KATALOG USŁUG

 

.::Przedmiot działalności:
 • prace badawczo-rozwojowe,
 • usługi,
 • szkolenia,
 • projekty unijne.
.::Zakład Inżynierii Materiałowej

- realizuje prace badawcze i usługowe w zakresie:

 • waloryzacji odpadów i ich wykorzystania w produkcji materiałów budowlanych,
 • badania procesu hydratacji i wiązania spoiw,
 • procesów spiekania i klinkieryzacji,
 • materiałów kompozytowych, betonów, dodatków mineralnych do cementu i betonu,
 • badania wymywalności metali ciężkich i ich unieszkodliwianie,
 • identyfikacji składu fazowego surowców, materiałów odpadowych, klinkierów, spoiw i produktów hydratacji,
 • badania procesów cieplnych i reakcji zachodzących podczas ogrzewania materiałów surowcowych,  produktów hydratacji i materiałów odpadowych,
 • badania jakości materiałów budowlanych.
.::Zespół Inżynierii Procesowej

- realizuje prace badawcze i projektowe w zakresie:

 • opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii wypalania, chłodzenia i przemiału materiałów w branży surowców mineralnych,
 • opracowania metod utylizacji odpadów przemysłowych,
 • wykorzystania paliw alternatywnych w procesach produkcji materiałów budowlanych, energetyce i ciepłownictwie,
 • badania procesów cieplnych i przepływowych w urządzeniach przemysłowych,
 • wykonywania audytów energetycznych oraz bilansów cieplnych i energetycznych procesów,
 • określania ilości i jakości emitowanych zanieczyszczeń,
 • wykonywania przeglądów procesów technologicznych pod kątem ochrony środowiska,
 • odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego w procesach przemysłowych,
 • układów kogeneracyjnych z wykorzystaniem biomasy w procesach technologicznych,
 • obróbki termicznej materiałów mineralnych w atmosferze tlenowej (technika oxyfuel),
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii na bazie odpadów rolno-spożywczych i biomasy,
 • projektowania i wdrażania systemów automatyzacji przemysłowej - sterowania, wizualizacji i nadzoru linii produkcyjnych.


.::Zespól Inżynierii Środowiska

- realizuje prace badawcze i projektowe w zakresie:

 • badań nad sposobami utylizacji odpadów z wykorzystaniem różnych technologii,
 • badań oddziaływania  przemysłu i energetyki na środowisko.
 • opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów gospodarki odpadami oraz programów ochrony środowiska,
 • sporządzania wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
 • sporządzania wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
 • wykonywania pomiarów, opracowania wyników związanych z emisją hałasu do środowiska,
 • wykonywania przeglądów ekologicznych,
 • opracowywania wniosków na uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, sporządzanie wniosków na wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami,
 • opracowywania informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • opracowywania wniosków dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jak również zbierania i transportu odpadów,
 • wykonywania raportów oddziaływania inwestycji na środowisko w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub rozbudowę, analiz porealizacyjnych oraz informacji dla przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu nie jest wymagane,
 • prowadzenia rozliczeń w ramach opłat za korzystanie ze środowiska.

 

 

 

POLECAMY:

 

CO2

 

Chromatograf

 

AT4

 

Urządzenia

 

Prace ICiMB

 

PORTALE TEMATYCZNE:

Healthair

Gekon

E2BEBIS

OSZ

Kompostowanie

OZE

PRTR

EBO

Opolska Platforma Innowacyjna

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014