Prace ICiMB NR 5

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Zbigniew J a e g e r m a n n, Wojciech Ł u k a s i k
Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego. Część 1 - Omówienie podręcznika oszczędzania energii (Energy saving concepts for the european ceramic industry. Part 1 – Discussion on tutorial about energy saving)


Agnieszka M a r c z e w s k a
Szkła zawierające tal. Część 1 (Thallium glasse. Part 1)

Marcin O s u c h o w s k i, Irena W i t o s ł a w s k a
Zastosowanie TiO2 jako materiału na elektrody do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych (Using TiO2 as material on electrodes to hightemperature fuel cell)

Irena W i t o s ł a w s k a, Marcin O s u c h o w s k i
Stałotlenkowy elektrolit cyrkonowy do wysokotemperaturowych ogniw paliwowych (Solidoxide zircon electrolyte used to hightemperature fuel cell)

Lesław J e d y n a k, Józef W o j s a
Bezchromowe, niewypalane materiały ogniotrwałe (Chrome-free, unfired refractories)

Barbara L i p o w s k a, Lesław J e d y n a k
Bezfluorkowy koagulant krzemionkowego kitu kwasoodpornego (Fluorine-free coagulant of silicate based, acid-resistant, refractory putties)

Alicja P a w e ł e k, Jerzy C z e c h o w s k i
Materiały ogniotrwałe dla przetwórstwa aluminium (Refractory materials for aluminium processing)

Marta B o ż y m
Wykorzystanie pyłów dymnicowych ze spalania węgla brunatnego w gospodarce osadowej (Fly ash from brown coal in sewage sludge management)

Wojciech K a l i n o w s k i, Ewa G ł o d e k
Rozwój energetyki odnawialnej w świetle dyrektywy 2009/28/WE (Progress of renewable energy (RES) in the light of Directive 2009/28/EU)

Joanna P o l u s z y ń s k a, Marta B o ż y m, Joanna N a r o l s k a, Irena S ł a w i ń s k a
Oznaczanie halogenowych pochodnych węglowodorów (THM) w próbkach wody metodą chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) (Determination of organic halogen compounds THM in water samples using gas chromatography with electron capture detector GC-ECD)

Franciszek S ł a d e c z e k, Jarosław T r e m b a c z
Możliwości wprowadzenia techniki spalania oxyfuel w piecach obrotowych do wypalania klinkieru (Discussion on opportunities of implementation of oxyfuel technique in clinker burning process)

Zdzisław N a z i e m i e c
Efektywność płukania kruszyw w różnych urządzeniach płuczących (Efficiency of washing of aggregates in different washing devices)

Michał W i e c z o r e k, Małgorzata S o b a l a
Ocena możliwości otrzymywania spoiw gipsowo-ettringitowych (Possibility estimate of gipsum-ettryngit binder reciving)

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)


I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineering)


IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: Mineral Building Materials)

DZIAŁALNOŚĆ ISCMOiB
(ISCMOiB PACTIVITY)

Certyfikaty udzielone w 2009 r.
(Certyficates issued in 2009)

Nagrody, wyróżnienia
(Awards, distinctions)

Patenty
(Patens)

Uzyskane stopnie naukowe
(Obtained scientyfic degrees)

Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych
(Participating of workers in national and overseas organizations)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014