SEKCJA DS. EMISJI

 

 

Sekcja ds. emisji wykonuje akredytowane pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego, a w szczególności:

 


 • emisji i stężeń zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
 • stężeń dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci
 • emisji i stężeń gazów składowiskowych (CO2, CH4 i O2) w ramach monitoringów środowiskowych dla składowisk odpadów

 

W sekcji ds. emisji wykonywane są również:

 

 • akredytowane pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
 • akredytowane testy funkcjonalności, kalibracji (QAL2) i rocznych sprawdzeń (AST) systemów automatycznego monitoringu zanieczyszczeń
 • badania urządzeń ochrony i monitoringu środowiska
 • badania gazów odlotowych dla celów raportowania E-PRTR

 

Oferta badawcza akredytowanego laboratorium AB 054:

 

Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane dla celów obszaru regulowanego


Gazy odlotowe

 • Strumień objętości gazu dla ciśnień dynamicznych >10 Pa
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia pyłu
 • Stężenie pyłu
 • Emisja pyłu
 • Stężenie: CO2, SO2 metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)
 • Stężenie: O2 metodą z zastosowaniem celi cyrkonowej
 • Stężenie: CO, CO2, NO, NO2, SO2 metodą spektrometrii w podczerwieni
  z transformacją Fouriera (FT-IR)
 • Emisja CO, NO, NO2, SO2, NH3 (z obliczeń)
 • Stężenie O2 metodą paramagnetyczną
 • Stężenie CO metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)
 • Emisja CO (z obliczeń)
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia SO2
 • Stężenie SO2 metodą toronową
 • Stężenie SO2 metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Emisja SO2 (z obliczeń)
 • Stężenie pary wodnej w przewodach kominowych – stężenie H2O metodą kondensacyjną adsorpcyjną
 • Stężenie NOx Metoda chemiluminescencyjna (CLD)
 • Emisja NOx (NO i NOx w przeliczeniu na NO2) (z obliczeń)
 • Pobieranie próbek do oznaczania HCl
 • Stężenie HCl metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Emisja HCl (z obliczeń)
 • Pobieranie próbek do oznaczania HF
 • Stężenie HF metodą jonometryczną
 • Emisja HF (z obliczeń)
 • Pobieranie próbek do oznaczania indywidualnych gazowych związków organicznych
 • Emisja indywidualnych gazowych związków organicznych (z obliczeń)
 • Pobieranie próbek do oznaczania masowego stężenia PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn
 • Emisja PCDD/PCDF oraz PCB typu dioksyn (z obliczeń)
 • Pobieranie próbek do oznaczenia metali (Al, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Zn, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V)
 • Stężenie pierwiastków (Al, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Zn, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V) metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Emisja Al, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Zn, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V (z obliczeń)
 • Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia rtęci ogólnej
 • Emisja rtęci ogólnej (z obliczeń)
 • Stężenie masowego ogólnego węgla organicznego TVOC metodą ciągłej detekcji płomieniowo – jonizacyjnej
 • Emisja TVOC (z obliczeń)


Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS)

 • Kalibracja (QAL2) w zakresie: pyłu, SO2, NOx, CO, O2, CO2, TVOC, HCl, HF, H2O
 • Roczne badania kontrolne (AST) w zakresie: pyłu, SO2, NOx, CO, O2, CO2, TVOC, HCl, HF, H2O
 • Stężenie SO2 metoda toronową
 • Stężenie SO2 metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Stężenie HCl metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Stężenie HF metodą jonometryczna
 • Stężenie pyłu metodą grawimetryczną
 • Stężenie O2 metodą paramagnetyczną
 • Stężenie NOx metodą chemiluminescencyjną (CLD)
 • Stężenie CO metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)
 • Stężenie CO2 metodą niedyspersyjnej spektrometrii w podczerwieni (NDIR)
 • Stężenie masowego ogólnego węgla organicznego TVOC metodą ciągłej detekcji płomieniowo – jonizacyjnej
 • Stężenie pary wodnej w przewodach kominowych – stężenie H2O metodą kondensacyjną adsorpcyjną


Pomiary okresowe emisji do powietrza ze źródeł stacjonarnych wykonywane poza obszarem regulowanym


Gazy odlotowe

 

 • Stężenie NH3 metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)
 • Pobieranie próbek do oznaczania stężenia amoniaku metoda aspiracyjną z zastosowaniem roztworów pochłaniających
 • Stężenie amoniaku NH3 metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Emisja amoniaku (z obliczeń)
 • Stężenie HF metodą chromatografii jonowej (IC)

 

Urządzenia odpylające gazy odlotowe

 

 • Stężenie pyłu metodą grawimetryczna
 • Skuteczność odpylania (z obliczeń)

Automatyczne Systemy Monitoringu (AMS)

 

 • Kalibracja (QAL2) w zakresie: NH3
 • Roczne badania kontrolne (AST) w zakresie: NH3
 • Stężenie NH3 metodą spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)

 

Gazy składowiskowe, Biogaz

 

 • Stężenia gazów CO2, CH4 metodą detekcji w podczerwieni (IR)
 • Stężenia gazów O2 metodą elektrochemiczną
 • Prędkość przepływu metodą anemometryczną

 

Środowisko ogólne − hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

 

 • Równoważny poziom dźwięku A metodą pomiarową bezpośrednią
 • Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikiem LAeqD i LAeqN (z obliczeń) zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 30.10.2014r. (Dz.U. z 2014, poz. 1542) z wyłączeniem metody obejmującej punkt F

 

Aktualny zakres akredytacji AB 799 dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl

 

 Laboratorium ZIP

Laboratorium ZIP

Laboratorium ZIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały informacyjne:

 

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

Null

Null

Null

 

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

 
KONTAKT

 

Kierownik Laboratorium

dr Joanna Poluszyńska

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 356


j.poluszynska@icimb.pl

 

Główny Specjalista ds. Jakości

mgr inż. Anna Rolka

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 343


a.rolka@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny ds. Emisji
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Jan Kościanowski

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 345


j.koscianowski@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny
ds. Środowiska
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr Agnieszka Cygan

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 335


a.cygan@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny
ds. Inżynierii Materiałowej
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Anna Rolka

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 343


a.rolka@icimb.pl

 

 

ZAKRES AKREDYTACJI

 

PCA

AB 054

 

ilac

 

 


 

Pollab 832

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014