Strona główna Projekty

PROJEKTYProjekty w trakcie realizacji


 1. Projekt w ramach Konkursu „Zrównoważony rozwój przemysłu metali nieżelaznych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii – CuBR”, pt. „Nowy innowacyjny sposób zagospodarowania strumienia siarki z procesów technologicznych KGHM”. Realizowany w ramach konsorcjum (Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Nowych Syntez Chemicznych); 2017-2020; finansowany przez NCBiR i KGHM Polska Miedź S.A.

 2. Projekt w ramach I Konkursu RID (Rozwój Innowacji Drogowych) w obszarze zagadnienia, pt.: Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw”. Realizowany w ramach konsorcjum (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN); 2016-2018; finansowany przez NCBiR i GDDKiA.

 3. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 2.0. Realizowany wspólnie z Partnerami (Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN); 2018-2022; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 4. Projekt w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, pt. „Opracowanie i budowa prototypowego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem jego testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Realizowany w ramach konsorcjum (Hydro- Tech - Sort Sp. z o.o., AGH w Krakowie, ICiMB); 2018-2021; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekty zakończone


 1. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, pt. „Opracowanie receptur materiałów chemii budowlanej z wykorzystaniem włókien technicznych oraz technologii produkcji tych włókien”. Realizowany w ramach konsorcjum (Eugeniusz Hentosz PROAGRO, Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych); 2016-2018; finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
 2. Projekt w ramach Programu Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy, pt.: Metoda elektromagnetyczna estymacji stopnia penetracji propantu w procesie szczelinowania”. Realizowany w ramach konsorcjum (PGNIG S.A., Politechnika Warszawska, AGH Kraków, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Gdańska), 2014-2017; finansowany przez NCBiR.
 3. Projekt w ramach II Konkursu Programu Badań Stosowanych, pt.: Trwałość i skuteczność betonowych osłon przed promieniowaniem jonizującym w obiektach energetyki jądrowej”.
  Realizowany w ramach konsorcjum (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Hydrobudowa-1 Betoniarnia-Laboratorium Sp. z o.o.); 2014-2017;
  finansowany przez NCBiR.

 4. Projekt w ramach I Konkursu Programu Badań Stosowanych, pt.: Innowacyjne szkliwa szklano-krystaliczne o wysokich parametrach chemicznych, mechanicznych i powierzchniowych na porcelanę sanitarną i elektroizolacyjną”.
  Realizowany w ramach konsorcjum (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ZPE ZAPEL Boguchwała, Sanitec Koło Sp. z o.o.); 2012 - 2017;
  finansowany przez NCBiR.

 5. Projekt w ramach CIP EIP Sustainable Industry Low Carbon scheme (SILC), akronim: AETHER II. Realizowany w ramach konsorcjum (Lafarge Centre de Recherche SAS, Lafarge SA, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Building Research Establishment Ltd); 2013-2015.

 6. Projekt w ramach I Konkursu Programu Badań Stosowanych, pt.: „Innowacyjne cementy napowietrzające beton”. Realizowany w ramach konsorcjum (Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych); 2012-2015; finansowany przez NCBiR.

 7. Projekt badawczy w ramach POIG 2007-2013, 1.1.2, „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”.
  Politechnika Śląska w Gliwicach, jako lider konsorcjum w skład którego wchodzą: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, POIG.01.01.02-24-005/09, 2009-2013
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 8. Projekt w ramach Programu Patent Plus – Wsparcie Patentowania Wynalazków pt.: „Nauka dla przemysłu – komercjalizacja wynalazków powstałych w wyniku prac B+R” nr 27/PMPP/W/09-09.11/2012; 2011-2013; finansowany przez NCBiR.
 9. Projekt LIFE+ Environment Policy and Governance, pt.: Demonstration of the reducion of CO2 emissions from the production of an innovatives class of cements”.
  Lafarge LCR Francja, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie Polska, BRE - Building Research Establishment Wielka Brytania.
  LIFE+ European Commission, Proposal LIFE09 ENV/FR/000595; 2010-2013; Kierownik części OSiMB dr Grzegorz Adamski.

 10. ROCARE - Collaborative Project, European Commission 7th Framework Programme (7FP), ROCARE - Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards”.
  Realizowany w ramach konsorcjum (Institute of Art and Technology/Section Conservation Sciences, University of Applied Arts Vienna, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, University of Bradford, CAS Composite Anode Systems GmbH, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Cercle des partenaires du patrimoine-Laboratoire de recherche des monuments historiques, Univerzita Pardubice, Remmers Fachplanung, Mag. Christian Gurtner, TPA Gesellschaft fuer Qualitaetssicherung und Innovation, Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH, Forderung der Baudenkmalpflege Verein, Renova Sp. z o.o., Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych). Project No: 226898; 2009-2012; Kierownik części OSIMB dr Grzegorz Adamski.

 11. Projekt rozwojowy własny w ramach VI Konkursu Projektów Rozwojowych pt. „Nowa generacja lekkich kruszyw budowlanych z popiołów lotnych”.
  NR N R04 0011 06; 2009-2012; Kierownik projektu dr inż. Albin Garbacik, prof. ICiMB.
 12. Projekt badawczy własny w ramach 37 Konkursu Projektów Badawczych: Hybrydowe organiczno-nieorganiczne materiały luminescencyjne dla cienkowarstwowych zastosowań optoelektronicznych”.
  N N508 398337; 2009-2012; Kierownik projektu dr inż. Elżbieta Danuta Żelazowska.

 13. Projekt w ramach Programu Patent Plus – Wsparcie Patentowania Wynalazków pt.: „Ochrona patentowa autorskiego rozwiązania - początek drogi do komercjalizacji innowacji” nr 3/PMPP/W/21-03.11/2011; 2011-2012; finansowany przez NCBiR.

 14. Projekt badawczy własny w ramach 38 Konkursu Projektów Badawczych, pt. „Wpływ pierwiastków domieszkowych, wprowadzanych z paliwami alternatywnymi i surowcami odpadowymi na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów”.
  N N 507 47 97 38; 2010-2012; Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Wiesław Kurdowski.

 15. Projekt w ramach Programu Patent Plus – Wsparcie Patentowania Wynalazków ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt: „Ochrona patentowa i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie zapraw tynkarskich produkowanych na bazie cementu romańskiego oraz sposobu prażenia łupków przywęglowych”; nr 1/PMPP/U/4-09.10/E-152/2011, 2010-2011, finansowany przez MNiSW
 16. Projekt badawczy własny w ramach 37 Konkursu Projektów Badawczych „Włóknisty kompozyt gipsowo-organiczny o właściwościach izolacyjnych”. N N507 480037; 2009-2011; Kierownik projektu dr inż. Paweł Pichniarczyk; Opis projektu  

 17. Projekt celowy w ramach POIG 2007-2013, 1.4 – 4.1; Zgłoszony z „Vitrosilicon” S.A. w Iłowej Opracowanie technologii produkcji opakowań szklanych z zastosowaniem cienkowarstwowych powłok o charakterze nanostrukturalnym"
  Kierownik części ICiMB dr inż. Elżbieta Żelazowska, 2010-2011

 18. Projekt badawczy-rozwojowy Nr 0535/R/2/T02/07/02 (R04 002 02) – „Kompozyt betonowy z matrycą cementową o ultra wysokich właściwościach mechanicznych”; realizacja w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie; 2007-2009; Finansowany ze środków MNiSW
 19. Projekt celowy nr 6 ZR7 2007C/06840 „Opracowanie technologii wytwarzania cementu romańskiego w piecu obrotowym i uruchomienie produkcji tego spoiwa dla potrzeb budownictwa i architektury", 2007-2008, Finansowany ze środków MNiSW
RID - Rozwój Innowacji Drogowych - Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw


CUBR


Regionalny Program Operacyjny Województwa MazowieckiegoNarodowe Centrum Badań i Rozwoju


Narodowe Centrum Nauki


ROCARE


AETHER


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 


OFERTA:


Produkty

Badania materiałów budowlanych


Badania szkła i ceramiki


POLECAMY:


Mieszanki budowlane


Materiały do konserwacji zabytków


Badania ogniowe


Aparatura laboratoryjna i terenowa


Obsługa laboratoryjna budów i wytwórni betonu


Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2013
Informujemy, że w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że akceptują Państwo otrzymywanie cookies, więcej informacji...