Gazy odlotowe

 

Badania wykonuje:

 

Sekcja Badań Emisyjnych i Cieplnych

 

 

Zakres badań Wg normy
Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych
Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu
Stężenie pyłu
Emisja pyłu (z obliczeń)
Stężenie pyłu w gazach odlotowych i obliczenie emisji
Metoda spiętrzenia
Metoda grawimetryczna
PN-Z-04030-7:1994
Stężenie składników gazowych i obliczenie emisji
- akredytowane: CO2, CO, NO, NO2, SO2;
- nieakredytowane NH3, HCl, HF, CH4, C2H6, C2H4,
C3H8, C6H14, CH2O, C6H6, HCN, N2O)

CO2, SO2
CO
NOx
Metoda FTIR
PN-ISO 10396:2001


Metoda NDIR
PN-ISO 10396:2001
PN-EN 15058:2006
Metoda
chemiluminescencyjna
PN-EN 14792:2006
Stężenie O2 Metoda paramagnetyczna
PN-EN 14789:2006
(referencyjna)
Metoda z zastosowaniem celi
cyrkonowej
PN-ISO 10396:2001
Pobór próbek i oznaczenie stężenia HCl
Obliczenie emisji
Metoda aspiracyjna
PN-EN 1911:2011
Pobór próbek i oznaczenie stężenia HF
Obliczenie emisji
Metoda aspiracyjna
ISO 15713:2006
Pobieranie próbek i oznaczenie stężenia PCDD/PCDF i PCB
Obliczenie emisji
Metoda filtracyjno-
kondensacyjna
PN-EN 1948-1:2006
PN-EN 1948-4:2011
Stężenia masowego całkowitego węgla organicznego TVOC
Obliczenie emisji
Metoda detekcji płomieniowo-
jonizacyjnej
PN-EN 12619:2013
Pobór próbek i oznaczenie stężenia metali
(Al., As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Zn, Fe, Mn, Mo, Ni,
Pb, Sb, Tl, V)
Obliczenie emisji
Metoda aspiracyjna
PN-EN 14385:2005
Pobór próbek i oznaczenie stężenia rtęci
Obliczenie emisji
Metoda aspiracyjna
PN-EN 13211:2006
Pobór próbek i oznaczenie stężenia masowego
indywidualnych gazowych związków organicznych
Obliczenie emisji
Metoda z zastosowaniem
węgla aktywnego i desorpcji
rozpuszczalnikiem
PN-EN 13649:2005
Pobór próbek i oznaczenie stężenia SO2
Obliczenie emisji
Metoda aspiracyjna
PN-EN 14791:2006
Pobór próbek i oznaczenie stężenia NH3
Obliczenie emisji
Metoda aspiracyjna
z zastosowaniem roztworów
pochłaniających
PB-ZP-5 wydanie 1 z dnia
27.09.2013
Sprawozdawczość PRTR.
Pobór próbek, oznaczenie stężeń i emisji z obliczeń:
CH4, CO, CO2, N2O, NH3, NMVOC, NOx/NO2,
SOx/SO2, As, Cd , Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn,
PCDD/PCDF, trichloroetylen,benzen,
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA) (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, indenol(1,2,3-cd)piren), HCl,
pył zawieszony (PM10, PM2,5)
Wg norm i metod
referencyjnych
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014