Prace ICiMB NR 27

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Marek G a w l i c k i, Renata R y p a
Wykorzystanie popiołów lotnych jako składników hydraulicznych spoiw drogowych (Utilization of fly ashes as hydraulic road binders components)


Elżbieta G i e r g i c z n y
Identyfikacja zanieczyszczeń w popiołach lotnych dostarczanych do producentów materiałów budowlanych (Identyfication of impurities in fly ashes delivered to manufacturers of building materials)


Ewa G ł o d e k - B u c y k, Franciszek S ł a d e c z e k, Wojciech K a l i n o w s k i
Możliwości wykorzystania układów ORC w przemyśle cementowym (Possibilities of using ORC systems in cement industry)


Olga K a c a ł a, Franciszek S ł a d e c z e k
Wpływ wykorzystania odpadów z procesów termicznych w zestawach surowcowych na ciepło tworzenia klinkieru portlandzkiego (The influence of thermal treatment waste usage in raw mix on heat of Portland clinker formation)


Dariusz K a l a r u s, Aleksandra B o c h e n e k, Bogumiła D u s z a k, Marzena N a j d u c h o w s k a
Wpływ stosowania paliw wtórnych na bilans metali ciężkich w piecu obrotowym do produkcji klinkieru cementowego (The effect of solid recovered fuels on the balance of heavy metals in a rotary kiln for the production of cement clinker)


Paweł P ę c z k o w s k i, Piotr S z t e r n e r, Zbigniew J a e g e r m a n n
Ceramiczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe – podział i zastosowanie (Ceramic high-temperature superconductors – division and application)


Krystyna R a j c z y k
Spoiwo mineralne oparte na przetworzonych termicznie odpadach flotacyjnych powstających w KGHM Polska Miedź S.A. (Mineral binder based on thermally processed floating tailings originated from KGHM Polska Miedź S.A.)


Krystyna R a j c z y k, Grzegorz R o l k a, Paweł G a m b a l
Kruszywa z żużla powstającego przy produkcji miedzi i możliwości ich wykorzystania w świetle wymagań ochrony środowiska (Slag aggregates originated from production of copper and the possibility of their use under environmental protection requirements)


Jarosław T r e m b a c z, Katarzyna K i p r i a n, Alfred N o l e p a
Analiza możliwości bezpiecznego wykorzystania tłuszczów odpadowych do produkcji biogazu w oczyszczalni ścieków – ocena ryzyka zawodowego (Analysis of options for safe use of waste fats for production of biogas in wastewater treatment plant – risk assessment)


 

PRACE BADAWCZE
(RESEARCH PROJECTS)II GT: Materiały ogniotrwałe (PG: : Refractory Materials)

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014