Prace ICiMB NR 15

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Anna J a r o c k a, Ewelina Ś l ę z a k
Instrumentalna metoda oznaczania całkowitej zawartości fosforu w popiele lotnym (The instrumental method of determination of total phosphorus content in fly ash)


Wojciech K a l i n o w s k i
Suszenie paliw alternatywnych w warstwie fluidalnej (Drying of alternative fuels in fluid bed)


Wojciech K a l i n o w s k i, Lucyna J a n e c k a
Zakłócenia procesu wypalania klinkieru przy zwiększonym udziale paliw alternatywnych (Disturbances of clinker burning process with increased share of alternative fuels)


Katarzyna K i p r i a n, Przemysław Ł a c h
Nowe obowiązki dla instalacji objętych pozwoleniem zintegrowanym (IPPC) wynikające z Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED) – pobór próbek gleb (New responsibilities for installation covered by the integrated permit (IPPC) resulting from 2010/75/UE directive on industrial emission (IED directive) – soil sampling)


Karina P ł a c h e t k a
Ocena zawartości alkaliów w surowcach i cementach stosowanych w przemyśle materiałów budowlanych (Research of the total alkalies content in raw materials used in the building industry)


Wojciech R o s z c z y n i a l s k i, Piotr S t ę p i e ń, Marek G a w l i c k i
Wykorzystanie gez wapiennych do wytwarzania spoiw hydraulicznych (Application of calcareous gaize as the raw material for hydraulic binders manufacturing)


Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Emisja antropogenicznych gazów cieplarnianych i ich wpływ na efekt cieplarniany (The anthropogenic greenhouse gas emissions and their impact on global warming)


Franciszek S ł a d e c z e k, Ewa G ł o d e k, Lucyna J a n e c k a
Badania obiegu metali lotnych (Hg, Tl, Cd) w procesie wypalania klinkieru. Część 2 – Badania obiegu metali lotnych w przemysłowych instalacjach pieca obrotowego (Research of cycles of volatile metals (Hg, Tl, Cd) in cement kilns. Part 2 – Research of volatile metals cycle in rotary kilns for clinker burning)


 

DZIAŁALNOŚĆ ICiMB
(ICiMB ACTIVITY)Konferencje i seminaria (Conferences and seminars)


Nagrody, wyróżnienia (Awards, distinctions)


Nasze sukcesy (Our successes)


Udział pracowników w organizacjach krajowych i zagranicznych (Participating of workers in national and overseas organizations)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014