Prace ICiMB NR 25

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Dariusz K a l a r u s, Tomasz B a r a n, Mikołaj O s t r o w s k i
Wpływ składników paliw wtórnych stosowanych do produkcji klinkieru portlandzkiego na wartość emisji metali ciężkich z cementu i betonu (Influence of secondary fuel components used in the manufacture of Portland cement clinker to the value of heavy metal emissions from cement and concrete)


Paweł K o p c i a ł, Pelagia L a s k a - J ó z e f c z a k
Wybrane aspekty oznaczania rtęci techniką zimnych par z mineralizacją oraz z pirolitycznym rozkładem próbki (Some special problems in the determination of mercury by the cold vapour technique with mineralization or thermal decomposition of a sample)


Michał L e n k i e w i c z, Włodzimierz P a p r o t n y, Ewelina Ś l ę z a k
Możliwości zastosowania metody ciekłoscyntylacyjnej oraz ICP-MS w kontroli jakości opakowań ekologicznych (The applicability of the method of liquid scintillation and ICP-MS in the quality control of ecological packaging)


Małgorzata P i o t r o w i c z, Katarzyna Ł a s k a w i e c, Piotr R o m a n o w s k i
Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu według systemu krajowego i europejskiego (Principles for implementation construction products according to the national and European system)


Tamara P o c h w a ł a, Jerzy C z e c h o w s k i, Józef B a r a ń s k i
Możliwości wykorzystania surowca odpadowego zawierającego SiC i Si w technologii materiałów ogniotrwałych (The possibilities of using waste material containing SiC and Si in refractories technology)


Barbara S y n o w i e c, Roman G e b e l, Anna K a r a ś
Badania możliwości otrzymywania lakierów metalizujących na bazie żywic utwardzanych promieniami UV (Obtaining metal effect varnish based on UV cured resins)


Piotr Z a p o l s k i
Problem wpływu wanadu i arsenu na proces klinkieryzacji oraz właściwości cementów (The problem of impact vanadium and arsenic in clinkiering process and cement properties)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECT)I GT: Szkło i ceramika (PG: Glass and Ceramic)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014