Prace ICiMB NR 21

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Daria G ą s i o r, Ewelina K i r e j c z y k
Wykorzystanie procesów sorpcyjnych w oczyszczaniu wód z substancji ropopochodnych (The application of sorption processes in water purification from petroleum substances)


Katarzyna Ł a s k a w i e c, Małgorzata P i o t r o w i c z, Piotr R o m a n o w s k i,
Piotr W o y c i e c h o w s k i

Potencjał sekwestracyjny CO2 w betonach kruszynowych (Sequestration potential CO2 in concrete)


Zdzisław N a z i e m i e c
Zagospodarowanie zanieczyszczonych gliną frakcji wapieni z zakładów produkcji kruszyw łamanych (Utilization of clay contaminated fractions of limestone from a broken aggregate processing plant)


Alfred N o l e p a, Katarzyna K i p r i a n, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i, Przemysław Ł a c h
Metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródła (Methods for determining the sound power level of a noise source)


Karina R ó ż y c k a, Grzegorz R o l k a
Zastosowanie techniki ASA do oznaczania rtęci na przykładzie badań surowców używanych w przemyśle materiałów budowlanych (Application of aas technique for mercury determination on the example of tests of materials used in building materials industry)


Jerzy W i t e k, Barbara L i p o w s k a
Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego. Część 1 – Metoda topienie–rozdmuchiwanie (Investigations into the technology of manufacturing backfill materials (proppants) used in shale gas extraction. Part 1 – The method of melting and blowing)


Józef Z a w i ł a, Joanna R y b i c k a - Ł a d a
Możliwości wykorzystania surowców odpadowych przemysłu cementowego i przetwórstwa mineralnego do produkcji materiałów szklistych i szklano-krystalicznych. Część 1 – Materiały szklano-krystaliczne na bazie odpadowego pyłu cementowego i perlitu (The possibilities of using waste materials of cement industry and mineral industry for the production of glass and glass-ceramic. Part 1 – Glass-ceramic materials based on cement kiln dust waste and perlite)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECT)I GT: Szkło i ceramika (PP: Glass and Ceramic)


IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: Mineral Building Materials)

 

DZIAŁALNOŚĆ ICIMB
(ICIMB ACTIVITY)Nasze sukcesy (Our successes)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014