Strona główna Ogłoszenia Sprzedaż nieruchomośći

PRZETARG OFERTOWY

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych  w Krakowie  ul. Cementowa 8

Ogłasza

PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ


-          prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o pow.0,092ha (działka nr 174/5 i 174/8)

oraz prawa własności znajdujących się na tej nieruchomości:

-          budynek techniczno-biurowy, murowany, podwyższony parter o kub. 1546,17 m3, powierzchnia użytkowa 302,43m2

-          wiata magazynowa z instalacja elektryczną  o kub. 2880m3 , powierzchnia użytkowa 279,30m3

-          budynku magazynowego z instalacją elektryczną o kub.1081,18,00m3, powierzchnia użytkowa 155,2m2

-          placu wokół budynków o pow. 160 m2

-          ogrodzenia terenu z siatki stalowej na podmurówce

-          instalacji elektrycznej, wody, kanalizacji i gazowej

położonych w Krakowie przy ul. Lipowej 3

Cena wywoławcza łączna wynosi 1 400 000,00zł

Do wylicytowanej ceny nabycia doliczony zostanie podatek VAT wg przepisów i stawki obowiązujących w dniu sprzedaży.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2018, poz. 736 z późn. zm.) przetargi dotyczące sprzedaży wyżej wymienionych składników aktywów trwałych zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( (Dz.U. z 2014, poz. 1490).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg”  w Sekretariacie Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych  w Krakowie  ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków do dnia 19.12.2018 r. do godz. 09:00 oraz wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej na trzy dni przed terminem przetargu na konto w  Banku Deutsche Bank Polska SA 08 1910 1048 2116 0004 3297 0001

Otwarcie kopert i rozstrzygnięcie przetargu przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz.10:00 w siedzibie Instytutu.

Notarialna umowa sprzedaży przedmiotu przetargu zostanie zawarta po uzyskaniu zgody Ministra Przedsiębiorczości i Rozwoju oraz po wpłaceniu całości ceny nabycia na konto podane wyżej.

Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone.

Wadium przechodzi na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie w ciągu 7 dni od daty przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Wadium ulega przepadkowi na rzecz Instytutu w razie niedojścia do zawarcia umowy  z przyczyn lezących po stronie oferenta, który wygra przetarg .

W przypadku złożenia oferty przez cudzoziemców do oferty należy dołączyć stosowne zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016, Nr 1061 t.j. z późn. zm.).

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości opisanych w ogłoszeniu z wybranym w przetargu oferentem, jest uzyskanie przez sprzedającego zgody właściwego organu na dokonanie planowanej czynności prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016, Nr 2259).

Brak zgody skutkować będzie unieważnieniem całego przetargu oraz zwrotem wniesionego przez oferenta wadium

Wszelkich informacji  dotyczących przedmiotu  sprzedaży można uzyskać w godz.  od 8:00 do 14:00 , tel. ( 12) 683 79 20 , 602 47 52 21

Nieruchomość można oglądać w dniach roboczych po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu jw.


Kraków dnia 2018-10-18

 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...