Strona główna Oferta Notyfikacja Unii Europejskiej nr 1487

NOTYFIKACJA UNII EUROPEJSKIEJ NR 1487Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jednostką notyfikowaną nr 1487 zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4.4.2011, z późn. zm.).


Badania wykonują: Zakład Cementu, Zakład Betonów, Zapraw i Kruszyw, Zakład Gipsu i Chemii Budowlanej, Zakład Technologii Szkła.Numer decyzji Komisji

Wyrób(y)

Zharmonizowane specyfikacje techniczne

2000/245/EC

Szkło płaskie

EN 572-9:2004

EN 12150-2:2004

EN 14449:2005+AC:2005

EN 1863-2:2004

EN 14179-2:2005

EN 1279-5:2005+A2:2010

1999/470/EC

Cementowe kleje do płytek

EN 12004:2007+A1:2012

99/90/WE

Wyroby nieprzepuszczające wody

stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami

EN 14891:2012

EN 14891:2012/AC:2012

EN 14967:2006

EN 15814:2011+A1:2012

95/467/EC

Wyroby gipsowe

EN 13279-1:2008

EN 12860:2002 + AC2002

EN 13963:2005 + AC:2006

EN 14496:2005

98/437/EC

Wyroby do wykańczania ścian

wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów

EN 13245-2:2008

98/808/EC

Wykładziny podłogowe

EN 13813:2002

EN 13454-1:2004

99/469/EC

Wyroby związane z betonem, zaprawą

i zaczynem

EN 1504-2:2004

EN 1504-3:2005

EN 1504-4:2004

EN 1504-6:2006

97/740/EC

Wyroby murarskie i wyroby pokrewne

EN 15824:2009
Zasadnicza charakterystyka

Normy i/lub udokumentowane

procedury badawcze

Reakcja na ogień


PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 1182:2010

PN-EN ISO 11925-2:2010

PN-EN 13823:2010

PN-EN 1716:2010

PN-EN ISO 9239-1:2010Laboratorium spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. w zakresie prowadzonej działalności przewidzianej dla laboratorium badawczego (Załącznik V, pkt 2, ppkt. 3 rozporządzenia Nr 305/2011) w powyższym zakresie.

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji


Zakres działania Instytutu jako notyfikowanej jednostki certyfikującej, realizowany przez Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji, obejmuje zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 568/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik V do rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 1+, 1 oraz 2+.


System 1+, notyfikowana jednostka certyfikująca wydaje certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie:

1)    oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobrania próbek),

2)    wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji

3)    stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji

4)    kontrolnego pobierania próbek pobranych przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu


System 1, notyfikowane jednostka certyfikująca wydaje certyfikat stałości właściwości użytkowych wyrobu na podstawie:

1)    oceny właściwości użytkowych wyrobu budowlanego na podstawie badań (w tym pobrania próbek),

2)    wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji

3)    stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji


System 2+, notyfikowana jednostka certyfikująca wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie:

1)    wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji

2)    stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji


Aktualny zakres notyfikacji w obszarze CPR obejmuje następujące decyzje komisji, wyroby, systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz zharmonizowane specyfikacje techniczne:Decyzja

Wyrób

System oceny

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

97/555/WE

cementy:

 • powszechnego użytku
 • murarski
 • glinowo-wapniowy
 • specjalne o bardzo niskim cieple hydratacji
 • supersiarczanowe

1+

/certyfikacja stałości właściwości użytkowych/


EN 197-1

EN 413-1

EN 14647

EN 14216


EN 15743

97/555/WE

wapno budowlane

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/

EN 459-1

97/555/WE

spoiwa hydrauliczne

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/

EN 13282-1
EN 15368

97/556/WE

złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi

1

/certyfikacja stałości właściwości użytkowych/

ETAs w oparciu o ETAG 004

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/

ETAs w oparciu o ETAG 004

siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący zaprawy na bazie cementu

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/

EAD 040016-00-0404

97/740/WE

zaprawa murarska

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/

EN 998-2

bloczki murarskie w kategorii I

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/

EN 771-1

EN 771-2

EN 771-3

EN 771-4

EN 771-5

EN 771-6

tynki zewnętrzne i wewnętrzne na spoiwach organicznych

1

/certyfikacja stałości właściwości użytkowych/

EN 15824

98/436/WE

złożone panele łączone fabrycznie lub panele warstwowe

1

/certyfikacja stałości właściwości użytkowych/

EN 14509

98/437/WE

płyty okładzinowe

1

/certyfikacja stałości właściwości użytkowych/

EN 14509

98/598/WE

kruszywa:

 • do betonu
 • do budowy dróg
 • do mieszanek bitumicznych
 • do zapraw
 • na podsypkę kolejową
 • do robót hydrotechnicznych
 • lekkie

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/


EN 12620

EN 13242

EN 13043

EN 13139

EN 13450

EN 13383-1

EN 13055-1 i 2

99/91/WE

wyroby do izolacji termicznej

1

/certyfikacja stałości właściwości użytkowych/

EN 13163

99/469/WE

wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych:

 • systemy ochrony powierzchniowej betonu
 • naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
 • łączenie konstrukcyjne
 • iniekcja betonu
 • kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych
 • ochrona zbrojenia przed korozją

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/EN 1504-2


EN 1504-3


EN 1504-4

EN 1504-5

EN 1504-6


EN 1504-7

99/469/WE

dodatki typu II do betonu:

 • popiół lotny
 • mielony granulowany żużel wielkopiecowy

1+

/certyfikacja stałości właściwości użytkowych/


EN 450-1

EN 15167-1

99/470/WE

domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

2+

/certyfikacja zgodności ZKP/

EN 934-2

EN 934-3

EN 934-4

EN 934-5

Baza Komisji Europejskiej - NANDO:


Zakres notyfikacji nr 1487 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...