WYDAWNICTWA INNE

 

„Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów” – pod kier. dr inż. G. Siemiątkowskiego, Opole 2011.

 

Kompostowanie

Plany gospodarki odpadami jako dokumenty regulujące politykę ekologicz­ną określają cele postępowania z odpadami na szczeblu samorządowym i rządo­wym. Plany te muszą uwzględniać ustawowe wymogi ochrony środowiska i nie mogą pozostawać w sprzeczności z nadrzędnymi regulacjami w tym zakresie. „Krajowy plan gospodarki odpadami 2014” obowiązujący od 1 stycznia 2011 r. (przyjęty uchwałą nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. – „Monitor Polski” z 2010 r. nr 101, poz. 1183) wpisuje się w strategiczne doku­menty Unii Europejskiej, a w szczególności w decyzję 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r., ustanawiającą Szósty Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, który zakłada realizację następujących celów z zakresu gospodarki odpadami:

  • rozdzielenie wzrostu gospodarczego od ilości wytwarzanych odpadów, ro­zumiane jako dążenie, przy wzroście gospodarczym, do stałego ograniczenia ilo­ści wytwarzanych odpadów,
  • zachowanie hierarchii sposobów postępowania z odpadami,
  • zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,
  • selektywna zbiórka odpadów,
  • odzysk odpadów, w tym głównie recykling, jeżeli nie uda się zapobiec ich powstawaniu,
  • unieszkodliwienie tych odpadów, których nie można było poddać odzy­skowi,
  • składowanie wyłącznie tych odpadów, których unieszkodliwienie w inny sposób nie było możliwe z przyczyn technicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekonomicznych,
  • stosowanie reguły bliskości zakładającej, że odpady przeznaczone do uniesz­kodliwienia powinny być przetwarzane tak blisko miejsca ich wytwarzania, jak to możliwe, w stopniu, który nie prowadzi do zmniejszenia efektywności prze­twarzania odpadów.

Cele te powinny być realizowane z uwzględnieniem zintegrowanego podejścia do polityki produktu i strategii w zarządzaniu odpadami.

Wprawdzie w ostatnich latach w Polsce, w niektórych dziedzinach gospodarki odpadami, obserwuje się stopniową poprawę, np. w zakresie gospodarki odpada­mi opakowaniowymi i w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, jednakże w dalszym ciągu istnieje wiele problemów do rozwiązania. Należą do nich nie tylko bariery infrastrukturalne, związane z niewystarczającą liczbą oraz mocą przerobową instalacji do zagospodarowania odpadów, ale także, a może przede wszystkim, związane z odpowiednim i precyzyjnym prawodawstwem oraz po­wiązanym z nim systemem organizacji gospodarki odpadami.

Zgodnie z nowymi projektami ustaw, w Polsce organem wiodącym w zbiera­niu i przygotowywaniu zestawień danych o sposobach gospodarowania odpada­mi ma być marszałek województwa. Obecny system monitorowania gospodar­ki odpadami jest prowadzony przez wiele instytucji, które zbierają informacje zarówno drogą administracyjną, jak i różnymi metodami badań statystycznych. Jest to źródłem niejednorodności danych i wielu trudności interpretacyjnych.

Ze względu na licznie wprowadzane do tej pory zmiany w polskim prawo­dawstwie występują trudności ze zrozumieniem i właściwym stosowaniem przepisów o gospodarce odpadami – zarówno przez przedsiębiorców, jak i or­gany administracji publicznej. Innymi zauważalnymi „hamulcami” we wdraża­niu uprzednio przedstawionych celów są także niejednolite wytyczne dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jak i brak prawnie określonych wymagań dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Nie bez znaczenia są również utrudnienia związane z czynnikami społecznymi. Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa wciąż w wielu dziedzinach powszechne są stare poglądy na temat znacznej uciążliwo­ści i szkodliwości instalacji kompostowania
i mechaniczno-biologicznego prze­twarzania odpadów, co znacznie utrudnia lokalizację nowych inwestycji w tym zakresie.

Pomimo występujących problemów, działania w zakresie gospodarki od­padami zostały jasno sprecyzowane: „Musimy zmierzać do systemu zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady go­spodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodna z przyjętą hierarchią sposobów postępowania z odpadami”.

Jedną z dróg sprawnego i szybkiego osiągnięcia założonego celu jest adapta­cja w Polsce wypracowanych i sprawdzonych dobrych praktyk innych państw. Wśród krajów Unii Europejskiej jednym z najlepiej zorganizowanych systemów gospodarki odpadami może poszczycić się Austria, gdzie dzięki skutecznej kam­panii społecznej oraz nowelizacji prawa, w okresie kilku lat przestawiono się ze składowania odpadów na ich przetwarzanie (przede wszystkim w sposób mecha­niczno-biologiczny).

Podążając tą właśnie drogą Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, któ­ry od wielu lat prowadzi działalność naukową i wdrożeniową związaną z zago­spodarowaniem odpadów (odpady energetyczne, paliwa alternatywne, odpa­dy papiernicze, łupki węglowe, biomasa, osady ściekowe) oraz firma M-U-T Maschinen-Umwelttechnik-Transportanlagen GmbH, oferująca szerokie spektrum instalacji i urządzeń do zbiórki, obróbki i recyklingu odpadów (w tym opatentowaną unikalną metodę kompostowania M-U-T Kyberferm®) podjęły się realizacji partnerskiego projektu pn. „Adaptacja rozwiązań kompostowania i me­chaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz badań i oceny 4-dniowego zapotrzebowania na tlen (AT-4)”.

Celem projektu jest wymiana informacji i transfer wiedzy umożliwiający ada­ptację do polskich warunków wypracowanych w Austrii rozwiązań komposto­wania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz badań i oceny 4-dniowego zapotrzebowania na tlen (AT-4).

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i pracowników zakładów zwią­zanych z gospodarką odpadami, w szczególności tych prowadzących instalacje przetwarzania i składowania odpadów oraz do przedstawicieli uczelni i jedno­stek badawczo-rozwojowych.

 

Grzegorz Siemiątkowski

kierownik projektu


 

Spis treści:

Grzegorz Siemiątkowski - Wprowadzenie
7
Roksana KOSACKA - Przegląd aktualnych norm prawnych i zobowiązań prawa europejskiego oraz polskiego w zakresie gospodarki odpadami 10
Robert GLANZ - Gospodarka odpadami w Austrii 25
Robert GLANZ - -biologiczne przetwarzanie odpadów w Austrii 36
Marta BOŻYM - Parametr AT-4 w mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów 43
Grzegorz LIGUS - Mechaniczna segregacja zmieszanych odpadów komunalnych 51
Dorota ANDERS - Rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi na przykładzie gminy Cieszyn 63
Karina IGNASIAK, Irmina ZAGAJ - Separator pneumatyczny do odpadów rozdrobnionych 73
Czesława ROSIK-DULEWSKA, Urszula KARWACZYŃSKA, Tomasz CIESIELCZUK - Charakterystyka i możliwości wykorzystania komunalnych osadów ściekowych 84
Urszula KAŹMIERCZAK, Andrzej MILIAN - Komunalne osady ściekowe jako alternatywa gleby w rekultywacji 94
Tomasz CIESIELCZUK, Czesława ROSIK-DULEWSKA, Urszula KARWACZYŃSKA - Komposty z odpadów jako potencjalne źródło substancji organicznej i biogenów w produkcji roślinnej 108
Małgorzata WZOREK - Technologie niskotemperaturowego suszenia osadów ściekowych 117
Mariusz TAŃCZUK - Analiza techniczno-ekonomiczna budowy suszarni osadów zasilanej ciepłem z kogeneracji gazowej 127
Mariusz TAŃCZUK - Analiza opłacalności budowy instalacji mechanicznej dezintegracji osadu nadmiernego w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Opolu 137
Joanna GUZIAŁOWSKA-TIC, Wilhelm Jan TIC - Wykorzystanie odpadowej gliceryny z produkcji biodiesla 155
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014