Prace ICiMB NR 20

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Cecylia D z i u b a k, Piotr T a ź b i e r s k i
Tworzywo korundowe modyfikowane związkami ceru (Corundum material modifed with cerium compounds)


Piotr G ę b a r o w s k i, Katarzyna Ł a s k a w i e c,Marta S k o r n i e w s k a
Wpływ warunków autoklawizacji na właściwości tworzyw krzemianowych (Influence autoclaving on the properties of silicate materials)


Wojciech K a l i n o w s k i
Suszenie lekkich frakcji materiałów kawałkowych w doświadczalnej suszarce fluidalnej (Drying of light lump materials fractionsin experimental fluid bed dryer)


Małgorzata N i e s y t
Możliwość otrzymywania klinkieru dolomitowego o obniżonej zawartości Fe2O3 na bazie krajowych surowców metodą spiekania dwustopniowego (The possibility of obtaining dolomite clinker with reduced content of fe2o3 based on domestic dolostones using two-stage sintering)


Tamara P o c h w a ł a, Bronisław P s i u k
Tworzywa ceramiczne z węglika krzemu otrzymywane metodą gelcasting (Silicon carbide ceramics obtained by gelcasting method)


Franciszek S ł a d e c z e k, Ewa G ł o d e k - B u c y k, Katarzyna S t e c
Ocena zanieczyszczeń metali w pyłach PM10 i PM2,5 emitowanych z procesów przemysłowych sektora materiałów mineralnych (Evaluation of metal pollution in the dust PM10 i PM2,5 emitted from industrial processes of mineral materials sector)


Piotr Z a j ą c
Właściwości autoklawizowanego betonu komórkowego w świetle wymagań Dyrektywy energetycznej (EPBD) (Properties of the autoclaved aerated concrete in the light of the energy directive (epbd) requirements)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECT)III GT: Inżynieria procesowa i środowiska (PG: Process and Environment Engineering)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014