Prace ICiMB NR 8

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Joanna K a r a ś, Lidia C i o ł e k
Badania eksperymentalnych giomerów fotoutwardzalnych do stosowania w stomatologii odtwórczej (Study of experimental photocured giomers for use in restorative dentistry)


Izabela M a j c h r o w i c z, Teresa W a l a, Andrzej Ś l i w a
Wpływ dodatku sepiolitu na własności andaluzytowych betonów ogniotrwałych (The effect of a sepiolite-based additive on the properties of andalusite castables)

Andrzej Ś l i w a, Zbigniew C z a p k a
Wymagania materiałowe dla urządzenia do próżniowego odgazowania stali metodą RH (Material requirements tobe fulfilled by a steel vacuum degassing unit by rh method)

Teresa W a l a, Bronisław P s i u k, Jacek P o d w ó r n y, Mirosław B u r d y l
Korozja wyrobów wysokoglinowych pracujących w piecu szklarskim (Corrosion products of high alumina refractories working in a glass furnace)

Marta B o ż y m
Alternatywne metody wykorzystania pyłów z pieców wapienniczych i cementowych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki osadowej (Alternative methods of cement and lime kiln dusts utilization, especially with sewage sludge pretreatment)

Marek G a w l i c k i, Wojciech W o n s
Popioły lotne z kotłów fluidalnych jako składniki popiołowo-cementowych spoiw drogowych (Fly ash from fluidized bed boilers as component of fly ash-opc road binders)

Ewa G ł o d e k, Franciszek S ł a d e c z e k
Określenie wskaźników uwolnień z pieców wapienniczych dla zanieczyszczeń rekomendowanych w rejestrze PRTR (Determination of pollutant release factors recommended for lime kilns in PRTR registry)

Ewelina K i l i a n, Agnieszka M a c e d o w s k a - C a p i g a
Parametr AT4 jako wskaźnik stopnia stabilizacji odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu (AT4 parameter as an indicator of stabilization degree of waste from mechanical-biological treatment)

Katarzyna K i p r i a n, Grzegorz L i g u s
Geneza i metody ograniczania hałasu drogowego ekrany akustyczne (Genesis and method for road noise limiting acoustic baffle)

Anna B a l o n - W r ó b e l, Paweł P i c h n i a r c z y k
Występowanie wad w szybach zespolonych i przyczyny ich powstawania (Defects of insulating glass units)

Tomasz B a r a n, Paweł P i c h n i a r c z y k
Badania cementów portlandzkich produkowanych w różnych systemach mielenia (Examinations of portland cements produced in different grinding systems)

Marzena N a j d u c h o w s k a
Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych (Repair and protection of concrete structures)

Mikołaj O s t r o w s k i
Charakterystyka morfologii popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych (Morphologys characteristic of fly ashes from combustion of lignite coal)

Michał W i e c z o r e k, Paweł P i c h n i a r c z y k
Mechanizmy destrukcji tynków gipsowych (Mechanisms of gypsum plasters destruction)

DZIAŁALNOŚĆ ICiMB
(ICiMB PACTIVITY)


Konferencje i seminaria (Conferences and seminars)


Nagrody, wyróżnienia (Awards, distinctions)


Nasze sukcesy (Our successes)


Patenty (Patents)


Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych (Participating of workers in national and overseas organizations)


Projekt UE „Ceramic Glaze Recipes (Receptury na Szkliwa Ceramiczne) - CGR"

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014