Prace ICiMB NR 3

 

 

Spis treści:

Prof.dr inż. Bronisław Weryński (1931-2009) [Jerzy Duda]

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Lidia C i o ł e k, Joanna K a r a ś, Andrzej O l s z y n a
Badania właściwości fizykochemicznych bioszkieł domieszkowanych srebrem wytworzonych metodą zol-żel (The study of physicochemical properties of silver-dopped bioactive glasses prepared by a sol-gel method)


Andrzej Ł o s i e w i c z, Tadeusz Jak u b i u k
Dobór środków uplastyczniających do ekstruzyjnego formowania wyrobów ceramiki technicznej (The selection plasticization means for forming extrusion of technical ceramie produet)

Józef Z a w i ł a
Możliwości regeneracji ołowiu z osadu powstającego w procesie chemicznego polerowania wyrobów z ołowiowych szkieł kryształowych (Possibilities ofthe lead recovering from the waste material being produced during the chemical polishing processing of the lead crystal glass)

Monika B i e r n a t
Podwyższenie efektywności procesu wytwarzania kalki ceramicznej przez wprowadzenie mediów fotoutwardzalnych (Increasing of efficiency of ceramic transfer paper manufacturing process by means of addition of UV hardening media)

Anna B a l o n - W r ó b e l, Barbara M a z u r
Szyby zespolone - atrakcyjny materiał budowlany (Insulating glass units - attractive construction material)

Jerzy C z e c h o w s k i
Historia i teraźniejszość przemysłu materiałów ogniotrwałych w Polsce (History and present time of refractory materials in Poland)

Alicja P a w e ł e k, Teresa W a l a
Misy ceramiczne układu zalewowego form odlewniczych (Ceramic sleeves for pouring systems)

Jerzy W i t e k, Roman K l e c a n, Andrzej K l e t a, Andrzej Ś l i w a
Opracowanie nowych technologii wykonywania izolacji cieplnych w energetyce (New, environmentally friendly technologies of thermal insulation for power industry)

Gerard B u r s y
Sterowanie neuronowe procesem przemiału cementu. Część l - Identyfikacja układu przemiałowego na przykładzie młyna pracującego w układzie zamkniętym z separatorem powietrznym (Neurocontrol with process of the grinding of cement. Part 1 - ldentification of milling system on example of mili working in closed cycle with air separator)

Joanna P o l u s z y ń s k a, Marta B o ż y m, Irena S ł a w i ń s k a, Jolanta D w o j a k
Oznaczanie substancji ropopochodnych za pomocą chromatografii gazowej połączonej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (Determination of total petroleum hydrocarbons (TPH) by gas chromatography with flame ionization detection method)

Ewa G ł o d e k
Ocena opłacalności wykorzystania biogazu rolniczego (Estimation of profitability of agricultural biogas plant erection)

Sebastian Ć w i k, Renata J a s k ó ł a
Wykorzystanie odpadów budowlanych grupy 17 z recyklingu (Take advantage of building waste materials gr. 17 from recycling)

Małgorzata S o b a l a, Paweł P i c h n i a r c z y k
Uszkodzenia i awarie bezspoinowego systemu ocieplania ścian zewnętrznych (Damages and failures of external thermal insulation composite systems)

Iwona K o s k
Sposób opracowywania dokumentacji surowcowych składowisk materiałów odpadowych typu mieszanin żużlowo-popiołowych (The method of prepare the raw materials documentations of waste materials heaps like blast furnace slag andfly ashes mixtures)

Zdzisław N a z i e m i e c
Wpływ technologii przeróbki na jakość uzyskiwanego kruszywa (Influence of treatment technology on quality on obtained aggregate)

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)


I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineering)


IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: Mineral Building Materials)

DZIAŁALNOŚĆ ISCMOiB
(ISCMOiB PACTIVITY)

Teresa S i e k i e r s k a
Prace normalizacyjne Komitetu Technicznego ds. szkła KT 198 (Normalization works of Technical Committee for glass KT 198)

Certyfikaty udzielone w 2008 r.
(Certyficates issued in 2008)

Konferencje i seminaria
(Conferences and seminars)

Nagrody, wyróżnienia
(Awards, distinctions)

Uzyskane stopnie naukowe
(Obtained scientyfic degrees)

Patenty
(Patens)

Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych
(Participating of workers in national and overseas organizations)

*


Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego CERAMIN (Zbigniew Jaegermann)

 

GT -Grupa Tematyczna; PG - Project Group

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014