PROJEKTY POKL

 

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej realizuje projekty związane z technologiami energooszczędnymi oraz odnawialnymi źródłami energii. W okresie ostatnich lat zrealizowano następujące projekty:

 

 

 • Źródło Finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: nr POKL.08.02.01-16-017/13
 • Okres realizacji projektu: 01 sierpień 2014 – 30 czerwiec 2015
 • Kwota: 561 967,20 PLN (brutto)

Opis: Projekt realizowany jest wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Celem projektu jest wsparcie MSP w przygotowaniu dokumentacji wdrożeniowej Systemów Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN 50001 dopasowanych do warunków 15 firm branży spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej oraz drzewno-meblarskiej z województwa opolskiego, jak również wypracowania innowacji na rzecz przedsiębiorców w obszarze tematycznym projektu.

 

Założono następujące działania:

 • szkolenia praktyczne i doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw obejmujące tematykę efektywności energetycznej, ekoenergetyki i innowacyjnych systemów zarządzania energią, planowania i wyboru metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • dobre praktyki – wyjazdy studyjne: zagraniczny i krajowy, w celu odwiedzenia przedsiębiorstw i gmin z wprowadzonym system zarządzania energią
 • spotkania auditowe z przeprowadzeniem ankiet, identyfikacją stanu energetycznego, rekomendacje do wdrożenia ISO50001
 • monitoring i coaching – opieka metodyczna nad zespołami i szkoleniami
 • przygotowanie rekomendacji, raportów i dokumentacji wdrożeniowej dla firm stanowiącej innowacyjne rozwiązania ekoenergetyczne.

Grupę docelową stanowić będą pracownicy przedsiębiorstw i przedsiębiorcy woj. opolskiego branży spożywczej, chemicznej, metalurgicznej, energetycznej oraz drzewno-meblarskiej.

 

Więcej informacji...

 • Źródło Finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: nr POKL.08.02.01-16-032/12
 • Okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 30.09.2014
 • Kwota: 630 323,76 PLN (netto)

Opis: Celem projektu jest opracowanie oraz wdrożenie do praktyki przemysłowej i naukowej wytycznych, umożliwiających dobór i zastosowanie optymalnej technologii oraz parametrów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i gwarantujących spełnienie wymagań prawodawstwa polskiego oraz proponowanych obecnie standardów UE w zakresie MBP.

 • Źródło Finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: nr POKL.08.02.01-16-032/11
 • Okres realizacji: 01 marzec 2012 – 31 grudzień 2013
 • Kwota: 757 948,23 PLN (brutto)

Opis: Projekt realizowany jest wspólnie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki oraz niemieckim Instytutem Przepływu Masy i Energii (Institut für angewandtes Stoffstrommanagement). Celem projektu jest intensyfikacja wymiany informacji i doświadczeń w zakresie innowacji i technologii między sferą naukowo-badawczą a przedsiębiorcami pod kątem zwiększenia atrakcyjności i skuteczności oddziaływania stref inwestycyjnych woj. opolskiego poprzez dokonanie adaptacji rozwiązań w zakresie modelowania procesu rozwoju zrównoważonego terenów przemysłowych. Modelowanie to będzie obejmować obszar: przepływu surowców i materiałów, energii, gospodarki odpadami, wykorzystania OZE, komunikacji, wpływu na środowisko, rozwoju innowacji-w myśl założenia: Symbioza przedsiębiorstw i nauki wyznacznikiem silnej strefy inwestycyjnej i rozwoju regionu.

 

Więcej informacji...

 • Źródło Finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: nr POKL.08.02.01-16-022/10
 • Okres realizacji projektu: 01.01.2011 – 30.09.2012
 • Kwota: 975 566,89 PLN (brutto)

Opis: Projekt realizowany jest w partnerstwie z austriacką firmą M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH oferującą szerokie spektrum instalacji i urządzeń do zbiórki, obróbki i recyklingu odpadów (w tym opatentowaną unikalną metodę kompostowania M-U-T Kyberferm). Celem projektu jest wymiana informacji i transfer wiedzy umożliwiający adaptację do polskich warunków wypracowanych w Austrii rozwiązań kompostowaniai mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz badań i oceny 4-dniowego zapotrzebowania na tlen (AT4). Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw związanych z gospodarką odpadami, w szczególności tych prowadzących instalacje przetwarzaniai składowania odpadów oraz do przedstawicieli uczelni i jednostek badawczo - rozwojowych W ramach projektu partnerzy wspólnie z Universität für Bodenkultur Wien Department für Wasser – Atmosphäre – Umwelt Institut für Abfallwirtschaft (ABF-BOKU) Muthgasse 107, A - 1190 Wien realizowali badania i prowadzili wymianę doświadczeń w zakresie:

 • pobierania i przygotowania próbek materiałów (po MBA) i kompostów (zgodnie z obecnie przygotowywaną normą Ö-NORM S 2027 Części od 1 według austriackiego rozporządzenia o kompostowaniu). Realizacja teoretyczna i praktyczna w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP),
 • realizacji pomiarów aktywności oddechowej (AT4) za pomocą sapromatu i zestawu OxiTop według normy Ö - NORM S 2027 Teil 4 (2011). Realizacja teoretyczna i praktyczna w laboratorium ABF-BOKU,
 • realizacja eksperymentów inkubacyjnych GS21 zgodnie z normą Ö-NORM Entwurf S 2027-Teil 2 (2011) - Realizacja teoretyczna i praktyczna w laboratorium ABF-BOKU.

W wyniku powyższych działań:

 • - zakupiono aparaturę badawcza umożliwiającą oznaczanie aktywności oddechowej (parametru AT4) w Laboratorium Pomiarów Przemysłowych i Środowiska Opolskiego Oddziału Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych,
 • - wdrożono i przeprowadzono walidację wypracowanej w Austrii metodyki pomiarowej w praktyce laboratoryjnej w Opolskim Oddziale IPMB.

Obecnie jako nieliczne w Polsce laboratorium jesteśmy przygotowani do przeprowadzania badań odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu.

 • Źródło Finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: nr POKL.08.02.01-16-001/10
 • Okres realizacji: 01 sierpień 2010 – 30 marzec 2012
 • Kwota: 1 292 987,14 PLN (brutto)

Opis: Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Zdrowia w Ostravie, w ramach, którego Instytut Zdrowia zgodził się na adaptowanie przez ICiMB o/IMPiŚ w Opolu wypracowanych swoich rozwiązań w zakresie wymogów metodyki poboru prób do oznaczeń ustalonych związków organicznych. Partnerzy w ramach projektu przewidują również wspólne opracowanie metodyki poboru i oznaczania związków z listy PRTR, które nie były do tej pory przez partnerów oznaczane. Realizacja projektu pozwoli na określenie metodyki i walidacji metod oznaczania zanieczyszczeń organicznych do powietrza z listy PRTR oraz poszerzy dotychczasowy stan wiedzy na temat uwalniania specyficznych zanieczyszczeń organicznych w różnych technologiach. Wiedza ta umożliwi ocenę wielkości wskaźników emisji, z punktu widzenia ich wpływu na środowisko.

 

Wiecej informacji...

 • Źródło Finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: nr POKL.08.02.01-16-028/09
 • Okres realizacji: 01 listopad 2009 – 30 czerwiec 2011
 • Kwota: 642 727,45 PLN (brutto)

Opis: Projekt ma służyć promowaniu, usystematyzowaniu i zebraniu w jednym miejscu informacji dotyczących możliwości przeróbki i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w woj. opolskim oraz transferowi wiedzy (w tym doradztwo techniczne) i aktualności w zakresie OZE. Stanowi kontynuację, a zarazem rozszerzenie zakresu wcześniej realizowanego projektu Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny

 • Źródło Finansowania: Poddziałanie 8.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: nr POKL.08.02.01-16-004/08
 • Okres realizacji: lipiec 2008 – lipiec 2009
 • Kwota: 410 000 PLN (brutto)
 • Opis: Projekt ma służyć promowaniu, usystematyzowaniu i zebraniu w jednym miejscu informacji dotyczących możliwości przeróbki i wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w woj. opolskim oraz transferowi wiedzy (w tym doradztwo techniczne) i aktualności w zakresie OZE. Ogólnym celem projektu jest doskonalenie systemu komunikowania się i wymiany informacji oraz transfer wiedzy i promocja w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w woj. opolskim.
 • Celami szczegółowymi projektu są:

1) opracowanie, uruchomienie i administrowanie portalu internetowego "Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny" - co stanowi główny nurt projektu. Portal umożliwi zebranie i udostępnienie w jednym miejscu informacji dotyczących OZE na Opolszczyźnie; poprzez uruchomione w ramach portalu forum będzie możliwe uzyskanie praktycznych porad ekspertów (zatrudnionych na potrzeby projektu) oraz prowadzenie dyskusji na tematy związane z dofinansowaniem, wytwarzaniem i wykorzystaniem OZE; portal będzie skupiał także informacje na temat aktualności w branży OZE, informacje o inwestycjach w tym zakresie w regionie, a także o organizowanych wystawach, targach oraz konferencjach branżowych; będzie również posiadał informator podręczy, w którym odwiedzający będą mogli znaleźć dane kontaktowe do jednostek sektora B+R zajmujących się zagadnieniami OZE, projektantów instalacji OZE, wykonawców instalacji, producentów oraz dostawców urządzeń dla OZE.

2) bezpośrednie doradztwo techniczne ekspertów świadczone dla osób planujących w regionie inwestycje z wykorzystaniem OZE

3) promocja najlepszych praktyk poprzez organizację wyjazdów technicznych celem wizytacji instalacji przerabiających i/lub wykorzystujących OZE

4) transfer wiedzy i innowacji poprzez organizowanie wyjazdów na targi branżowe OZE, a także udział w konferencjach

 
KONTAKT

dr inż. Grzegorz Siemiątkowski

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01


g.siemiatkowski@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014