Prace ICiMB NR 9

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

Grzegorz B a j o r e k, Marta K i e r n i a - H n a t, Izabela S k r z y p c z a k
Aspekty środowiskowe w technologii produkcji kruszyw budowlanych (Environmental aspects in the production of construction aggregates)


Bolesław D o b r o w o l s k i, Jerzy D u d a, Sławomir K a z i m i e r c z a k
Intensyfikacja procesu spalania paliwa w procesie wstępnej dekarbonizacji (Intensyfication of the process of fuel combustion during initial decarbonization)

Jerzy D u d a
Dlaczego ORC jest najlepszym rozwiązaniem do wykorzystania energii odpadowej w cementowni (Why ORC is the best option to recover the waste energy in cement plant)

Marek G a w l i c k i, Michał A. G l i n i c k i
Innowacyjne rozwiązania w zakresie redukcji CO2 w przemyśle materiałów budowlanych (Innovative solutions for CO2 reduction in building materials industry)

Elżbieta G i e r g i c z n y, Krystyna R a j c z y k
Składnik drugorzędny w składzie cementu a wskaźnik aktywności popiołu lotnego (Secondary component in cement composition and the value of fly ash activity index)

Robert G r y g o, Andrzej Ł a p k o
Badania nad zastosowaniem betonów recyklingowych w belkach żelbetowych według nowej koncepcji (Research of the use of recycling aggregate concrete in RC beams by the new concept)

Tadeusz J a k u b i u k, Andrzej Ł o s i e w i c z, Piotr T a ź b i e r s k i
Wykorzystanie odpadów komunalnych do wytwarzania katalizatorów ceramicznych (Utilization of communal waste for ceramic catalyst production)

Lucyna J a n e c k a, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Odpady denne z kotłów fluidalnych – charakterystyka fizykochemiczna, ocena zagrożenia dla środowiska i możliwości zagospodarowania w produkcji klinkieru portlandzkiego (Bottom waste from fluidized-bed boilers – physico- -chemical characteristics, environment al risk assesment and development possibilities in the production of portland cement clinker)

Katarzyna K i p r i a n, Grzegorz L i g u s
Identyfikacja źródeł uwolnień zanieczyszczeń raportowanych w rejestrze PRTR dla instalacji do wytwarzania produktów ceramicznych (Identifying sources of pollutants release in PRTR registry for the ceramic manufacture installations)

Stanisław M a t e u s z u k
Wybrane zagadnienia mielenia materiałów w pionowych młynach rolkowo-misowych (Selected issues of materials milling in vertical roller-mills)

Alfred N o l e p a, Marta B o ż y m
Techniki przetwarzania odpadów ze szczególnym uwzględnieniem osadów ściekowych (Waste processing techniques with particular emphasis on sewage sludge)

Marcin O s u c h o w s k i, Irena W i t o s ł a w s k a, Krzysztof P e r k o w s k i, Adam W i t e k
Magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł ekologicznych (Energy storage from renewable sources )

Grzegorz R o l k a, Ewelina Ś l ę z a k
Popioły lotne dla drogownictwa w świetle aktualnych wymagań normowych (Fly ash in for road construction in the light of current standard requirements)

Paweł S k o t n i c k i, Jan K o ś c i a n o w s k i
Wykorzystanie spektroskopii FTIR do pomiaru uwolnień do powietrza wybranych zanieczyszczeń z rekomendowanej listy PRTR dla przemysłu mineralnego (Use of FTIR spectroscopy to measure releases to air selected pollutants from the recommended list of PRTR for the mineral industry)

Sławomir Z a t o r, Paweł M i c h a l s k i, Mirosław L a s a r
Hybrydowe pomiary geometrii i temperatury pieca obrotowego na potrzeby diagnostyki (Rotary kiln geometry and temperature hybrid measurements for diagnostic purposes)

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)


I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)


IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: Mineral Bulding Materiale)


Nagrody, wyróżnienia (Awards, distinctions)


Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych (Participating of workers in national and overseas organizations)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014