Prace ICiMB NR 11

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Krzysztof C z a r n a c k i, Jan W a s y l a k
Wpływ stłuczki szklanej z recyklingu na właściwości produkowanych opakowań szklanych w aspekcie nowych metod uszlachetniania powierzchni (The influence of recycled cullet on the mechanical resistance of glass packaging according to new surface coating methods)


Jerzy D u d a, Marek W a s i l e w s k i
Wpływ modernizacji cyklonowych wymienników ciepła na energochłonność procesu wypalania klinkieru (The influence of suspension preheaters modernization on the energy consumption during cement manufacturing process)


Ewa G ł o d e k, Franciszek S ł a d e c z e k
Rtęć w układzie pieca cementowego (Mercury cycle in cement kiln)


Tadeusz L a t u s z e k, Mirosław W ł o d a r c z y k
Badania przemysłowego mieszalnika do wytwarzania zawiesin wysokorozdrobnionych materiałów mineralnych w wodzie (Tests of industrial mixer for blending water suspensions of fine-ground mineral materials)


Tamara M a l i n o w s k a, Izabela M a j c h r o w i c z, Jerzy C z e c h o w s k i
Program FactSage – nowe narzędzie w pracach nad doborem wyłożeń ogniotrwałych urządzeń cieplnych (Program FactSage – new tool in selection of the refractory lining in thermal devices)


Mikołaj O s t r o w s k i, Marek G a w l i c k i
Aktywność wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni „Bełchatów” jako składnika cementów powszechnego użytku (Activity of calcareous fly ash from „Bełchatów” Power Plant as a component of common cements)


Włodzimierz P a p r o t n y, Zbigniew A d a m c z y k
Przystosowanie laserowego analizatora uziarnienia LAU-11 do pomiarów wielkości PM10 i PM2,5 (Adaptation of laser particle size analyzer LAU-11 for measuring the concentration of PM10 and PM2,5 in the dust)


Krystyna R a j c z y k, Elżbieta G i e r g i c z n y, Anna J a r o c k a, Karina P ł a c h e t k a, Agnieszka P a w ł o w s k a
Wpływ zwiększonej ilości biomasy w paliwie na jakość powstających popiołów lotnych (Effect of increased amounts of biomass on the quality of released fly ashes)


Wojciech R o s z c z y n i a l s k i (jr), Piotr S t ę p i e ń, Kamil B o g u s z,
Wojciech R o s z c z y n i a l s k i

Uboczne produkty spalania jako podstawowe składniki spoiw hydraulicznych dla drogownictwa (Application of coal combustion by-products as a basic component of hydraulic road binders)


Marta S k o r n i e w s k a, Genowefa Z a p o t o c z n a - S y t e k
Autoklawizowany beton komórkowy a zrównoważony rozwój (Autoclaved aerated concrete (AAC) and sustainable development)


Franciszek S ł a d e c z e k
Wymagania najlepszych dostępnych technik (BAT) dla współspalania odpadów w przemyśle cementowym (The requirements of BAT for the co-incineration of alternative fuels in the cement industry)


Alicja U l i a s z - B o c h e ń c z y k, Jan D e j a
Technologia CCS dla przemysłu cementowego (The CCS technology for the cement industry)


Jerzy W i t e k, Henryk M r ó z, Józef B a r a ń s k i, Jerzy B r a c h
Utylizacja odpadów zawierających azbest metodą topienia w piecu łukowo-oporowym (Neutralisation of asbestos-containing waste using the method of melting in an arc resistance furnace)


Renata Ż a k, Jan D e j a
Synteza i właściwości produktów hydratacji alkalicznie aktywowanych szkieł glinokrzemianowych (Synthesis and properties of hydration products of alkaline activated aluminosilicate glasses)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineering)

 

DZIAŁALNOŚĆ ICiMB
(ICiMB AKTIVITY)Konferencje i seminaria (Conferences and seminars)


Nagrody i wyróżnienia (Awards, distinctions)


Patenty (Patents)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014