POLITYKA JAKOŚCI ICiMB

 

 

Dewizą działania Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest spełnienie wymagań i potrzeb środowiska naukowego i przemysłowego. Jednostki organizacyjne Instytutu, w zależności od profilu działalności, spełniają wymagania dotyczące systemów zarządzania, zgodnie z obowiązującymi w obszarze ich funkcjonowania normami:


 • PN-EN ISO 9001 dla Zakładów Doświadczalnych oraz Działów Wspomagających,
 • PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 13485 dla Zakładu Biomateriałów,
 • PN-EN ISO/IEC 17025 dla Laboratoriów Badawczych,
 • PN-EN ISO/IEC 17065 dla Jednostek Certyfikujących.

Instytut jako Jednostka Notyfikowana i Jednostka Oceny Technicznej spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

 

Nasze cele strategiczne to:

 

 1. rozwiązań technologicznych naszym partnerom;
 2. prowadzenie działalności na poziomie umożliwiającym osiągnięcie wysokiej jakości świadczonych usług;
 3. osiąganie pełnego zaufania Klientów do jakości, obiektywności i profesjonalności wykonywanych działań;
 4. zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności wykonywanych działań na wszystkich poziomach funkcjonowania Instytutu;
 5. ciągłe doskonalenie metod, narzędzi, skuteczności systemów zarządzania i kompetencji pracowników;
 6. kształtowanie w każdym pracowniku świadomości i odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.


Cele strategiczne Instytut realizuje poprzez:

 

 • realizację zadań w sposób kompetentny, bezstronny, z zachowaniem poufności uzyskanych rezultatów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Księgach Jakości, procedurach oraz ogólnych zasadach etyki zawodowej;
 • wzbogacenie infrastruktury Instytutu o nowoczesne urządzenia pomiarowo-badawcze oraz wyposażenie pomocnicze, w celu rozszerzenia możliwości badawczych;
 • ciągłe monitorowanie potrzeb i oczekiwań Klientów;
 • rozszerzanie oferty objętej akredytacją w laboratoriach badawczych;
 • zatrudnienie personelu o wysokich kwalifikacjach oraz stałe podnoszenie kompetencji pracowników;
 • właściwe procesy komunikacyjne na wszystkich poziomach funkcjonowania Instytutu;
 • spełnienie wymagań ustawowych i przepisów prawnych;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, organizacjami normalizacyjnymi i stowarzyszeniami.

 

Pracownicy Instytutu znają i stosują politykę oraz procedury zawarte w Księgach Jakości, a także związanych z nimi dokumentach.Dyrektor Instytutu deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa poli tyka była w pełni realizowana.Za realizację wszelkich celów oraz zapewnienie środków w poszczególny ch Oddziałach Instytutu odpowiedzialni są Dyrektorzy Oddziałów.Mierzalne cele operacyjne ustalane są podczas przeglądów zarządzania.

 

 

POLITYKA JAKOŚCI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH ICiMB

 

 

Zakład Certyfikacji i Normalizacji (ZCiN) ICiMB prowadzi certyfikację wyrobów budowlanych według uregulowań przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) i zharmonizowanych z nim specyfikacji technicznych oraz według normy PN-EN ISO/IEC 17065, uregulowań przepisów prawa krajowego, dokumentów normatywnych i programów certyfikacji.

 

Certyfikacja jest dostępna dla wszystkich wnioskodawców, których działalność mieści się w zakresie naszej notyfikacji oraz akredytacji. Nie są stawiane nieuzasadnione wymagania finansowe ani proceduralne. Dbając o zapewnienie rzetelnej, wiarygodnej i bezstronnej działalności certyfikacyjnej oraz mając na uwadze spełnienie oczekiwań swoich Klientów i innych stron zainteresowanych

 

Zakład Certyfikacji i Normalizacji stawia sobie następujące cele:

 

 • zapewnienie wysokiej jakości usług certyfikacyjnych prowadzonych w obszarze regulowanym europejskim objętym notyfikacją, w obszarze regulowanym krajowym objętym akredytacją oraz w obszarze dobrowolnym;
 • stałe rozszerzanie obszaru działania w zakresie certyfikacji wyrobów;
 • zwiększenie zaufania do Zastosuj krajowego systemu oceny zgodności;
 • doskonalenie wewnętrznego systemu zarządzania oraz prowadzonych działań.

 

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 

 • podnoszenie poziomu i zakresu wykonywanych usług;
 • reagowanie na potrzeby rynku i Klientów;
 • zachowanie poufności i bezstronności w prowadzonych procesach certyfikacji;
 • stosowanie zasady równego traktowania Klientów;
 • reagowanie na skargi wszystkich stron zainteresowanych;
 • zapewnienie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji pracowników;
 • doskonalenie procedur i metod zarządzania.

 

W celu budowania zaufania do prowadzonych działań certyfikacyjnych decyzje podejmowane są w sposób bezstronny, wyłącznie na podstawie obiektywnych dowodów. Identyfikujemy i analizujemy wszelkie zagrożenia wynikające z różnych powiązań Jednostki oraz skutecznie zarządzamy potencjalnymi konfliktami interesów. Funkcję mechanizmu chroniącego bezstronność sprawuje Komitet posiadający uprawnienia do niezależnych działań w zakresie nadzoru nad zachowaniem bezstronnej działalności ZCiN.

 

Powyższa polityka jest rozumiana i stosowana przez cały personel ZCiN. Deklaruję zaangażowanie w realizację przyjętej polityki oraz zapewnienie zasobów niezbędnych do funkcjonowania i doskonalenia systemu wdrożonego w ZCiN.

 

 

Do pobrania:

 

Polityka jakości - certyfikacja


Polityka jakości laboratorium


 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014