Prace ICiMB NR 23

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Jerzy B a l a c h a
Właściwości modelowej posadzki przemysłowej w kontekście momentu aplikacji posypki i jej zacierania na świeżej mieszance betonowej (Properties of the standard industrial floor in terms of the application time and applying during finishing operations of the dry shake topping)


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Franciszek S ł a d e c z e k, Wojciech K a l i n o w s k i
Model matematyczny chłodnika rusztowego klinkieru (The mathematical model of grate clinker cooler)


Zbigniew J a e g e r m a n n, Sławomir M i c h a ł o w s k i , Lidia C i o ł e k,
Zdzisław W i ś n i e w s k i

Biomateriały implantacyjne dotowane srebrem – próby wstępne. Część 2 – Materiały kalcytowe (Silver containing biomaterials – preliminary studies. Part 2 – Calcite implants)


Tadeusz J a k u b i u k, Andrzej Ł o s i e w i c z, Piotr T a ź b i e r s k i
Badania nad technologią wytwarzania materiałów podsadzkowych (propantów) stosowanych przy wydobyciu gazu łupkowego. Część 3 – Otrzymywanie propantów poprzez suszenie zawiesiny w suszarni rozpyłowej (Research on production technology of proppants used in shale gas extraction. Part 3 – Preparation of proppants by suspension drying in spray dryer)


Marzena N a j d u c h o w s k a
Ocena trwałości zapraw do murów (Assessment durability of the masonry mortars)


Krzysztof N o s a l, Małgorzata N i z i u r s k a, Michał W i e c z o r e k
Wpływ zanieczyszczeń zawartych w wodzie przeznaczonej do sezonowania zapraw klejowych do płytek na ich przyczepność (Influence of pollutions contained in water destined for conditioning of cementitious adhesives)


Joanna P o l u s z y ń s k a, Ewelina Ś l ę z a k
Charakterystyka popiołów ze spalania biomasy i ocena możliwości ich wykorzystania w celach przyrodniczych (Characteristics of fly ash from the combustion of biomass as stabilizer of sewage sludge)


Krystyna R a j c z y k, Elżbieta G i e r g i c z n y, Marek S z o t a
Mikrostruktura i właściwości stwardniałych spoiw geopolimerowych z popiołu lotnego (Microstructure and properties of geopolymeric binders prepared using fly ash)


 

DZIAŁALNOŚĆ ICIMB
(ICIMB ACTIVITY)Nagrody, wyróżnienia (Awards, distinction)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014