Strona główna Ogłoszenia Sprzedaż samochodu służbowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO


  1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

Tel. (12) 683 70 00, Fax: (12) 683 79 01 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2.    Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w siedzibie organizatora przetargu w dniu 30 lipca 2018r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej

 

3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:

 

Samochód będący przedmiotem przetargu można obejrzeć:

- na parkingu przy ul. Cementowej 8, 31-983 Kraków, w dniach 25 do 27 lipca 2018r. w godzinach  od 08 00 do 1200

Szczegółowe informacje na temat samochodu można uzyskać pod nr tel. 12/683 79 20,

 

  1. Rodzaj, typ, ilość pojazdów objętych postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

 

Lp

Marka

i typ pojazdu

Numer rej.

Numer

nadwozia

Pojemność

silnika

Rok

produkcji

Data pierwszej

rejestracji

1.

Peugeot G

PARTNER 190C

KR0955S

VF3GCRHYB96111597

1997cm3

2004

7-02-2005

 

L.p.

Marka i typ pojazdu

Rodzaj paliwa

Przebieg w km.

Termin obowiązkowego

badania technicznego

Cena wywoławcza pojazdu w zł.

1.

Peugeot G

PARTNER 190C

Olej napędowy

334167

III 2017r

900,00

 

5.   Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby Oferenta, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,

2) w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu   składania   ofert,   a   w   przypadku   przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG,

3) oferowaną cenę za wybrany pojazd objęty przedmiotem przetargu i warunki
jej zapłaty,

4)  oświadczenie    Oferenta,    że    zapoznał    się    ze    stanem    przedmiotu    przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,

 

Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

7.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

 

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Ul. Cementowa 8 31-983 Kraków

"Oferta przetargowa na zakup samochodu

Nie otwierać przed dniem 30 lipca 2018 r. godzina 10 00

 

 

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 800 – 14 00 nie później jednak  niż do  dnia  30 lipca 2018 r.  do godz.  9 00 w  sekretariacie, ul. Cementowa 8

Termin związania oferta organizator przetargu określa na 30 dni.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez    wybrania  którejkolwiek  z ofert, bez podania przyczyn.

9. Inne informacje

1)  Przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych( Dz.U. 1993r poz. 443 .)

2)  Przystąpienie do przetargu oznacza, że Oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu a w przypadku nabycia pojazdu, na który złożył ofertę, że nie będzie rościł żadnych pretensji do sprzedawcy związanych ze stanem technicznym zakupionego pojazdu.

3)  Komisja przetargowa wybierze Oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena sprzedaży nie może być niższa od ceny wywoławczej.

4) Złożona oferta nie podlega wyjaśnieniom, ani nie może być przedmiotem negocjacji pomiędzy stronami.

5) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) nie  zawiera  danych  i  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  5  niniejszego  ogłoszenia, lub  są one  niekompletne,  nieczytelne lub  budzą inną wątpliwość,  zaś  złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

6) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie Oferenta.

7) W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany pojazd, pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę, zostanie przeprowadzona aukcja, której ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach.

8) O terminie ewentualnej aukcji Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, a w przypadku gdy byli obecni przy otwarciu ofert, o którym mowa w pkt. 3, ustnie, podczas otwarcia.

9)  Umowę uznaje się za zawartą z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty w przypadku przetargu lub z chwilą ostatniego przebicia niższej ceny w przypadku aukcji.

 

10. Termin zawarcia umowy sprzedaży

1)  Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

2)  Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu, nie dłuższym niż 7 dni.

3)  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

4)  Sprzedawca zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego całkowitej ceny nabycia.

5)  Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Kupujący.

 

 

………………….., dnia…………..

(Miejscowość, data)

 

 

……………………………………………..

 

…………………………………………….

 

(Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę/nazwa i siedziba)

Numer NIP............................

Numer REGON....................

Tel...........................................

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodów służbowych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych  z dnia 18 czerwca 2018r .

Akceptując warunki udziału w postępowaniu oraz Oświadczam, że zapoznałem się ze stanem przedmiotu sprzedaży i składam ofertę zakupu samochodu  marki:  Peugeot G Partner 190 C nr rej. KR0955S

(marka samochodu)

 

za kwotę........................... zł brutto (słownie złotych: ................................................. ).

 

 

 

Warunki zapłaty:..........................................................................

 

W załączeniu:

1..............................................................

2..............................................................

 

 

 

 
Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...