SEKCJA DS. ŚRODOWISKA

 

 

Sekcja ds. środowiska w Laboratorium Innowacyjnych Materiałów i Monitorowania Środowiska wykonuje akredytowane badania próbek pobranych w fazie emisji, próbek środowiskowych wód, ścieków, osadów ściekowych, gleb, a także badania stałych paliw wtórnych, biomasy, biowęgli, tworzyw sztucznych i materiałów opakowaniowych, surowców i materiałów budowalnych. Badania wykonywane są zarówno w obszarach regulowanych prawem, jak również poza obszarami regulowanymi.

Laboratorium wykonuje badania w ramach monitoringu składowisk odpadów, monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych, monitoringu jakości gleb.

W Laboratorium wykonywane są także badania jakości paliw stałych i ciekłych, w tym stałych paliw wtórnych, biomasy, węgli kamiennych, brunatnych i koksu, jak również badania olejów napędowych, opałowych, odpadowych itp.

W sekcji ds. środowiska wykonywane są również badania w obszarze odpadów pod kątem możliwości ich składowania na składowiskach różnego typu, zgodnie ze stosownymi Rozporządzeniami Ministra Gospodarki oraz Ministra Środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2016 r., w sprawie warunków technicznych kwalifikowania części energii odnawialnej odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Badania biowęgli, wykonywane są zgodnie z wytycznymi European Biochar Certificate. Laboratorium posiada stosowne certyfikaty z udziału w międzynarodowych badaniach biegłości w obszarze badań biowęgla oraz stałych paliw wtórnych.

Oprócz badań objętych zakresem akredytacji w sekcji ds. środowiska wykonywane są badania innych obiektów np. osadów dennych, materiałów biologicznych (roślinnych), testy fitotoksyczności, testy biodegradowalności. W laboratorium wykonywane są również oznaczenia parametrów określających właściwości fizykochemiczne kompostów i odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu (parametr AT4 oraz GS21).

Ponadto w sekcji ds. środowiska prowadzi się badania wiązane ze specjacją pierwiastków, badania czystości surowców, odczynników, materiałów półprzewodnikowych.

 

 

Szczegółowy zakres badań wykonywanych w sekcji ds. środowiska,  w ramach zakresu akredytacji:

 

 

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane do roztworów pochłaniających
 • Zawartość pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Chrom, Cyna, Cynk, Glin, Kadm, Kobalt, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Ołów, Tal, Wanad, Żelazo - metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Zawartość  rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)

 

Środowisko ogólne - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry
 • Zawartość pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Chrom, Cyna, Cynk, Glin, Kadm, Kobalt, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Ołów, Tal, Wanad, Żelazo - metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Zawartość  rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)

 

Woda
 • Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych wg:
  PN - ISO 5667-4:2003
  PN - ISO 5667-5:2003
  PN - ISO 5667-6:2016-12 z wył. pkt. 7.5, 7.6, 8.2
  PN - ISO 5667-11:2004
 • Stężenie chlorynów, chloranów i bromianów metodą chromatografii jonowej (IC)

 

Ścieki
 • Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych metodą manualną
  wg PN - ISO 5667-10:1997

 

Woda i ścieki
 • pH (odczyn) metodą potencjometryczną
 • Przewodność elektryczna właściwa metodą konduktometryczną
 • Sucha pozostałość metodą wagową
 • Substancje rozpuszczone metodą wagowa
 • Całkowite substancje rozpuszczone metodą wagową
 • Zawiesiny ogólne metodą wagową
 • Substancje ekstrahujące się eterem naftowym  metodą wagową
 • Stężenia anionów: bromki, chlorki, fluorki, azotyny (stężenie azotu azotynowego), azotany (stężenie azotu azotanowego), fosforany, siarczany metodą chromatografii jonowej
 • Stężenia kationów: jon amonowy (stężenie azotu amonowego), wapń, magnez, sód, potas, lit  metodą chromatografii jonowej
 • Stężenia pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Beryl, Chrom, Cynk, Glin, Kadm, Kobalt, Mangan, Molibden, Miedź, Nikiel, Ołów, Selen, Srebro, Tal, Wanad, Żelazo metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Stężenie ogólnego węgla organicznego OWO metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego RWO metodą wysokotemperaturowego spalania z det. IR
 • Stężenie siarczanów (VI) metoda wagową
 • Stężenie chlorków metodą miareczkową
 • Stężenie metali: Zn  Cu  Cd  Ni   Pb  Co, Mn, Fe  metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
 • Stężenie metali metodą płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FEAS)
 • Stężenie rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
 • Stężenie rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)
 • Stężenie fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną
 • Stężenie chromu (VI) metodą spektrofotometryczną
 • Stężenie chromu (III) (z obliczeń)

 

Osady ściekowe
 • pH  (odczyn) metodą potencjometryczną
 • Przewodność elektryczna właściwa  PEW metodą konduktometryczną
 • Sucha pozostałość i zawartość wody metodą wagową
 • Straty przy prażeniu suchej masy/substancja organiczna metodą wagową
 • Zawartość węgla całkowitego TC metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • Zawartość wodoru metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość azotu metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość siarki metodą wysokotemperaturowego spalania
 • · Zawartość pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Beryl, Chrom, Cyna, Cynk, Kadm, Kobalt, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Ołów, Selen, Tal, Wanad metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Zawartość pierwiastków: Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Cynk, Chrom metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
 • Zawartość rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS)
 • Zawartość rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
 • Zawartość fosforu metodą spektrofotometryczną

 

Gleba
 • Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych wg norm:
  PN-ISO 10381-4:2007
  PN-ISO 10381-5:2009
  PN-R-04031:1997
 • pH odczyn metodą potencjometryczną
 • Przewodność elektryczna właściwa  PEW metodą konduktometryczną
 • Zawartość suchej masy metodą wagową
 • Zawartość wody (z obliczeń) metodą wagową
 • Straty przy prażeniu suchej masy metodą wagową
 • Zawartość węgla całkowitego TC Metoda wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • Zawartość wodoru Metoda wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość azotu Metoda wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość siarki Metoda wysokotemperaturowego spalania
 • · Zawartość pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Beryl, Chrom, Cyna, Cynk, Kadm, Kobalt, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Ołów, Selen, Tal, Wanad metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Zawartość rtęci (Hg) Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji

 

Odpady:
 • Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych wg następujących norm:
  PB-LL-22 wyd. 2 z 28.02.2017
  PN-EN 15442:2011 pkt. 6.7.2
  PN-Z-15011-1:1998
 • Skład morfologiczny metodą wagową
 • Zapotrzebowanie tlenu (AT4) metodą manometryczną
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy, zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14 - metoda ciekłej scyntylacji
 • Zawartość frakcji biomasy i nie biomasy – udział masowy metodą selektywnego roztwarzania
 • Zawartość wilgoci całkowitej metodą wagową
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej metodą wagową
 • Zawartość popiołu metodą wagową
 • Zawartość chloru metodą chromatografii jonowej

 

Odpady – elastyczny zakres akredytacji
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • Zawartość węgla całkowitego TC metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość wodoru metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość siarki metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość azotu metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Ciepło spalania Wartość opałowa metodą kalorymetryczną
 • Zawartość pierwiastków metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Straty prażenia  (LOI) metodą wagową
 • Sucha masa, zawartość wody (z obliczeń) metodą wagową

 

Odpady, popioły (wyciąg wodny) – elastyczny zakres akredytacji
 • Stężenie anionów: bromki, chlorki, fluorki, azotyny (azot azotynowy), azotany (azot azotanowy), fosforany, siarczany metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Stężenie kationów: jon amonowy (azot amonowy), wapń magnez, sód, potas, lit metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego RWO metodą wysokotemperaturowego spalania z det. IR
 • Stężenie i zawartość pierwiastków metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Stężenie i zawartość całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS) metoda wagową
 • pH metodą potencjometryczną
 • Przewodność elektryczna właściwa  metodą konduktometryczną

 

Odpady materiały budowlane (wyciąg wodny) – elastyczny zakres akredytacji
 • pH metodą potencjometryczną
 • Stężenie chlorków metodą miareczkową
 • Stężenie metali: Zn, Cu, Cd, Ni, Pb, Co metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
 • Stężenie metali: Mn, Fe, Na, K  metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
 • Stężenie rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji

 

Paliwa stałe: paliwo wtórne – paliwo alternatywne, stałe paliwo wtórne (SRF)
 • Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych wg PN-EN 15442:2011 pkt. 6.7.2.
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy, zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14 metodą ciekłej scyntylacji
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy, zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą selektywnego roztwarzania

 

Paliwa stałe: paliwo wtórne – paliwo alternatywne, stałe paliwo wtórne (SRF)– elastyczny zakres akredytacji
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • Zawartość węgla całkowitego TC metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość wodoru metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość siarki metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość azotu metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość chloru metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Ciepło spalania Wartość opałowa (z obliczeń) metodą kalorymetryczną
 • Sucha masa metodą wagową
 • Zawartość wilgoci metodą wagową
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej metodą wagową
 • Zawartość popiołu metodą wagową
 • Zawartość rtęci (Hg) Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
 • Zawartość pierwiastków Metoda spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

 

Paliwa stałe: biomasa stała - biopaliwo stałe
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • Zawartość węgla całkowitego TC metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość wodoru
 • Zawartość azotu
 • Zawartość siarki
 • Zawartość chloru Metoda chromatografii jonowej (IC)
 • Ciepło spalania Wartość opałowa (z obliczeń) Metoda kalorymetryczna
 • Zawartość frakcji biodegradowalnej – udział masowy biomasy, zawartość frakcji nie biodegradowalnej – udział masowy nie biomasy metodą izotopu węgla C14 metodą ciekłej scyntylacji
 • Sucha masa metodą wagową
 • Zawartość wilgoci całkowitej metodą wagową
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej metodą wagową
 • Zawartość popiołu metodą wagową
 • Zawartość pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Beryl, Chrom, Cynk, Kadm, Kobalt, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Ołów, Selen, Tal, Wanad metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)

 

Paliwa stałe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks
 • Zawartość wilgoci I-go stopnia (wilgoć przemijająca) metodą wagową
 • Zawartość wilgoci II-go stopnia(wilgoć pozostała w próbce) metodą wagową
 • Zawartość wilgoci całkowitej (z obliczeń) metodą wagową
 • Zawartość wilgoci całkowitej metodą wagową
 • Zawartość wilgoci przemijającej  metodą wagową
 • Zawartość wilgoci w węglu powietrzno-suchym metodą wagową
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej metodą wagową
 • Zawartość popiołu w temp. 815oC metodą wagową
 • Zawartość części lotnych w temp. 850oC metodą wagową
 • Zawartość rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
 • Zawartość fosforu ogólnego metodą spektrofotometryczną
 • Zawartość chloru metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Zawartość węgla całkowitego TC metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD
 • Zawartość wodoru metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD
 • Zawartość siarki metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD
 • Zawartość azotu metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD
 • Ciepło spalania, wartość opałowa (z obliczeń) metodą kalorymetryczną

 

Paliwo ciekłe: olej napędowy, olej opałowy, olej odpadowy, mazut
 • Zawartość wody metodą destylacyjną
 • Zawartość węgla całkowitego TC metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD
 • Zawartość wodoru metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD
 • Zawartość azotu metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD
 • Zawartość siarki metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją TCD
 • Ciepło spalania, wartość opałowa (z obliczeń) metodą kalorymetryczną
 • Zawartość chloru metodą chromatografii jonowej (IC)


Paliwo ciekłe: biowęglowodory ciekłe do silników z zapłonem samoczynnym, olej napędowy z biowęglowodorami ciekłymi
 • Zawartość produktów biobazowych z zastosowaniem metody izotopu węgla C14 metodą ciekłej scyntylacji

 

Surowce, materiały budowlane
 • Zawartość pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Beryl, Chrom, Cynk, Kadm, Kobalt, Mangan, Miedź, Molibden Nikiel, Ołów, Selen, Tal, Wanad metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Zawartość rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji

 

Tworzywa sztuczne, materiały opakowaniowe
 • Zawartość pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Beryl, Chrom, Cyna, Cynk, Kadm, Kobalt, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Ołów, Selen, Tal, Wanad metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Zawartość fluoru metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Zawartość rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
 • Straty przy prażeniu metodą wagową
 • Zawartość węgla biogennego – udział składników odnawialnych, zawartość węgla niebiogennego- udział składników nieodnawialnych metodą izotopu węgla C14, Metoda ciekłej scyntylacji
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • Zawartość węgla całkowitego TC metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość azotu całkowitego metodą wysokotemperaturowego spalania

 

Wyroby inne: - biowęgiel
 • Zawartość wilgoci surowej w 40oC metodą wagową
 • Zawartość wilgoci higroskopijnej metodą wagową
 • Zawartość wilgoci całkowitej (Z obliczeń) metodą wagową
 • Zdolność zatrzymywania wody metodą wagową
 • Sucha pozostałość i zawartość wody metodą wagową
 • pH (odczyn) metodą potencjometryczną
 • Przewodność elektryczna właściwa metodą konduktometryczną
 • Zawartość popiołu w 550oC metodą wagową
 • Zawartość popiołu w 815oC metodą wagową
 • Substancje lotne w 950oC metodą wagową
 • Zawartość węgla całkowitego TC metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość wodoru  metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość azotu metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość siarki metodą wysokotemperaturowego spalania
 • Zawartość całkowitego węgla organicznego TOC metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
 • Zawartość chloru metodą chromatografii jonowej (IC)
 • Zawartość pierwiastków: Antymon, Arsen, Bar, Beryl, Chrom, Cynk, Cyna, Glin, Kadm, Kobalt, Magnez, Mangan, Miedź, Molibden, Nikiel, Ołów, Selen, Tal, Żelazo, Wanad metodą spektrometrii mas w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS)
 • Zawartość rtęci (Hg) metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
 • Zawartość pierwiastków: Na, K metodą płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FEAS)
 • Zawartość fosforu całkowitego metodą spektrofotometryczną
 • Ciepło spalania, wartość opałowa (z obliczeń) metodą kalorymetryczną

 

 

Aktualny zakres akredytacji AB 799 dostępny jest na stronie internetowej www.pca.gov.pl

 

 

 Laboratorium ZIP

Laboratorium ZIP

Laboratorium ZIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały informacyjne:

 

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

Null

Null

Null

 

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

Laboratorium_Pomiarow_Przemyslowych_i_srodowiska

 
KONTAKT

 

Kierownik Laboratorium

dr Joanna Poluszyńska

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 356


j.poluszynska@icimb.pl

 

Główny Specjalista ds. Jakości

mgr inż. Anna Rolka

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 343


a.rolka@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny ds. Emisji
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Jan Kościanowski

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 345


j.koscianowski@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny
ds. Środowiska
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr Agnieszka Cygan

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 335


a.cygan@icimb.pl

 

Kierownik Techniczny
ds. Inżynierii Materiałowej
Z-ca Kierownika Laboratorium

mgr inż. Anna Rolka

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 343


a.rolka@icimb.pl

 

 

ZAKRES AKREDYTACJI

 

PCA

AB 054

 

ilac

 

 


 

Pollab 832

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014