Prace ICiMB NR 16

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Anna B a l o n - W r ó b e l, Agnieszka M a r c z e w s k a
Wpływ temperatur na właściwości mechaniczne mas uszczelniających stosowanych w oszkleniach ze szczeliwem konstrukcyjnym. Część 2 – Badanie powrotu elastycznego, wytrzymałości na rozdarcie i mechanicznego obciążenia cyklicznego (Intrinsic properties of sealing compounds used in the construction of a glass facade. Part 2 – Elastic recovery, tear strength and mechanical cyclic loading tests)


Lidia C i o ł e k, Joanna K a r a ś, Andrzej O l s z y n a, Ewa Z a c z y ń s k a, Anna C z a r n y
Badania właściwości fizykochemicznych i cytotoksyczności in vitro bioszkieł dotowanych Mg, Sr, Au (Study on physicochemical properties and in vitro cytotoxicity of bioglasses doped with Mg, Sr, Au)


Daria G ą s i o r, Ewelina Ś l ę z a k, Agnieszka S z e w c z y k
Wpływ stopnia stabilizacji zmieszanych odpadów komunalnych na wybrane parametry fizykochemiczne (Effect of mixed municipal waste stabilization degree on the selected pfysicochemical parameters)


Elżbieta G i e r g i c z n y
Identyfikacja azbestu w materiałach budowlanych (Identyfication of asbestos in building materials)


Małgorzata N i z i u r s k a, Barbara C h r u ś c i e l, Witold C h a r y a s z, Krzysztof S z a f r a n
Korelacja przyczepności wczesnej i normowej zapraw klejących do ociepleń (Early and standard adhesive strength – the correlation of test results adhesives for insulation)


Joanna P o l u s z y ń s k a
Możliwości zanieczyszczenia gleb wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w wyniku zastosowania doglebowego komunalnych osadów ściekowych (The possibility of soil contamination with polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) as a result of application of municipal sewage sludge)


Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Emisja metanu ze składowanych odpadów oraz metody jego oznaczania (Emissions of methane from the landfill and the method of its determination)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECT)I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)


II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: Refractory Materials)


IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: Mineral Building Materials)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014