WYDAWNICTWA INNE

 

„ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM” – pod kier. E. Głodek, W. Kalinowskiego, Opole 2011.

 

Kompostowanie

Polityka energetyczna Unii Europejskiej nakłada na kraje członkowskie obowiązek zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym. Dyrektywa UE 2009/28/WE w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych stanowi element pakietu klimatycznego, w ramach którego w perspektywie 2020 r. przewiduje się:

- zmniejszenie zużycia energii końcowej o 20%,
- wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł (OZE) o 20%,
- redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20%,

Dla każdego kraju członkowskiego ustalono docelową wartość wskaźnika udziału OZE
w całkowitym zużyciu energii. Udział energii ze źródeł odnawialnych obejmuje produkcję energii elektrycznej, ciepła oraz paliw. Wielkości strumieni energii odnosi się do energii końcowej (dostarczanej do odbiorców) z uwzględnieniem potrzeb własnych oraz strat przesyłu. Na rok 2020 ustalono dla Polski udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na poziome 15%. Osiągnięcie tego celu jest obowiązkowe, a jego niewykonanie jest zagrożone sankcjami.

W perspektywie 2020 r. przewiduje się także zwiększenie udziału biopaliw w ogólnym zużyciu benzyny i oleju napędowego w transporcie o co najmniej 10%. Jednocześnie zastrzega się, że biopaliwa i biogaz niespełniające kryteriów zrównoważonego rozwoju nie będą traktowane jako pochodzące ze źródeł odnawialnych, z wszystkimi wynikającymi z tego faktu konsekwencjami.

Niniejsze opracowanie powstało w celu weryfikacji wartości wskaźnika stopnia wykorzystania energii odnawialnej na Opolszczyźnie oraz określenia możliwości spełnienia wymogów unijnych w zakresie udziału OZE w bilansie energetycznym województwa. Podstawę obliczeń stanowią dane pochodzące z inwentaryzacji instalacji wykorzystujących energię wody, wiatru, biomasy, biogazu, słońca, planów inwestycyjnych gmin oraz zamierzeń inwestorów na tym obszarze w zakresie wykorzystania energii wytwarzanej z OZE (energia cieplna + elektryczna, biopaliwa).

 

Spis treści:

Wprowadzenie
7

Rozdiał 1

CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA

Tereny podlegające ochronie przyrody i krajobrazu 9
Sieć energetyczna 11
Elektrownie zawodowe 12
Elektrownie przemysłowe 13
Linie przesyłowe 13
Energetyka cieplna 14

Rozdiał 2

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W REGIONIE – WYKORZYSTANIE I PLANY ROZWOJOWE

Energia wód przepływowych 17
Energetyka wiatrowa 20
Energia biomasy 23
Biomasa stała 23
Biogaz 29
Biopaliwa 33
Paliwa alternatywne 34
Energia słoneczna 35
Energia geotermalna 37

Rozdiał 3

POTENCJAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII OPOLSZCZYZNY

Energia biomasy 40
Biopaliwa stałe 40
Biopaliwa gazowe 44
Biomasa z niezagospodarowanych gruntów 49
Energia wód przepływowych 51
Energia solarna 53
Energia wiatru 56
Energia geotermalna 57
Oceny potencjału OZE na Opolszczyźnie 59

Rozdiał 4

USTALENIE STOPNIA WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ W GOSPODARCE REGIONU

61

Rozdiał 5

BARIERY ROZWOJU OZE

65
Podsumowanie 68
Wykaz literatury 69
Spis tabel 71
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014