Prace ICiMB NR 1

 

 

Spis treści:

Przedmowa

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Joanna K a r a ś, Stanisław P i e l k a, Danuta P a l u c h, Lidia C i o ł e k
Ocena właściwości fizykochemicznych i cytotoksyczności opracowanych cementów wapniowofosforanowych do wypełnienia ubytków kostnych zastosowaniach medycznych
(The evaluation of physicochemical properties and cytotoxicity of the obtained calcium hosphate cements for filling bone defects in medical applications)


Artur O z i ę b ł o, Cecylia D z i u b a k, Andrzej Ł o s i e w i c z
Otrzymywanie kształtek korundowych o zmiennej porowatości (Fabrication of alumina body with variable porosity)

Józef Z a w i ł a,
Wpływ czynników technologicznych na potencjał redox stopu szklanego (Influence of some technological factors on the redox potential values of the glass melt)

Tomasz Z d u n i e w i c z
Termografia w podczerwieni w hutniczym przemyśle szklarskim (The thermography oj infra - red radiatron in glass industry)

Halina W a ł ę g a - C h w a s t e k, Teresa W a l a, Kinga C z e c h o w s k a,
Tendencje w stosowaniu materiałów ogniotrwałych w przemyśle szklarskim (Tendencies in the application of rejractory materials in glass industry)

Barbara L i p o w s k a, Józef W o j s a,
Badania nad możliwością zagospodarowania odpadów z procesu flotacji rud cynku i ołowiu (lnvestigations into the possibility of managing waste from the process of zinc and lead ores' flotation)

Jerzy W i t e k, Józef B a r a ń s k i, Krystyna Z i m n a,
Poprawa efektywności pieca kołpakowego do obróbki cieplnej taśm ze stopów miedzi (Increasing the effectiveness of hood-type furnace for thermal teatment of copper alloy strips)

Franciszek S ł a d e c z e k,
Ocena możliwości zastosowania pyłu węgla brunatnego w przemyśle cementowym, wapienniczym wytwórniach mas bitumicznych w Polsce (Assessment of possibility of brown coal dust usage in cement and lime industry and asphalt manufacture installations in Poland)

Wojciech M o r o ń, Wojciech K a I i n o w s k i, Wiesław R y b a k,
Oddziaływanie aktywnego tlenku wapnia na szybkość procesu pirolizy paliw alternatywnych (Influence of active calcium oxide on rale of alternative fuels pyrolysis process)

Paweł P i c h n i a r c z y k, Krzysztof N o s a l, Sławomir C h ł ą d z y ń s k i,
Właściwości gipsu chemicznego wytwarzanego w procesie neutralizacji kwasu siarkowego odpadem wapiennym (Properties of waste gypsum produced in process of neutralization of sulfuric acid calcium slurry)

Sławomir C h ł ą d z y ń s k i,
Wpływ cementu na właściwości zapraw klejowych do płytek (Influence oj cement on properties oj adhesives jor tiles)

Michał W i e c z o r e k,
Wymagania stawiane systemom ociepleń w świetle dokumentów normatywnych i prawnych (Requirements of external thermal insulation composite systems in normative and legal documents)

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)


I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineering)


IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: Mineral Building Materials)

DZIAŁALNOŚĆ ISCMOiB
(ISCMOiB PACTIVITY)


Certyfikaty udzielone w 2007r. (Certificates issued in 2007)

 

GT - Grupa tematyczna, PG - Project group

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014