Prace ICiMB NR 6

 

 

Spis treści:

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Zbigniew J a e g e r m a n n, Wojciech Ł u k a s i k
Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego. Część 2 – Podsumowanie projektu (Energy saving concepts for the European ceramic industry. Part 2 – Summary of the project)


Anna K u ś n i e r z
Recykling szkła (Glass recycling)

Agnieszka M a r c z e w s k a
Szkła zawierające tal. Część 2 (Thallium glasse. Part 2)

Marcin O s u c h o w s k i, Irena W i t o s ł a w s k a, Krzysztof P e r k o w s k i, Adam W i t e k
Badanie elektroreologicznej zawiesiny Al2O3 w oleju silikonowym przy użyciu reometru statycznego (The investigation electrorheological suspension basic on Al2O3 in silitate oil and used statical rheometer)

Krzysztof P e r k o w s k i, Marcin O s u c h o w s k i, Irena W i t o s ł a w s k a, Adam W i t e k
Wpływ procesu Hot Isostatic Pressing (HIP) na wybrane właściwości ceramiki z tlenku glinu (Influence of Hot Isostatic Pressing (HIP) process on select properties of alumina ceramic)

Józef B a r a ń s k i, Jerzy W i t e k, Izabela M a j c h r o w i c z
Wyroby wysokoglinowe modyfikowane SiC dla urządzeń metalurgicznych (High-alumina products modified by SiC addition for metallurgical units)

Alicja P a w e ł e k, Teresa W a l a, Barbara L i p o w s k a, Jacek P o d w ó r n y
Wpływ temperatury obróbki cieplnej na mikrostrukturę i własności betonów ogniotrwałych zawierających grafit (Application of three-point bending to study the course of deformation of refractory concrete at high temperature)

Renata S u w a k, Marek R a w l u k
Zastosowanie trójpunktowego zginania do badania przebiegu odkształcenia betonu ogniotrwałego w wysokiej temperaturze (Application of three-point bending to study the course of deformation of refractory concrete at high temperature)

Grzegorz L i g u s, Karina I g n a s i a k
Wykorzystanie cyfrowej anemometrii obrazowej do analizy segregacji cząstek monodyspersyjnych pod kątem zastosowań w gospodarce odpadami (Assessment of monodispersing material segregation with the used of Digital Particle Image Velocimetry (DPIV) technique in waste management contest)

Patryk W e i s s e r, Paweł S k o t n i c k i
Perspektywy wykorzystania układów ORC przy niskotemperaturowej energii odpadowej (Perspektive of application the ORC systems at low temperature waste energy)

Katarzyna Ł a s k a w i e c, Agnieszka M i c h a l i k, Jan M a ł o l e p s z y, Genowefa Z a p o t o c z n a - S y t e k
Badania nad zastosowaniem popiołów lotnych ze spalania węgli w kotłach fluidalnych do wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego (Research on using fluidized ashes for the production of autoclaved aerated concrete)

Adam M a t u s i e w i c z
Zmiany w procesie klinkieryzacji wywołane podwyższoną zawartością metali śladowych – cynku, ołowiu i miedzi (Changes in clinkerisation process caused by increased content of trace materials – zinc, lead and copper)

Zdzisław N a z i e m i e c
Młyny młotkowe w procesach produkcji mączek mineralnych gruboziarnistych (Hammer mills in production processes of coarse-grained mineral meals)

Michał W i e c z o r e k, Krzysztof N o s a l, Małgorzata S o b a l a
Zachowanie wobec pożaru, czyli reakcja na ogień gipsowych wyrobów budowlanych (Fire behaviour that is reaction to fire of gypsum building products)

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materia)

DZIAŁALNOŚĆ ISCMOiB
(ISCMOiB PACTIVITY)

Certyfikaty udzielone w 2010 r.
(Certyficates issued in 2010)

Konferencje i seminaria
(Conferences and seminars)

Nagrody, wyróżnienia
(Awards, distinctions)

Patenty
(Patens)

Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych
(Participating of wolkers in national and overseas organizations)

Współpraca z Politechniką Śląską
(Co-operation with Silesian Technical University )

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014