19

Naziemiec Z., Saramak A.: O co tyle hałasu? Surowce i Maszyny Budowlane, 2016, nr 2, s.64-67

Pabian S., Rybicka-Łada J.: Badania porównawcze właściwości szyb warstwowych z folią PVB oraz szyb warstwowych z folią EVA laminowanych próżniowo, Szkło i Ceramika, 2016, nr 5, s. 27-29


Kuśnierz A., Kosmal M., Marczewska A.: Szkła kolorowe dla małych producentów szkieł artystycznych. Szkło i Ceramika, 2016, nr 4, s.16-18


Woźniak M., Nocuń M., Pichniarczyk P.: Otrzymywanie szkła czerwonego przy użyciu purpury Kasjusza, Szkło i Ceramika, 2016, nr 6, s.11-14

Balon-Wróbel A., Marczewska A.: Wytrzymałość mechaniczna szczeliw konstrukcyjnych po badaniach symulujących przyspieszone starzenie. Część 1; Odporność na rozciąganie i ścinanie. Świat szkła. 2016, nr 4, s.40-43

Wieczorek M., Nosal K.: Stosowanie okładzin ceramicznych na podłożach drewnianych i drewnopochodnych w pomieszczeniach wilgotnych, Wokół płytek ceramicznych, 2016, nr 3, str. 33-34

Wyszomirski P., Pichniarczyk P., Szydłak T., Charakterystyka surowcowa wybranych kruszyw mineralnych NE Polski w aspekcie trwałości betonów, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2016, nr 96, s. 363–378Czasopisma zagraniczne

  Reben M., Kosmal M., Pałczyńska N., Pichniarczyk P.: Waste immobilization and environmental sustainability in glass-ceramics glazes development, E3S Web of Conferences 10, 00071 (2016)

  Koepke C., Środa M., Marczewska A., Wisniewski K., Pichniarczyk P.: Studies of the spectroscopic properties of lead–gallium oxyfluoride (LGOF) glasses and glass–ceramics activated by Pr3+ ions. Journal of Luminescence. 179, 2016, s. 139-145

  I.Grelowska, M. Kosmal, M. Reben, P. Pichniarczyk, M. Sitarz, Z. Olejniczak; Structural and thermal studies of modified silica-strontium-barium glass from CRT. Journal of Molecular Structure. (2016) 1-10.

  M. Kosmal, M. Reben, P. Pichniarczyk; Thermal study of the influence of chemical composition on CRT glass crystallization; Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, , 2016, Volume 123, Number 3, pp 1-9, DOI 10.1007/s10973-016-5361-6

  M. Reben, El Sayed Yousef, I. Grelowska, M. Kosmal, M. Szumera; Influence of modifiers on the thermal characteristic of glasses of the TeO2–P2O5–ZnO–PbF2 system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 04/2016, pp 1-8

  Pichniarczyk P., Malata G.: Microcalorimetric analysis of methylcellulose influence on the hydration process of tricalcium aluminate, alite and their mixture, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, Volume 126, Number, Issues 425 , s.1-8  PUBLIKACJE W 2015 ROKU  Czasopisma polskie

  Czarnecki L., Deja J., Flaga K., Jasiczak J., Kurdowski W., Małolepszy J., Radomski W., Śliwiński J.: Mrozoodporność betonu w konstrukcjach mostowych. Budownictwo, Technologie, Architektura, 2015, nr 1, s.66-69

  Pichniarczyk P.: Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji cementu. Cement Wapno Beton, 2015, nr 3, s.186-192
  Baran T., Pichniarczyk P., Gawlicki M.: Właściwości popiołów lotnych z równoczesnego spalania węgla kamiennego i paliwa wtórnego. Cement Wapno Beton, 2015, nr 5, s.284-294

  Baran T., Francuz P.: Właściwości cementów żużlowych z dodatkiem granulowanego żużla wielkopiecowego o różnej zawartości szkła. Cement Wapno Beton, 2015, nr 6, s.375-382

  Niziurska M., Charyasz W., Projektowanie systemów ociepleń w oparciu o badania starzeniowe. Ekstrapolacja danych na podstawie analizy regresji. Izolacje, 2015, nr 9, s.38-41

  Nosal K., Niziurska M., Wieczorek M.: Termoizolacyjne materiały gipsowe. Izolacje, 2015, nr 11/12, s. 52-53

  Naziemiec Z.: Klasyfikatory i odwadniacze do drobnych frakcji kruszyw. Magazyn Kruszywa. Produkcja Transport Zastosowanie. 2015, nr 2

  A. Balon-Wróbel, A. Marczewska: Szkło na fasadach. Materiały Budowlane, 2015, nr 9, s.22-23

  Garbacik A., Giergiczny Z., Gołda A., Dziuk D., Ostrowski M.: Cementy napowietrzające beton. Materiały Budowlane, 2015, nr 10, s.102-105 (DOI: 10.15199/33.2015.10.31)

  Ostrowski M.: Klasyfikacja popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S. Materiały Budowlane, 2015, nr 10, s.112-114 (DOI: 10.15199/33.2015.10.34)

  Baran T., Ostrowski M., Giergiczny Z.: Wykorzystanie mieszanych popiołów lotnych z oddzielnego spalania pyłu węglowego i paliw wtórnych w produkcji spoiw wiążących. Materiały Budowlane, 2015, nr 12, s.37-40 (DOI: 10.15199/33.2015.12.11)

  Kosmal Magda, Reben Manuela, Pichniarczyk Paweł: Wpływ surowców odpadowych na właściwości termiczne szkła czarnego. Materiały Ceramiczne. 2015,67,2, s. 164-170

  Naziemiec Z., Saramak D.: Zastosowanie krzywych rozdziału w ocenie procesów klasyfikacji produktów mineralnych. Mining Science. Mineral Aggregates. 2015, Volume 22, Special Issue 1, April,.

  Naziemiec Z. Saramak D. Skruszyć wysokie zużycie. Pompy Pompownie. Nr 2/2015

  Balacha J. , Właściwości modelowej posadzki przemysłowej w kontekście momentu aplikacji posypki i jej zacierania na świeżej mieszance betonowej, Prace ICiMB. 2015, nr 23 s. 7-18


  Najduchowska M., Ocena trwałości zapraw do murów, Prace ICIMB, 2015, nr 23, s.  49-60


  Naziemiec A. : Zagospodarowanie zanieczyszczonych gliną frakcji wapieni z zakładów produkcji kruszyw łamanych. Prace ICiMB, 2015, nr 21, s.31-42


  Nosal K., Niziurska M., Wieczorek M., Wpływ zanieczyszczeń zawartych w wodzie przeznaczonej do sezonowania zapraw klejowych do płytek na ich przyczepność, Prace ICIMB, 2015, nr 23, s.  61-70


  Zawiła J., Rybicka-Łada J.: Możliwości zagospodarowania surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do produkcji materiałów szklistych i szklano-krystalicznych. Część I - Materiały, Prace ICiMB, 2015, nr 21, s.76-90

  Duszak B., Adamski G., Foszcz T., Laska-Józefczak P.: Badania zawartości pierwiastków i związków szkodliwych w procesie produkcji cementu w pyłach z pieców obrotowych. Prace ICiMB, 2015, nr 22, s.9-22

  Rybicka-Łada J., Zawiła J., Pichniarczyk P., Pabian S.: Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego. Część 2 - Metoda granulowanie i spiekanie. Prace ICiMB, 2015, nr 22, s. 56-66

  Wieczorek M., Niziurska M., Nosal K.: Wpływ włókien celulozowych na właściwości zapraw klejowych do płytek ceramicznych. Prace ICiMB, 2015, nr 22, s. 76-85

  Zawiła J., Rybicka-Łada J.: Kontrolowane reakcje składników zestawu szklarskiego czynnikiem zwiększającym efektywność procesu topienia. Prace ICiMB, 2015, nr 22, s. 86-102

  Naziemiec Z.: Energetyczne oszczędności. Surowce i Maszyny Budowlane, 2015, nr 3, s.18-24

  A. Balon-Wróbel, A. Marczewska, S. Sacha: Wpływ czynników środowiskowych na właściwości mechaniczne szczeliw konstrukcyjnych –– Szkło i Ceramika 2015, nr 2, s. 15-21

  Pabian S., Rybicka-Łada J., Mucha A.: Identyfikacja zjawiska powstawania przebarwień na powłoce niskoemisyjnej szkła stosowanego w szybach zespolonych i jego eliminacja. Szkło i Ceramika 2015, nr 3, s. 18-21

  A. Balon-Wróbel, A. Marczewska: Wpływ jakości wykonania szyb zespolonych na zachowanie ich parametrów użytkowych. Szkło i Ceramika 2015, nr 4, s.9-12

  Kozubek I., Brzezicki J.: Wpływ obróbki cieplnej szkła i rodzaju zastosowanej międzywarstwy na wytrzymałość mechaniczną szyb laminowanych dla budownictwa. Szkło i Ceramika 2015, nr 4, s.17-20

  Pabian S.: Szyby dla motoryzacji oraz ich homologacja na rynku europejskim. Szkło i Ceramika 2015, nr 4, s.26-27

  Kozubek I.: 'Porównanie metod badań i wymagań klasyfikacyjnych wobec szkła laminowanego", Świat Szkła nr 6 2015 str. 48-52  Czasopisma zagraniczne

  Pichniarczyk P., Niziurska M.: Properties of ceramic tile adhesives modified by different viscosity hydroxypropyl methylcellulose. Construction and Building Materials, 2015, Volume 77, Pages 227-232

  W. Kurdowski: Znaczenie alkaliów w cemencie w technologii betonu. Cement i ego primenene. 2015, nr 1, s.40

  M. Reben, M. Kosmal, M. Ziąbka, P. Pichniarczyk, I. Grelowska; The influence of TiO2 and ZrO2 on microstructure and crystallization behavior of CRT glass; Journal of Non-Crystalline Solids 425 (2015) 118–123

  A. Marczewska, M. Środa, M. Nocuń, B. Sulikowski „Lead-gallium glasses and glass-ceramics doped with SiO2 for near infrared transmittance” - Optical Materials 45(2015), 121-130

  Pichniarczyk P.: The influence of methylcellulose on the hydration process of C3S, C3A and mixture of these phases. Procedia Engineering, Volume 108, 2015, pp. 220-230
  M. Niziurska, J. Małolepszy, G. Malata The influence of lithium carbonate on phase composition of calcium aluminate cement paste, Procedia Engineering, Volume 108, 2015, Pages 363–370  Monografia

  Garbacik A., Drożdż W., Giergiczny Z.: Special cements and concrete durability [w:] Underground Infrastructure of Urban Areas 3, Madryas C., Kolonko A., Szot A., Nienartowicz B., Taylor & Francis Group, London, 2015, s. 13-20.  PUBLIKACJE W 2014 ROKU  Czasopisma polskie

  Marczewska A.: „Jakość szkła szklarniowego istotnym czynnikiem wpływającym na produkcję roślinną pod osłonami” – Agrohale 1/2014, s. 36-41

  Lis P.: Wpływ metakaolinitu na proces hydratacji cementu. Budownictwo, Technologie, Architektura, 2014, nr 1, s. 56-59

  Garbacik A., Giergiczny Z.: Cementy specjalne – nowe kryteria klasyfikacji, wymagań i oceny zgodności. Budownictwo, Technologie, Architektura, 2014, nr 2, s. 54-57

  Niziurska M., Małolepszy J.: Wpływ węglanu litu na właściwości fizyczne cementu glinowego. Cement, Wapno, Beton, 2014, nr 4, s. 275-281

  Pichniarczyk P.: Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji mieszaniny alitu i glinianu trójwapniowego. Cement, Wapno, Beton, 2014, nr 6, s. 405-415

  Pawluk J., Cholewa A., Kurdowski W., Derkowski W.: Some Problems with Prestessed Concrete Sleepers Durability. International Journal of Research in Engineering and Technology. vol.3, spec.iss.13, p.153-157

  Niziurska M.: Systemy ociepleń ETICS – niedoskonałość wymagań prawnych, specyfikacji technicznych oraz metod badań. Izolacje, 2014, nr 4, s. 18-24

  Niziurska M., Chruściel B., Charyasz W., Szafran K.: Starzenie się systemu ETICS na podstawie ekstrapolacji wyników badań próbek poddanych zmiennym warunkom cieplno-wilgotnościowym. Izolacje, 2014, nr 2, s. 21-24

  Naziemiec Z. Saramak D.: Ręczne i automatyczne pobieranie próbek kruszyw mineralnych. Kruszywa. Produkcja – Transport - Zastosowanie. Nr 1/2014, s. 48-53

  Balacha J., Wpływ ilości i rodzaju wypełniacza na odporność na ścieranie podkładów podłogowych, Materiały Budowlane, nr 9, 2014, s. 24-26

  Garbacik A., Drożdż W., Giergiczny Z.: Cementy specjalne – rodzaje, wymagania normowe i zakres stosowania. Materiały Budowlane, nr 11, 2014, s. 6-8

  Marczewska A., Środa M., Nocuń M.: Szkła ołowiowo-galowe stabilizowane SiO2 dla transmisji w bliskiej podczerwieni. Materiały Ceramiczne. 2014, nr 3, s. 302-309

  Żelazowska E., Pichniarczyk P., Najduchowska M.: Lekkie kruszywa szklano-krystaliczne z surowców odpadowych dla przemysłu materiałów budowlanych, Materiały Ceramiczne, 66, 3, 2014, s. 321-330

  Naziemiec Z. Saramak D. Nietypowe sposoby płukania kruszyw. Mining Science. Mineral Aggregates. Volume 21 (1), 2014. Wrocław 2014, s. 159-170

  Drożdż W., Giergiczny Z.: Korozja alkaliczna betonów wykonanych z cementów zawierających popiół lotny wapienny. Ochrona przed korozją. 2014, nr 6, s. 216-219

  Balon-Wróbel A., Marczewska A.: Wpływ temperatur na właściwości mechaniczne mas uszczelniających stosowanych w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym. Część 2 – Badanie powrotu elastycznego, wytrzymałości na rozdarcie i mechanicznego obciążenia cyklicznego. Prace ICiMB, 2014, nr 16, s. 7-16

  Niziurska M., Chruściel B., Charyasz W., Szafran K.: Korelacja przyczepności wczesnej i normowej zapraw klejących do ociepleń. Prace ICiMB, 2014, nr 16, s. 54-65

  Najduchowska M., Różycka K., Rolka G.: Ocena możliwości wykorzystania stłuczki szklanej w przemyśle budowlanym w aspekcie jej wpływu na środowisko naturalne. Prace ICiMB, 2014, nr 17, s. 46-56

  Stoch L.: Przemysł materiałów budowlanych wobec problemów współczesnej cywilizacji. Prace ICiMB, 2014, nr 17, s. 67-78

  Fudalej P., Najduchowska M., Pichniarczyk P.: Otrzymywanie oraz możliwości zastosowania kruszywa szklano-krystalicznego do wytwarzania materiałów pochłaniających dźwięk. Prace ICiMB, 2014, nr 19, s. 15-33

  Naziemiec Z., Saramak D.: W jakim młynie? Surowce i Maszyny Budowlane. 2014, nr 1, s. 35-38

  Naziemiec Z., Saramak D.: Jak płukać kruszywo? Surowce i Maszyny Budowlane. 2014, nr 3, s.62-67

  Naziemiec Z., Saramak D.: Górnicza potęga na krańcu świata. Surowce i Maszyny Budowlane. 2014, nr 6, s.15-19

  Kuśnierz A., Marczewska A.: Badania naprężeń w szkle – Szkło i Ceramika nr 5/2014, s. 8-11

  Żelazowska E., Marczewska A., Rybicka-Łada J., Sacha S., Brzezicki J.: Powłoki optyczne na bazie SiO2 otrzymywane z zastosowaniem metody zol-żel. Szkło i Ceramika, 2014, nr 1, s. 8-12

  Marczewska, A. Balon-Wróbel „Świetlne i słoneczne właściwości szkła laminowanego” – Świat Szkła nr 9/2014 str. 30-35

  Kuśnierz A., Marczewska A.: „Niejednorodność masy szklanej – stare zło” – Świat szkła nr 4/2014, s. 39 – 41

  Brzezicki J., Kozubek I.: Dekoracyjne szkło laminowane, Wokół Płytek Ceramicznych 2014, numer 1, s. 2-3.

  Nosal K. "Rodzaje tynków stosowane we wnętrzach o podwyższonej wilgotności", Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp z o.o, edycja 2014,  s. 10-12  Monografie

  W. Kurdowski, Cement and Concrete Chemistry, wyd. Springer, Londyn 2014  PUBLIKACJE W 2013 ROKU  Czasopisma polskie

  Niziurska M.: Dokładność i niepewność wyników a ocena zgodności ze specyfikacją, Biuletyn Pollab 2013

  Kurdowski W., Szeląg H., Bochenek A.: Odporność betonu na mróz, Builder, 2013, s. 54

  Bochenek A., Kurdowski W.: Wpływ dodatku fazy cynkowej na właściwości cementu portlandzkiego. Cement, Wapno, Beton, 2013, nr 1, s. 52-58

  Pichniarczyk P.: Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji glinianu trójwapniowego. Cement, Wapno, Beton, 2013, nr 2, s. 65-73

  Baran T., Ostrowski M.: Wpływ absorpcji popiołów ze spalania paliw wtórnych na proces klinkieryzacji i aktywność hydrauliczną cementowego klinkieru portlandzkiego. Cement, Wapno, Beton, 2013, nr 4, s. 207-215

  Lech R., Szostak P.: Właściwości kruszywa z różnych wapieni rozdrabnianych w kruszarce szczękowej. Cement, Wapno, Beton, 2013, nr 4, s. 238-244

  Pichniarczyk P.: Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji alitu. Cement, Wapno, Beton, 2013, nr 4, s. 245-252

  Bochenek A., Kurdowski W.: Właściwości fazy cynkowej oraz jej wpływ na twardnienie cementu glinowego. Cement, Wapno, Beton, 2013, s. 370-377

  Kurdowski W., Bochenek A.: Zinc as an example of the problem of minor components in cement, Ceramika/Ceramics, Polski Biuletyn Ceramiczny, 2013, vol. 115, p. 251

  Baran T., Drożdż W.: Ocena właściwości krajowych popiołów lotnych wapiennych i metod ich uzdatniania. Drogi i Mosty, 2013, nr 1, s. 5-15

  Baran T., Garbacik A., Synowiec K., Żak A.,: Zastosowanie popiołu lotnego wapiennego jako aktywnego składnika spoiw drogowych. Drogi i Mosty, 2013, nr 1, s. 17-29

  Dziuk D., Giergiczny Z., Garbacik A.: Popiół lotny wapienny jako składnik główny cementów powszechnego użytku. Drogi i Mosty, 2013, nr 1, s. 57-69

  Giergiczny Z., Garbacik A., Ostrowski W.: Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych. Drogi i Mosty, 2013, nr 1, s. 71-81

  Drożdż W., Giergiczny Z.: Odporność zapraw i betonu z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego na korozję alkaliczną. Drogi i Mosty, 2013, nr 2, s. 147-158

  Niziurska M., Wieczorek M.: Metody oceny bezpieczeństwa pożarowego ścian zewnętrznych budynków. Izolacje, 2013, nr 1, s. 22-25

  Niziurska M., Nosal K., Chruściel B.,Charyasz W., Szafran K.: Przyczepność klejów cementowych do styropianu w systemach ETICS – niepewność metody i korelacja wyników. Izolacje, 2013, nr 3, s.30-32

  Niziurska M., Wieczorek M.: Badania reakcji na ogień – klasyfikacja wyrobów gipsowych i innych materiałów budowlanych. Materiały Budowlane. 2013, nr 10, s.5

  Kurdowski W.: Korozja betonu wywołana opóźnionym powstawaniem ettringitu, Nowoczesne hale, 2013, nr 2, s. 58-60

  Żelazowska E., Pichniarczyk P., Zawiła J., Sacha S.: Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na szkło opakowaniowe. Opakowanie, 2013, nr 3, s. 16-18

  Saramak D., Naziemiec Z.: Determination of the nip zone angle in high-pressure grinding rolls. Physicochemical Problems of Mineral Processing 49 (1). Kraków 2013, nr 1, s. 243-253.

  Garbacik A., Baran T.: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Prace ICiMB, 2013, nr 12, s. 7-17

  Balon-Wróbel A., Marczewska A.: Wpływ temperatur na właściwości mechaniczne mas uszczelniających stosowanych w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym. Część 1 – Badanie rozciągania i ścinania. Prace ICiMB, 2013, nr 13, s. 7-21

  Naziemiec Z.: Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych. Prace ICiMB, 2013, VI, nr 14, s. 7-16

  Niziurska M.: Znaczenie właściwości płytek ceramicznych w zapewnieniu trwałości okładzin mocowanych zaprawami cementowymi. Prace ICiMB, 2013, VI, nr 14, s. 17-26

  Stoch L.: Rola i odcienie nauki, 2013, 6 s. 6-11

  Naziemiec Z., Saramak D.: Problemy przy pobieraniu i pomniejszaniu próbek kruszyw mineralnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 136, Seria Studia i Materiały nr 43. Górnictwo i geologia, 2013, XIX. s.157– 167

  Saramak D., Tumidajski T., Gawenda T., Naziemiec Z.: Ekologiczne aspekty związane z efektami wysokociśnieniowego rozdrabniania w prasach walcowych. Rocznik Ochrona Środowiska 2013, t. 15, s. 1580 – 1593

  Gawenda T., Naziemiec Z., Walera A.: Badania wybranych właściwości kruszyw z odpadów ceramicznych oraz betonu wytworzonego z ich udziałem. Rocznik Ochrona Środowiska 2013, t. 15, s. 2003– 2021

  Naziemiec Z.: Odzysk i zastosowanie piasków drobnych. Surowce i Maszyny Budowlane. 2013, nr 1, s. 72-77

  Naziemiec Z.: Stalowe, poliuretanowe, gumowe... Surowce i Maszyny Budowlane, 2013, nr 4, s. 63-68

  Żelazowska E., Pichniarczyk P.: Szkła z powłokami energooszczędnymi niskoemisyjnymi i niskoemisyjnymi-przeciwsłonecznymi. Szkło i Ceramika, 2013, nr 1, s. 36-42

  Kuśnierz A.: Pęcherze gazowe w szkle. Szkło i Ceramika, 2013, nr 2, s. 22-28

  Stoch L.: Przyszłość szkła w świetle 23. Międzynarodowego Kongresu Szkła w Pradze, cz.I.. Szkło i Ceramika, 2013, t. 78, nr 5, s.25-26

  Stoch L.: Przyszłość szkła w świetle 23. Międzynarodowego Kongresu Szkła w Pradze, cz.II. Szkło i Ceramika, 2013, t. 78, nr 6, s.24-25

  Żelazowska E., Pichniarczyk P., Zawiła J., Sacha S.: Otrzymywanie lekkich kruszyw szklano krystalicznych na bazie surowca perlitowego i odpadu perlitu ekspandowanego, 2013, nr 3, s. 20-24

  A. Balon-Wróbel, A. Marczewska.: Właściwości szczeliw konstrukcyjnych i/lub odpornych na UV – Część 2: Badanie ścinania. Świat Szkła, 2013, nr 6, s. 48-50

  Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.: Zalety okładzin z płytek na elewacjach. Wokół płytek ceramicznych. 2013, nr 3

  Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.: Jak dobrać klej do płytek ceramicznych. Wokół płytek ceramicznych. 2013, nr 2, s. 35-36

  Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.: Zalety okładzin z płytek na elewacjach. Wokół płytek ceramicznych. 2013, nr 3  Monografie

  A. Marczewska „Szkło jako materiał konstrukcyjny dla szklarni – wymagania, zagadnienia badawcze, trendy rozwojowe” – rozdział w Monografii „Budownictwo na obszarach wiejskich – Nauka, praktyka, perspektywy – s. 139-148 – redakcja Anna Halicka, wyd. Politechnika Lubelska – Lublin 2013  PUBLIKACJE W 2012 ROKU  Czasopisma polskie

  Szeląg H., Ronduda A.: Wysokowytrzymałe zaprawy i betony GRS. Budownictwo Monolityczne, 2012, nr 1, s. 1-2

  Giergiczny Z., Płocica S.: Norma PN-EN 197-1:2012 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” po nowelizacji. Budownictwo, Technologie, Architektura, 2012, nr 2, s.66-68

  Łagosz A., Balacha J.: Rola różnych wypełniaczy w kształtowaniu odporności na ścieranie podkładów podłogowych. Budownictwo, Technologie, Architektura, 2012, nr 3, s.68-71

  Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego. Budownictwo, Technologie, Architektura, 2012, nr 4, s.70-73

  Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.: Zastosowanie popiołów lotnych wapiennych do produkcji cementu i betonu. Cement Wapno Beton, 2012, nr 1, s.50-56

  Giergiczny Z., Garbacik A.: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Cement Wapno Beton, 2012, nr 4, s.217-224

  Pichniarczyk P., Malata G., Szeląg H.: Włóknisty kompozyt gipsowy w osnowie polimerowej jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych. Cement Wapno Beton, 2012, nr 4, s.243-249

  Kurdowski W.: Beautiful 110 years anniversary of the Journal „Cement”. Cement Wapno Beton, 2012, nr 5, s.330-331

  Kurdowski W., Bochenek A.: Trzy zasady zapobiegania korozji betonu. Cement Wapno Beton, 2012, nr 6, s. 434-442

  Brożek M., Naziemiec Z.: Analiza mechaniki procesu rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach i wysokociśnieniowych prasach walcowych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 2012, z.3, s.139-153

  Zapolski P., Pabis J.: Wymagania stawiane producentom systemów ETICS dotyczące zakładowej kontroli produkcji. Izolacje, 2012, nr 11/12, s.26-29

  Nad A., Brożek M., Naziemiec Z: The tensile strength properties of lithological variety of Polish copper ores. AGH journal of Mining and Geoengineering. 2012, vol. 36, nr 4. s.101-108

  Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K., Sol–gel derived hybrid materials multi-doped with rare earth metal ions, Materials Science-Poland, 30, 2 (2012), pp. 105-120

  Dziuk D., Giergiczny Z., Adamski G., Garbacik A.: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M (V-W) 32,5R – skład, właściwości i możliwości zastosowania w budownictwie. Materiały Budowlane, 2012, nr 5, s.37-39

  Niziurska M., Wieczorek M.: Trwałość warstw wykończeniowych na systemach ociepleń. Materiały Budowlane, 2012, nr 9, s.16-17,20

  Kuśnierz A.: Dobór środka klarującego do zestawów o zwiększonej zawartości szkła z recyklingu. Materiały Ceramiczne, 2012, 64, nr 2, s.229-233

  Stoch L.: 60 lat kształcenia kadr i badań naukowych nad szkłem na AGH. Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials 2012, 64, s. 286 – 294

  Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Rybicka-Łada J., Marczewska A.: Otrzymywanie tworzyw szklano-krystalicznych na bazie rudy perlitu i odpadów perlitu ekspandowanego. Materiały Ceramiczne, 2012, t. 6, str. 411-416.

  Żelazowska E., Pichniarczyk P., Sacha S., Zawiła J., Marczewska A., Rybicka-Łada J.: Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy. Materiały Ceramiczne, 2012, t. 6, str. 417-422

  Ostrowski M., Gawlicki M.: Aktywność wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni „Bełchatów” jako składnika cementów powszechnego użytku. Prace ICiMB, 2012, nr 11, s.66-75

  Witek J., Mróz H., Barański J., Brach J.: Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym. Prace ICiMB, 2012, nr 11, s.146-158

  Stoch L.: Archeometria w Krakowie. Prace Komisji Nauk Technicznych PAU 5(2012), s. 13-30

  Naziemiec Z., Saramak D.: Analiza energochłonność procesów rozdrabniania kruszyw mineralnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 134, Seria Studia i Materiały nr 41. Górnictwo i geologia XVII. Wrocław 2012. s.209-220

  Ostrowski M. Garbacik A., Drożdż: Przyczyny powstawania odprysków na elewacjach. Przegląd Budowlany, 2012, nr 6, s.30-32

  Naziemiec Z.: Niektóre aspekty badań kruszyw. Surowce i Maszyny Budowlane, 2012, nr 4, s.60-64

  Naziemiec Z., Saramak D.: O kruszywach w Indiach. Surowce i Maszyny Budowlane, 2012, nr 6, s.82-84

  Pichniarczyk P., Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M.: Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych. Szkło i Ceramika, nr 3, 2012

  Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Szkło i Ceramika, nr 3, 2012, s. 21

  Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Wpływ zawartości strat prażenia w popiele lotnym krzemionkowym na właściwości cementu i betonu. Szkło i Ceramika, nr 4, 2012, s. 6-10

  Wieczorek A.: Jubileuszowy X Koleżeński Zjazd Seniorów Przemysłu Szklarskiego. Szkło i Ceramika, nr 6, 2012, s. 6-8

  Garbacik A., Pałka E., Pichniarczyk P.: Rozwiązania uzdatniania popiołów lotnych wapiennych pod kątem wykorzystania jako składnika cementu. Szkło i Ceramika, nr 6, 2012, s. 10-14

  Kuśnierz A.: Wpływ zwiększonej zawartości surowców zastępczych na fazę gazową w procesie topienia masy szklanej. Szkło i Ceramika, nr 6, 2012, s. 15-19

  Niziurska M., Wieczorek M., Gnoiński M.: Płytki ceramiczne stosowane w badaniach zapraw klejowych a miarodajność wyników. Szkło i Ceramika, nr 6, 2012, s. 20-23

  Stoch L.: Kształcenie kadr i badania naukowe nad szkłem na AGH. Szkło i Ceramika, 63(2012), s. 31-37

  Brzezicki J., Kozubek I.: Szklane pustaki i kształtki podłogowe – wymagania. Świat Szkła 2012 nr 1(59)

  Marczewska A., Balon-Wróbel A.: Badania szczeliw konstrukcyjnych i odpornych na UV do oszkleń strukturalnych. Część 2 , Świat Szkła, 2012, nr 1, s.55-57

  Balon-Wróbel A., Marczewska A.: Wady szkła na fasadach. Część 1. Szkło hartowane i warstwowe. Świat Szkła, 2012, nr 3, s. 53-55

  Balon-Wróbel A., Marczewska A.: Wady szkła na fasadach. Część 2. Szyby zespolone. Świat Szkła, 2012, nr 4, s. 52-54

  Marczewska A., Balon-Wróbel A.: Właściwości szczeliw konstrukcyjnych i/lub odpornych na UV. Część 1. Badanie rozciągania, Świat Szkła, 2012, nr 7-8, s.51-53

  Marczewska A.: Spektrofotometryczne badania właściwości szkieł budowlanych. Biblioteka Świata Szkła. Zeszyt 1 - Szyby zespolone: powłoki funkcyjne – kwiecień 2012 – str. 8-10

  Niziurska M., Nosal K.: Układanie płytek na podłożach z płyt gipsowych i gipsowo-kartonowych. Wokół płytek ceramicznych, 2012, nr 3, s.40-43  Czasopisma zagraniczne

  W. Nocuń-Wczelik, A. Bochenek, M. Migdał: Calorimetry and other methods in the studies of expansive cement hydrating mixtures. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2012) 109:529–535

  L.Stoch, P.Stoch: Significance of crystalochemical factors in Chemical reactions into structure of solids. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 109(2012)763-766  PUBLIKACJE W 2011 ROKU  Czasopisma polskie

  Mróz H.: Mieszanki M-38. Budownictwo Monolityczne, 2011, nr 4, s. 1-3

  Kurdowski W.: Oszustwo klimatyczne. Budownictwo, Technologie, Architektura. 2011, nr 4, s.12-14

  Matusiewicz A., Bochenek A., Szeląg H., Kurdowski W.: Pewne zagadnienia związane z podwyższoną zawartością cynku w klinkierze i produkowanym z niego cemencie. Cement Wapno Beton, 2011, nr 6, s.332-341

  Mandecka-Kamień L., Kurdowski W.: Wpływ fosforu na skład fazowy bogatych w korund betonów ogniotrwałych. Cement Wapno Beton, 2011, nr 6, s.355-360

  Nosal K., Niziurska M., Wieczorek M.: Gładź, czyli tynk cienkowarstwowy -właściwości, rodzaje, zastosowanie. Izolacje. 2011, nr 2, s. 32-34

  Matusiewicz A., Pichniarczyk P.: Wpływ wybranych tlenków metal i ciężkich na proces klinkieryzacji. Izolacje. 2011, nr 2, s. 52

  Najduchowska M.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 (cz. I). Zadania producenta materiałów i systemów do napraw konstrukcji betonowych przed wprowadzeniem wyrobu na rynek budowlany. Izolacje. 2011, nr 6, s. 18-21

  Baran T., Drożdż W., Pichniarczyk P.: Surowce odpadowe do produkcji materiałów budowlanych. Izolacje. 2011, nr 7-8, s. 35-39

  Balon-Wróbel A., Sacha S.: Właściwości i rodzaje nowoczesnych okien oraz ich wpływ na wentylację pomieszczeń. Izolacje. 2011, nr 7-8, s. 46

  Najduchowska M.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych zgodnie z normą PN-EN 1504 (cz. II). Ochrona powierzchniowa betonu. Izolacje. 2011, nr 9, s. 38-42

  Balon-Wróbel A., Sacha S.: Wpływ jakości szyb zespolonych stosowanych w budownictwie na eksploatację pomieszczeń. Izolacje. 2011, nr 9, s. 49-51

  Naziemiec Z.; Kruszarki stosowane w procesach produkcji kruszyw łamanych. Magazyn Kruszywa. Produkcja- Transport- Zastosowanie. Wydawnictwo Elamed. Nr 4/2011

  Nosal K., Wieczorek M., Pichniarczyk P.: Gips w budownictwie. Materiały Budowlane 2011, nr 10, s.22-23,42

  Pichniarczyk P., Malata G, Szeląg H.: Gipsowa wełna mineralna i wpływ impregnacji polimerowej na jej właściwości. Materiały Ceramiczne, 2011, nr 4

  Saramak D., Naziemiec Z.: Efekty rozdrabniania w kruszarkach i prasach walcowych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 132. Seria Studia i Materiały nr 39. Górnictwo i Geologia XV. Wrocław 2011

  Drożdż W.: Badania reakcji alkalicznej ASR w betonie z cementów z popiołem lotnym wapiennym. Część 1. Prace ICiMB Nr 7, 2011, s.132-145

  Wons T., Niziurska M., Wieczorek M., Nosal K.: Termoizolacyjne zaprawy gipsowe. Prace ICiMB Nr 7, 2011, s.183-193

  Balon-Wróbel A., Pichniarczyk P.: Występowanie wad w szybach zespolonych i przyczyny ich powstawania. Prace ICiMB Nr 8, 2011, s.106-113

  Baran T., Pichniarczyk P.: Badania cementów portlandzkich produkowanych w różnych systemach mielenia. Prace ICiMB Nr 8, 2011, s.114-125

  Najduchowska M.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Prace ICiMB Nr 8, 2011, s.126-135

  Ostrowski M.: Charakterystyka morfologii popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych. Prace ICiMB Nr 8, 2011, s.136-150

  Wieczorek M., Pichniarczyk P.: Mechanizmy destrukcji tynków gipsowych. Prace ICiMB Nr 8, 2011, s.151-164

  Naziemiec Z.: Młotem w skałę. Surowce i Maszyny Budowlane, 2011, nr 1, s. 38-42

  Naziemiec Z.: Turbopłukanie. Surowce i Maszyny Budowlane, 2011, nr 5, s. 68-72

  Niziurska M., Nosal K., Pichniarczyk P.: Lepkość hydroksypropylometylocelulozy a właściwości cementowych zapraw klejowych. Szkło i Ceramika, 2011, nr 3, s. 35-40

  Pichniarczyk P., Malata G.: Otrzymywanie kryształów gipsowych i anhydrytowych o pokroju iglastym. Szkło i Ceramika, 5/2011, s. 9-12

  Stoch L.: Jak tworzyliśmy naukę w powojennej Polsce. Szkło i Ceramika, 62 (2011), nr 4, s. 33-38

  Stoch L.: Redukcja zużycia energii i szkodliwych emisji w przemyśle szklarskim. Szkło i Ceramika, 62, 2011, nr 6, s. 3-6

  Zawiła J., Rybicka-Łada J. - „Rola H2O w procesie topienia i klarowania szkieł”, Szkło i Ceramika, 62, 6 (2011) s. 35-38

  Kuśnierz A.: Stłuczka szklana - kłopotliwy odpad czy cenny surowiec. Świat Szkła. 2011, nr 1, s. 40-43

  Marczewska A.: Spektrofotometryczne badania właściwości szkieł samochodowych. Świat Szkła. 2011, nr 3, s. 33-35

  Pollak Z.: Szkło w konstrukcjach budowlanych-rodzaje, wymagania, badania. Cz.1 Świat Szkła Nr 4, 2011 s.37-41

  Pollak Z.: Szkło w konstrukcjach budowlanych-rodzaje, wymagania, badania. Cz.2 Świat Szkła Nr 6, 2011 s. 48-49 i 52

  Kuśnierz A.: Zawartość gazów szlachetnych w szybach zespolonych. Świat Szkła. 2011, nr 7-8, s. 40-43

  Marczewska A.: Masy uszczelniająco-klejące do szyb zespolonych – rodzaje, wymagania i badania. Świat Szkła. 2011, nr 7-8, s. 30-35

  Marczewska A., Balon-Wróbel A. „Badania szczeliw konstrukcyjnych i odpornych na UV do oszkleń strukturalnych. Część 1” - Świat Szkła. 2011, nr 11, s. 57-61  Czasopisma zagraniczne

  Bundyra-Oracz G., Kurdowski W.: Influencia de la naturaleza del cemento en la compatibilidad con aditivos superplastificantes basados en carboxilatos. Effect of the cement type on compatibility with carboxylate superplasticisers. Materiales de Construcción. 2011, nr 302, s. 227-237

  Żelazowska E., Rysiakiewicz-Pasek E., Borczuch-Laczka M., Cholewa-Kowalska K.: Sol–gel derived hybrid materials doped with rare earth metal ions. Optical Materials, 33 (2011), s. 1931-1937  Artykuły

  Kuśnierz A.: Kontrola zawartości i ubytek gazów specjalnych w szybach zespolonych. Artykuł zamieszczony w serwisie internetowym Oknotest.pl pod adresem:
  http://oknotest.pl/1/news/artykuly/gaz-w-szybie-zespolonej.php  PUBLIKACJE W 2010 ROKU  Czasopisma polskie

  Chmielarz L., Węgrzyn A., Kowalczyk A., Witkowski S., Walton R.I., Matusiewicz A.: Studies of Zn-Al-Ce mixed oxides as catalysts for diesel soot combustion. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Sectio AA, 2010, nr 5, s.45-54

  Naziemiec Z., Gawenda T., Łagowski J.: Efektywność płukania kruszyw cz.1. Surowce i Maszyny Budowlane, 2010, nr 4, s.60-63

  Naziemiec Z.: Międzynarodowy Kongres Przeróbki Kopalin. Surowce i Maszyny Budowlane, 2010, nr 5, s.50-51

  Naziemiec Z., Gawenda T., Łagowski J.: Efektywność płukania kruszyw cz.II. Surowce i Maszyny Budowlane, 2010, nr 5, s.59-64

  Naziemiec Z.: O kopalinach w Australii. Surowce i Maszyny Budowlane, 2010, nr 6, s.42-44

  Baran T.: Wpływ różnej zawartości części palnych w popiele lotnym krzemionkowym na właściwości cementów popiołowych. Budownictwo, Technologie, Architektura, 2010, nr 2, s.67-69;

  Pichniarczyk P.: Cementy z dodatkiem wapienia. Budownictwo, Technologie, Architektura, 2010, nr 4, s.62-63

  Najduchowska M., Pichniarczyk P.: Wpływ związków hydrofobowych na właściwości zapraw cementowych i gipsowych. Cement Wapno Beton, 2010, nr 3, s.141-148

  Kurdowski W.: Inne spojrzenie na problem zgodności cementu z superplastyfikatorem. Cement Wapno Beton, 2010, nr 5, s.296-305

  Pichniarczyk P., Malata G.: Syntetyczne gipsy włókniste – metody otrzymywania. Cement Wapno Beton, 2010, nr 6, s.327-332

  Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.: Wpływ metacelulozy na właściwości klejowych zapraw cementowych. Cement Wapno Beton, 2010, nr 6, s.359-365

  Kosk I.: Kompleksowe zagospodarowanie odpadowych surowców chalcedonitowych z osadników kopalni Inowłódź w ochronie środowiska oraz w przemyśle materiałów budowlanych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. 2010, zeszyt 1, s.5-22

  T. Tumidajski, E. Kasińska-Pilut, T. Gawenda, Z. Naziemiec, R. Pilut: Badania energochłonności procesu mielenia oraz podatności na rozdrabnianie składników litologicznych polskich rud miedzi. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. 2010, Tom 26 - Zeszyt 1. Wydawnictwo IGSMiE PAN

  D. Saramak, T. Tumidajski, M. Brożek , T. Gawenda, Z. Naziemiec,; Aspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 26 - Zeszyt 4. Wydawnictwo IGSMiE PAN. Kraków 2010

  Balon-Wróbel A., Zduniewicz T., Pichniarczyk P.: Wady i awarie szyb zespolonych. Izolacje 2010, nr 4, s. 30-31

  Baran T, Pichniarczyk P., Kalarus D..: Ograniczanie emisji gazów i pyłów związane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym. Izolacje 2010, nr 5, s. 22-25

  Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.: Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy. Izolacje 2010, nr 5, s. 34-36

  Pichniarczyk P., Zduniewicz T.: Wykorzystanie w budownictwie metody termowizji w podczerwieni. Izolacje 2010, nr 7/8, s. 21-23

  Sobala M., Nosal K.: Gładź czy masa szpachlowa? Izolacje 2010, nr 10, s. 58-59

  Urban J.: Dlaczego płytki się odspajają? Izolacje 2010, nr 11/12, s. 41-42

  Giergiczny Z., Garbacik A.: Współdziałanie dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych. Materiały Budowlane, 2010, nr 10, s.27-30, 59

  Sobala M.: Kompozyty gipsowo-włóknowe z dodatkiem odpadów celulozowych, Materiały Budowlane, 2010, nr 10, s.42-45

  Wieczorek M., Sobala M., Nosal K.: Niepalność materiałów gipsowych. Materiały Budowlane, 2010, nr 10, s.48-49

  Kosk I.: Przygotowanie do wykorzystania odpadów z dużych złóż antropogenicznych. Materiały Budowlane, 2010, nr 12, s.2-4

  Z. Naziemiec, D. Saramak, T. Gawenda,: Prasy walcowe w przeróbce surowców mineralnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr 130. Seria Studia i Materiały 37. Górnictwo i Geologia XIII. Wrocław 2010

  Naziemiec Z.: Efektywność płukania kruszyw w różnych urządzeniach płuczących. Prace ISCMOiB 2010, nr 5, s. 163-176

  Wieczorek M., Sobala M.: Ocena możliwości otrzymywania spoiw gipsowo-ettringitowych. Prace ISCMOiB 2010, nr 5, s. 177-187

  Matusiewicz A.: Zmiany w procesie klinkieryzacji wywołane podwyższoną zawartością metali śladowych – cynku, ołowiu i miedzi. Prace ISCMOiB 2010, nr 6, s. 141-154

  Naziemiec Z.: Młyny młotkowe w procesach produkcji mączek mineralnych gruboziarnistych. Prace ISCMOiB 2010, nr 6, s. 155-168

  Wieczorek M., Nosal K., Sobala M.: Zachowanie wobec pożaru, czyli reakcja na ogień gipsowych wyrobów budowlanych. Prace ISCMOiB 2010, nr 6, s. 169-178

  Skorek A.: Cement romański część I. Historia materiału i technologia produkcji. Renowacje i Zabytki, 2010, nr 1, str. 117-123

  Skorek A., Urban J.: Cement romański część II. Materiał do konserwacji zabytków. Renowacje i Zabytki, 2010, nr 2, str. 154-160

  Pichniarczyk P., Zawiła J.: Możliwości recyklingu pyłów odpadowych powstających w procesie produkcji szkła. Szkło i Ceramika, 2010, nr 3, s.2-7

  Zduniewicz T., Pichniarczyk P.: Termografia w podczerwieni w budownictwie, Szkło i Ceramika, 2010, nr 3, s.18-20

  Baran T., Pichniarczyk P., Kalarus D.: Ograniczenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego zwiazane z wykorzystaniem odpadów w przemyśle cementowym, Szkło i Ceramika, 2010, nr 5, s.39-43  Czasopisma zagraniczne

  Klisińska –Kopacz A., Tišlova R., Adamski G., Kozłowski R: Pore structure of historical repair Roman cement mortars to establish their compatibility. Journal of Cultural Heritage 11 (2010) s.404-410

  Kurdowski W., Deja J., Konieczny D.: Nowye naprawlenia razwitia cementnoj otrasli w Polsze. Cement i ego primenenie, 2010, nr 5, s.36-39

  Chmielarz L., Kowalczyk A., Michalik M., Dudek B., Piwowarska Z., Matusiewicz A.: Acid-activated vermiculites and phlogophites as catalysts for the DeNOx process. Applied Clay Science, vol. 49, 2010, nr 3, s.156-162  Monografie

  Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Jerzego Dudy i Krzysztofa Szamałka, Warszawa-Opole 2010, Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o.

  Rozdział 9:
  Kosk I. Ułatwienie bieżącej eksploatacji różnych jakościowo surowców z dużych złóż antropogenicznych tj. hałd, składowisk odpadów górniczych lub paleniskowych przez symulację wstępnej homogenizacji surowca na terenie złoża antropogenicznego. s.114-133

  Rozdział 13:
  Garbacik A., Giergiczny Z., Glinicki M., Gołaszewski J.: Założenia Projektu Strukturalnego POIG „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”. s. 173-185

  Rozdział 14:
  Giergiczny Z., Garbacik A., Baran T.: Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonu. s. 186-200

  Rozdział 15:
  Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Charakterystyka krajowych popiołów lotnych wapiennych ze spalania węgla brunatnego. s.201-214

  Rozdział 25:
  Kalarus D.: Źródło metali ciężkich w klinkierze portlandzkim. s.320-331

  Rozdział 29:
  Matusiewicz A.: Zawartość chromu, arsenu i rtęci w wybranych surowcach i materiałach budowlanych. s.371-381

  Rozdział 30:
  Sobala M., Cichoń T.: Nowe wymagania dla wyrobów budowlanych - zrównoważony rozwój w aspekcie planowanych zmian w ustawodawstwie Europejskim. s. 385-394

  Rozdział 30:
  Skorek A.: Cement romański – historia materiału i jego zastosowanie przy odnowie zabytków architektury. s.395-403

  Rozdział 32:
  Matusiewicz A.: Wpływ dodatków tlenku cynku, miedzi i ołowiu na proces klinkieryzacji. s.404-417

  Rozdział 34:
  Sobala M., Nosal K., Pichniarczyk P.: Wpływ lepkości metylocelulozy na właściwości klejów cementowych. s. 436-448

  Rozdział 35:
  Urban J., Wieczorek M.: Ogólne zasady stosowania zapraw z cementu romańskiego. s. 449-462

   


  OFERTA:


  Produkty

  Badania materiałów budowlanych


  Badania szkła i ceramiki


  POLECAMY:


  Mieszanki budowlane


  Materiały do konserwacji zabytków


  Badania ogniowe


  Aparatura laboratoryjna i terenowa


  Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


  Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
  Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...