Prace ICiMB NR 26

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Marek B u r y, Katarzyna M e ł g i e ś
Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku (Industrial property issues in the environment friendly technologies)


Agnieszka C y g a n
Zawartość substancji biogennych w wodach wybranych akwenów województwa opolskiego (Influence of nutrient pollution of surface waters in Opole region)


Marcin D ę b o w s k i, Halina P a w l a k - K r u c z e k, Michał C z e r e p,
Artur B r z d ę k i e w i cz, Ziemowit S ł o m c z y ń s k i

Technologie produkcji biowęgla – zalety i wady (Technologies for the production of biochar – advantages and disadvantages)


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Franciszek S ł a d e c z e k, Wojciech K a l i n o w s k i,
Małgorzata D u d k i e w i c z

Wpływ wykorzystania osadów ściekowych w technologii produkcji klinkieru portlandzkiego na poziom emisji CO2 (The impact of the application of sewage sludge in Portland clinker manufacture on CO2 emissions)


Artur K i l i a n, Jan K o ś c i a n o w s k i, Marek G a w l i c k i
Charakterystyka emisji gazowej z palenisk o małej mocy (Characteristic of gas emission from small force furnaces)


Katarzyna K i p r i a n, Przemysław Ł a c h, Alfred N o l e p a, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i
Metody oznaczania reprezentatywnego składu morfologicznego zmieszanych odpadów komunalnych (The methods of determination of representative municipal solid waste morphological composition)


Alicja K o l a s a - W i ę c e k
Segmentacja państw UE-28 w zakresie emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa z wykorzystaniem analizy skupień (Segmentation of the EU-28 members in terms of agriculture greenhouse gas emissions using cluster analysis)


Krystyna M a l i ń s k a, Katarzyna M e ł g i e ś
Aktualne wymagania jakościowe i prawne dla biowęgla jako nawozu i polepszacza gleby (Current quality and legal reguirements for biochar as a fertilizers and soil improver)


Katarzyna M e ł g i e ś, Krystyna M a l i ń s k a
Aspekty prawne przetwarzania komunalnych osadów ściekowych do biowęgla w ujęciu ustawodawstwa polskiego (Legal aspects of the conversion of municipal sewage sludge to biochar in the frame of Polish legislation)


Joanna P o l u s z y ń s k a, Ewelina Ś l ę z a k, Irena S ł a w i ń s k a
Oznaczanie fosforu w osadach ściekowych – porównanie metod (Determination of phosphorus in sewage sludge – methods comparison)


Agnieszka P u d e ł k o, Krystyna M a l i ń s k a, Przemysław P o s t a w a,
Tomasz S t a c h o w i a k, Patryk W e i s s e r

Wybrane właściwości biokompozytów na osnowie polimerów biodegradowalnych z dodatkiem biowęgla z osadów ściekowych (Selected properties of biocomposites from biodegradable polymers with the addition of sewage sludge derived biochar)


Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i, Alfred N o l e p a, Katarzyna K i p r i a n
Surowce odpadowe jako odnawialne źródło zasobów – potencjał odpadów (Waste materials as a renewable resource – the potential of wastes)


Irena S ł a w i ń s k a, Joanna P o l u s z y ń s k a, Ewelina Ś l ę z a k
Zmiany zawartości ogólnego węgla organicznego w wodach podziemnych wokół składowiska odpadów komunalnych (Changes in the content of total organic carbon in the groundwater around the landfill)


Ewelina Ś l ę z a k, Joanna P o l u s z y ń s k a, Piotr P. W i e c z o r e k, Irena S ł a w i ń s k a
Mineralizacja mikrofalowa jako efektywna metoda roztwarzania stałych próbek środowiskowych (The microwave mineralization as efficient digestion method for solid environmental matrices)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)IV GT: Mineralne materiały budowlane (PG: : Mineral Building Materials)

 

Działalność ICIMB
(ICIMB ACTIVITY)Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych pomysłodawcą i współorganizatorem I Konferencji „Biowęgiel w Polsce: nauka, technologia, biznes”

 


Odeszli od nas (Passed away)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014