MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych - Szczyrk 22-24.05.2012

 

III MKNMiędzynarodowa Konferencja Naukowa p.n. "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" jest szóstą z cyklu konferencji organizowanych od roku 1998 przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych.

 

 

 

 

Spis treści:

 

Część I

Niskoemisyjne technologie w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych

Jan Deja, Alicja Uliasz-Bocheńczyk - Technologia CCS dla przemysłu cementowego 11
Jerzy Duda - Dlaczego ORC jest najlepszym rozwiązaniem do wykorzystania energii odpadowej w cementowni 13
Marek Gawlicki, Michał A. Glinicki - Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji CO2 w przemyśle materiałów budowlanych 14
Justyna Kuterasińska - Ocena oddziaływania autoklawizowanego betonu komórkowego na środowisko naturalne – uwalnianie substancji szkodliwych 15
Genowefa Zapotoczna-Sytek, Marta Skorniewska - Beton komórkowy a zrównoważony rozwój 16

Część II

Proekologiczne i energooszczędne technologie w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych

Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat, Izabela Skrzypczak - Aspekty środowiskowe w technologii produkcji kruszyw budowlanych 18
Artur Bradecki, Małgorzata Skalska, Wiesław Zelik - Wpływ modyfikacji procesów produkcyjnych w ZM „Ropczyce” SA na ochronę środowiska i zmniejszenie energochłonności 19
Bolesław Dobrowolski, Jerzy Duda, Sławomir Kazimierczak - Intensyfikacja procesu spalania paliwa w procesie wstępnej dekarbonizacji 20
Jerzy Duda, Marek Wasilewski - Wpływ modernizacji cyklonowych wymienników ciepła na energochłonność procesu wytwarzania cementu 22
Ryszard Lech - Rozwój modelowania matematycznego dekarbonatyzacji wapieni 23
Karolina Łączka, Katarzyna Cholewa-Kowalska, Jan Wasylak - Szkło-ceramika jako materiał przyszłości 24
Stanisław Mateuszuk - Wybrane zagadnienia mielenia materiałów w pionowych młynach rolkowo-misowych 25
Marcin Osuchowski, Irena Witosławska, Krzysztof Perkowski, Adam Witek - Magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł ekologicznych 27
Marek Szymkowiak, Marek Kokot - Ekonomiczne aspekty racjonalnego wykorzystania ciepła odpadowego z pieca tunelowego w procesie suszenia wyrobów ceramicznych na przykładzie zakładu produkcji dachówek 28
Sławomir Zator, Paweł Michalski, Mirosław Lasar - Hybrydowe pomiary geometrii i temperatury pieca obrotowego na potrzeby diagnostyki 29
Elżbieta Żelazowska, Paweł Pichniarczyk, Sebastian Sacha, Józef Zawiła, Agnieszka Marczewska, Joanna Rybicka-Łada - Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy 30

Część III

Paliwa alternatywne, emisje w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych

Wojciech Kalinowski, Lucyna Janecka - Specyfika procesu współspalania paliw alternatywnych w instalacji wypalania klinkieru 32
Katarzyna Kiprian, Grzegorz Ligus - Identyfikacja źródeł uwolnień zanieczyszczeń raportowanych w rejestrze PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych 33
S. Mach, M. Lojkásek, V. Balasová, M. Chmelová, T. Ocelka - Analytical methods for determination of selected organic pollutants covered by the PRTR reporting 34
Alfred Nolepa, Marta Bożym - Techniki przetwarzania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych 35
T. Ocelka, S. Nikl, R. Kurková, L. Pavliska - Characterisation of novel method Copper Mediated Destruction for dehalogenation of selected persistent organic compounds. Results from trial tests 36
Paweł Skotnicki, Jan Kościanowski - Wykorzystanie spektroskopii FTIR do pomiaru uwolnień do powietrza wybranych zanieczyszczeń z rekomendowanej listy PRTR dla przemysłu mineralnego 37
Franciszek Sładeczek, Ewa Głodek - Metodyka pomiarów zanieczyszczeń organicznych uwalnianych do powietrza objętych raportowaniem PRTR dla przemysłu mineralnego 38
Renata Żak, Jan Deja - Faza C-S-H jako matryca do immobilizacji metali ciężkich 39

Część IV

Wykorzystanie popiołów lotnych w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych

Tomasz Baran, Albin Garbacik - Uwarunkowania formalne i technologiczne produkcji cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego 41
Zbigniew Giergiczny, Albin Garbacik - Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego 42
Lucyna Janecka, Grzegorz Siemiątkowski - Odpady denne z kotłów fluidalnych – charakterystyka fizykochemiczna, ocena zagrożenia dla środowiska i możliwości zagospodarowania w produkcji klinkieru portlandzkiego 43
Mikołaj Ostrowski, Marek Gawlicki - Aktywność hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych w cementach powszechnego użytku 45
Stanisław Płocica, Piotr Zapolski - EN 197-1:2011 – nowelizacja normy dotyczącej cementów powszechnego użytku 46
Krystyna Rajczyk, Elżbieta Giergiczny, Anna Jarocka, Agnieszka Pawłowska - Wpływ zwiększonej ilości biomasy na jakość powstających popiołów lotnych 47
Krystyna Rajczyk, Marek Szota, Stanisław Szynkowski - Aspekty naukowo-praktyczne uszlachetniania popiołów wapiennych 49
Grzegorz Rolka, Ewelina Ślęzak - Popioły lotne dla drogownictwa w świetle aktualnych wymagań normowych 50

Część V

Surowce odpadowe w przemyśle ceramiki i materiałów budowlanych

Krzysztof Czarnacki, Jan Wasylak - Wpływ stłuczki szklanej z recyklingu na właściwości produkowanych opakowań szklanych w aspekcie nowych metod uszlachetniania powierzchni 52
Robert Grygo, Andrzej Łapko - Badania nad zastosowaniem betonów recyklingowych w belkach żelbetowych według nowej koncepcji 53
Walther B. Hartmut - Content and benefits of Environmental Product Declarations – EPD 54
Tadeusz Jakub iuk, Andrzej Łosiewicz, Piotr Taźbierski - Wykorzystanie odpadów komunalnych do wytworzenia katalizatorów ceramicznych 55
Paweł Pichniarczyk, Grzegorz Malata, Henryk Szeląg - Włóknisty kompozyt gipsowy w osnowie polimerowej jako alternatywa dla tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych 56
Paweł Pichniarczyk, Małgorzata Niziurska, Krzysztof Nosal, Michał Wieczorek - Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych 57
Krystyna Rajczyk, Paweł Gambel - Opracowanie spoiwa mineralnego w oparciu o przetworzone termicznie odpady flotacyjne powstające w KGHM Polska Miedź SA 58
Manuela Reben, Jan Wasylak, Joanna Zontek, Magda Kosmal - Materiały szkło-ceramiczne z wykorzystaniem stłuczki kineskopowej 60
Wojciech Roszczynialski (jr ), Piotr Stępień, Kamil Bogusz, Wojciech Roszczynialski - Uboczne produkty spalania jako podstawowe składniki spoiw hydraulicznych dla drogownictwa 61
Jerzy Witek, Henryk Mróz, Zdzisław Naziemiec, Józef Barański - Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym 62
Elżbieta Żelazowska, Paweł Pichniarczyk, Sebastian Sacha, Józef Zawiła, Joanna Rybicka-Łada, Agnieszka Marczewska - Otrzymywanie tworzyw szklano-krystalicznych na bazie rudy perlitu i odpadów perlitu ekspandowanego 63

Część VI

Kształtowanie cech użytkowych materiałów budowlanych

Elżbieta Giergiczny, Krystyna Rajczyk - Składnik drugorzędny w składzie cementu a wskaźnik aktywności popiołu lotnego 65
Artur Jagosz, Jan Deja - Ocena wpływu warunków pielęgnacji i wskaźnika W/C na szybkość procesu karbonatyzacji zapraw cementowych wykonanych na cemencie CEM V oraz CEM II /B-V i CEM I 66
Wiesława Nocuń-Wczelik, Aleksandra Maziarz - Badania porównawcze wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego wieloskładnikowego klasy 52,5 w obecności wybranych domieszek do betonu 67
Tomasz Ponikiewski, Jacek Gołaszewski - Kształtowanie samozagęszczalności mieszanek betonowych na bazie cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego 69
 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014