PROJEKTY ZPORR

 

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej realizuje projekty związane z technologiami energooszczędnymi oraz odnawialnymi źródłami energii. W okresie ostatnich lat zrealizowano następujące projekty:

 

 

I SKOJARZONYCH SYSTEMÓW PRODUKCJI CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W REGIONIE}

 • Źródło Finansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: Z/2.16/II/2.6/1/09
 • Numer umowy: Z/2.16/II/2.6/1/0/U/1/09
 • Okres realizacji: marzec 2009 – maj 2009
 • Kwota:470 000 PLN (brutto)
 • Opis: Projekt ma na celu transfer wiedzy oraz promocję innowacyjnych rozwiązań w ramach dwóch sekcji tematycznych:

1) Sekcji Gospodarki Odpadami zajmującej się:

 • przygotowaniem i wykonaniem materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie nowoczesnych technik racjonalnego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • przeprowadzenie akcji informacyjnej w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego oraz wśród przedsiębiorców związanych z gospodarką odpadami w województwie,
 • promocja najlepszych praktyk poprzez organizację wyjazdu studyjnego - zwiedzanie obiektu referencyjnego,
 • opracowaniem i wydanie drukiem zwartej publikacji tematycznej

2) Sekcji Energetyki Cieplnej zajmującej się:

 • oceną wybranych obiektów energetyki cieplnej pod kątem wykorzystania biomasy oraz zastosowania układów kogeneracyjnych,
 • opracowaniem odpowiednich materiałów informacyjno-edukacyjnych dot. technologii kogeneracyjnych,
 • przeprowadzeniem akcji informacyjnej w zakresie poprawy gospodarki energetycznej w lokalnych ciepłowniach,
 • opracowaniem i wydanie drukiem zwartej publikacji tematycznej

Adresatami projektu są: urzędy gmin, przedsiębiorcy, jednostki naukowe i B+R.

 • Źródło Finansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku Pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: Z/2.16/II/2.1/42/06
 • Numer umowy: Z/2.16/II/2.1/42/06/U/03/06
 • Okres realizacji: październik 2006 – luty 2008
 • Kwota: 245 084,00 PLN (netto)

Opis: Na podstawie badań OCTI wynika, że w 80% przedsiębiorstw sektora MSP na terenie woj. opolskiego istnieją potrzeby szkoleniowe dotyczące stosowanej technologii. Wyniki te świadczą o zapotrzebowaniu rynku na wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Utworzenie Centrum Monitorowania Potrzeb Szkoleniowych Przedsiębiorców Opolszczyzny ma za zadanie dostarczać informacje o kierunku rozwoju przedsiębiorstw oraz kreowania tematyki i organizowania wysokospecjalistycznych szkoleń pod kątem potrzeb zatrudnieniowych w regionie.

 • Źródło Finansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy
 • Numer projektu/nr ewidencyjny: Z/2.16/II/2.6/16/06
 • Numer umowy: Z/2.16/II/2.6/16/06/U/12/06
 • Okres realizacji: sierpień 2006 – styczeń 2008
 • Kwota: 634 730,69 PLN (netto)
 • Opis: Projekt stanowi rozwinięcie działalności utworzonego w IMMB Opolskiego Centrum Transferu Innowacji (OCTI) w kierunku rozwoju dwóch sekcji tematycznych:

1) Sekcja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – zajmująca się transferem wiedzy i promowaniem zastosowania innowacyjnych technologii wykorzystujących OZE szczególnie w zakresie zdiagnozowanego w regionie (w ramach realizowanego przez IMMB projektu nr Z/2.16/II/2.6/7/05) zainteresowania w kierunku rozwoju małej energetyki wodnej oraz energii z biomasy, a zwłaszcza przeróbki biomasy pod kątem produkcji biopaliw i biogazu.

2) Sekcja Materiałów Budowlanych (MB) – zajmująca się utworzeniem i prowadzeniem „aktywnego” portalu internetowego dotyczącego transferu wiedzy o aktualnościach i innowacjach w branży budowlanej i materiałów budowlanych. Działalność Sekcji MB wynika ze zdiagnozowanej (w ramach realizowanego przez IMMB projektu nr Z/2.16/II/2.6/8/04) potrzeby rynku, zwłaszcza w wymianie informacji i doradztwa technicznego w zakresie innowacji w branży budowlanej i materiałów budowlanych. Działalność sekcji stanowi wstęp do stworzenia w regionie silnego klastra materiałów budowlanych i budownictwa. Działalność Sekcji MB byłaby wstępem do utworzenia i organizacji na Opolszczyźnie klastra branży materiałów budowlanych (w latach 2007- 2013).

 • Źródło Finansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy
 • Okres realizacji: sierpień 2005 – marzec 2007
 • Kwota: 420 523,62 PLN

Opis: Celem projektu jest utworzenie systemu umożliwiającego transfer informacji pomiędzy jednostkami realizującymi regionalne strategie gospodarki energetycznej a ośrodkami naukowymi i badawczymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MSP) w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w praktyce przemysłowej.

Realizacja projektu pozwoli na:

 • zbilansowanie możliwości produkcji energii elektrycznej i ciepła w gospodarce małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w województwie opolskim,
 • ocenę możliwości zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii - uwzględniając specyfikę stosowanych technologii

 • Źródło Finansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy
 • Okres realizacji: wrzesień 2004 – kwiecień 2007
 • Kwota: 624 500,00 PLN (po uwzględnieniu oszczędności po przetargowych wartość projektu wynosi: 614 729,13 PLN)

Opis: Celem OCTI jest ożywienie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie wiedzy i badań naukowych sektora badawczo-rozwojowego. Działalność OCTI ma charakter kompleksowego wsparcia począwszy od poznania i informowania o zapotrzebowaniu na innowację poprzez doradztwo na temat możliwych źródeł finansowania innowacji a skończywszy na proponowaniu gotowych rozwiązań innowacyjnych

 
KONTAKT

dr inż. Grzegorz Siemiątkowski

tel.:

kom.:

e-mail:

77 456 32 01


g.siemiatkowski@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014