Prace ICiMB NR 28

 

 

Spis treści:

 

BADANIA I STUDIA
(RESEARCH AND STUDIES)

 


Jerzy D u d a, Sławomir K a z i m i e r c z a k, Marek W a s i l e w s k i,
Ocena metod redukcji emisji NOx na przykładzie procesu wypalania klinkieru cementowego (Review of reduction methods of NOx emission as shown by cement clinker burning process)


Daria G ą s i o r, Wilhelm Jan T i c,
Adsorpcja jonów fluorkowych z roztworów wodnych na modyfikowanym chemicznie węglu aktywnym (Fluoride adsorption from aqueous solution on chemically modified activated carbon)


Anna G e r l e, Katarzyna S t e c, Mirosław B u r d y l,
Metody instrumentalne w analizie materiałów zawierających węglik krzemu, azotek krzemu oraz tlenoazotki krzemu (Instrumental methods of chemical analysis of materials containing silicon carbide, silicon nitride and silicon oxynitrides)


Robert K u s i o r o w s k i, Andrzej Ś l i w a,
Badania wpływu topionego klinkieru magnezjowego na właściwości magnezjowych wyrobów ogniotrwałych (Influence of fused MgO on the properties of magnesia refractories)


Franciszek S ł a d e c z e k, Ewa G ł o d e k - B u c y k,
Badania wykorzystania niskotemperaturowej pirolizy do przetwarzania biomasy odpadowej na biowęgiel w instalacji testowej (Research of Rusing low-temperature pyrolysis for processing of waste biomass to biochar)


Piotr S z t e r n e r, Paweł P ę c z k o w s k i, Zbigniew J a e g e r m a n n,
Ceramiczne nadprzewodniki wysokotemperaturowe – otrzymywanie YBa2Cu3O7-x metodami prażenia (Ceramic high-temperature superconductors – preparation of YBa2Cu3O7-x by calcination methods)


Aleksandra T k o c z , Bogumiła D u s z a k , Dariusz K a l a r u s,
Wpływ cynku na właściwości cementów powszechnego użytku (The influence of zinc on properties of common cements)


 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014