WYDAWNICTWA INNE

 

„Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego” – Opracował zespół autorski w składzie: Lucyna Janecka, Wojciech Kalinowski, Adam Werszler, Tomasz Garus, Jan Kościanowski, Grzegorz Siemiątkowski, pod kierunkiem Ewy Głodek

 

Pozyskiwanie

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku realizacji projektu unijnego Z/2.16/II/2.6/16/06, w ramach którego utworzono Opolskie Centrum Transfe¬ru Innowacji w Zakresie Materiałów Budowlanych i Odnawialnych Źródeł Energii. Celem projektu było zainteresowanie producentów branży rolno-spożywczej z województwa opolskiego produkcją biogazu oraz wytypowanie rejonów, gdzie istniałaby możliwość wybudowania lokalnych biogazowni.

Obecny projekt jest kontynuacją projektu pt. "Opracowanie systemu transferu informacji dla potrzeb regionalnej strategii gospodarki energetycznej w zakresie odnawialnych Źródeł energii", prowadzonego w latach 2005-2006, którego efektem było m.in. sporządzenie raportów "Odnawialne Źródła ener­gii w gospodarce gmin województwa opolskiego" dla każdej z 71 gmin regio­nu. Zebrano w nich informacje dotyczące aktualnego wykorzystania odnawial­nych form energii w gminach oraz oszacowano ich potencjał.
W projekcie przeprowadzono m.in. ankietyzację gmin, w wyniku której ze­brano informacje umożliwiające okrećlenie stopnia zainteresowania zagadnie­niem pozyskiwania biogazu w gminach oraz ustalono większe zakłady z branży rolno-spożywczej znajdujące się na ich terenie. Ankietyzacja tych zakładów pozwoliła na oszacowanie potencjału biomasy nadającej się do wykorzystania przy produkcji biogazu, a rozpoznanie planów rozwojowych, zarówno gmin, jak i zakładów, umożliwiłoby opracowanie prognozy.
Podstawą analiz są informacje uzyskane za pomocą ankiet. W opracowaniu wykorzystano również dane statystyczne i informacje z Wydziału Ochrony Śro­dowiska Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz oddziału opolskiego Agen­cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Opracowanie "Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu rolni­czego" składa się z trzech częćci. Część pierwsza - proces technologiczny - za­wiera informacje dotyczące fermentacji beztlenowej oraz przedstawia wybrane technologie pozyskiwania biogazu rolniczego. Częśæ druga traktuje o aspek­tach organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych związanych z wykorzysta­niem biogazu rolniczego. Ostatnia - trzecia - zawiera informacje związane z potencjałem biogazu na terenie województwa opolskiego.

 

 

Spis treści:

Słowo wstępne
7

Część 1

Proces technologiczny

1 Wprowadzenie 11
1.1 Odnawialne źródła energii 13
1.2 Biogazownie na świecie 15
2 Podstawy w zakresie wiedzy o fermentacji metanowej 18
2.1 Powstawanie biogazu 18
2.2 Parametry procesu fermentacji metanowej 21
2.3 Substraty wykorzystywane w procesie fermentacji oraz możliwe uzyski biogazu 23
2.4 Technologie fermentacji metanowej 29
3 Charakterystyka elementów ciągu technologicznego produkcji biogazu 33
3.1 Dostawa, składowanie, uzdatnianie, transport i wprowadzanie substratów 34
3.2 Produkcja biogazu 35
3.3 Odpad pofermentacyjny 38
3.4 Magazynowanie biogazu 38
3.5 Uzdatnianie i zastosowanie biogazu 39
4 Zalety wykorzystania biogazu 43
5 Przykładowe instalacje biogazowe 45
Bibliografia 50

Część 2

Aspekty organizacyjne, prawne i ekonomiczne związane z wykorzystaniem biogazu rolniczego

1 Etapy procesu inwestycyjnego 55
2 Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii 61
3 Regulacja rynku energii odnawialnej - system świadectw pochodzenia 66
4 Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia 69
5 Możliwości dofinansowania 78
Bibliografia 84

Część 3

Potencjał biogazu w województwie opolskim

1 Ogólna charakterystyka województwa opolskiego 87
2 Wykorzystanie biogazu na terenie województwa opolskiego 89
3 Analiza potencjału biogazu rolniczego na terenie województwa opolskiego 93
4 Uwagi końcowe 106
Bibliografia 108

Spis rycin i tabel

109
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014