WYDAWNICTWA INNE

 

Obraz przedsiębiorstw województwa opolskiego z nakreśleniem potrzeb warunkujących ich innowacyjny rozwój Opracował zespół autorski w składzie: Zbigniew Adamczyk, Włodzimierz Paprotny, Tadeusz Pawluk pod kier. G. Siemiątkowskiego, Opole 2007

(na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw produkcyjnych w latach 2005-2006)

 

Obraz przeds.

Aktywność innowacyjna i innowacje stanowią fundament tzw. strategii lizbońskiej, która została ogłoszona przez Radę Unii Europejskiej w marcu 2000 r. na szczycie w Lizbonie. Jej celem jest przemiana gospodarki Unii Europejskiej w bardziej dynamiczną i konkurencyjną – opartą na wiedzy. Za główną metodą prowadzącą do osiągnięcia zamierzonego celu uznano pobudzanie działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Jak dowodzą liczne dotychczasowe badania i analizy, w Polsce sytuacja w zakresie tworzenia i praktycznego wykorzystania innowacji jest mało satysfakcjonująca. Ciągłe dążenie do minimalizacji kosztów spowodowało, że zdecydowana większość firm nie posiada własnych działów badawczo-rozwojowych. Skutkiem czego jest mała liczba samodzielnie rozwiniętych technologii oraz wykonywanych prototypów. Równie niezadowalająca jest więź między nauką a przemysłem.

Jednym ze sposobów poprawy sytuacji w tym zakresie jest rozwój instytucji wspierających transfer innowacji. Na brak takiej instytucji w regionie zwrócono uwagę podczas prac nad przygotowaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004–2013.

 

W roku 2004 Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu aktywnie włączył się we wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, w ramach otrzymanych środków z Funduszy Strukturalnych utworzył: OPOLSKIE CENTRUM TRANSFERU INNOWACJI.

 

Celem powstałego Centrum jest wspieranie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw oraz efektywne wykorzystanie przez przemysł wiedzy, doświadczeń i badań naukowych sektora badawczo-rozwojowego. Właściwa realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby jednak możliwa bez badań dostarczających wiarygodnych danych obrazujących zakres oraz charakter działalności innowacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w różnych branżach gospodarki. Wykonanie takiej analizy w zakładach wytwórczych województwa opolskiego było jednym z kierunków działalności OCTI w latach 2004–2006.

 

Niniejsza publikacja przedstawia wyniki przeprowadzonych badań. W obiektywny sposób odzwierciedlają one stan zakładów wytwórczych w województwie i nakreślają ich potrzeby, które sprzyjają innowacyjnemu rozwojowi. Sposób prezentacji danych umożliwił także scharakteryzowanie poszczególnych grup branżowych skoncentrowanych na omawianym terenie. Podjęta została również próba oceny poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, uwzględniając ich przynależność branżową i terytorialną.

 

Mamy nadzieję, że zaprezentowane dane dotyczące przedsiębiorstw produkcyjnych województwa opolskiego w sposób satysfakcjonujący zaspokoją potrzeby informacyjne czytelników.

 

Autorzy

 

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział pierwszy

1 Wprowadzenie

Rozdział drugi

2 Charakterystyka województwa opolskiego – wybrane zagadnienia
2.1 Informacje ogólne
2.2 Ludność i gospodarka
2.3 Potencjał badawczo-rozwojowy i działalność innowacyjna

Rozdział trzeci

3 Sektor przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie opolskim
3.1 Podział branżowy przedsiębiorstw produkcyjnych województwa opolskiego
3.2 Charakterystyka przedsiębiorstw produkcyjnych województwa opolskiego
3.2.1 Stosowane technologie
3.2.2 Działalność rozwojowa
3.2.3 Zainteresowanie współpracą z sektorem naukowym i badawczo-rozwojowym
3.2.4 Gospodarka odpadami i inwestycje związane z ochroną środowiska
3.2.5 Systemy jakości, komputeryzacja, nowoczesne metody sprzedaży
3.2.6 Rozwój kapitału ludzkiego
3.2.7 Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie transferu innowacji
3.2.8 Sytuacja ekonomiczna oraz priorytety w zarządzaniu
3.3 Innowacyjność przedsibęiorstw produkcyjnych województwa opolskiego
3.3.1 Globalna ocena wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw
3.3.2 Ocena wskaźnika innowacyjności badanych firm dla najliczniejszych branż województwa opolskiego

Branża elektromaszynowa
Branża chemiczna
Branża spożywcza
Branża metalowa
Branża stolarska
Branża stolarki budowlanej
Branża materiałów budowlanych
Branża piekarnicza
Branża rolnicza
3.3.3 Ocena wskaźnika innowacyjności badanych firm dla poszczególnych powiatów
Powiat namysłowski
Powiat opolski
Powiat grodzki Opole
Powiat strzelecki
Powiat brzeski
Powiat kluczborski
Powiat kędzierzyńsko-kozielski
Powiat nyski
Powiat prudnicki
Powiat krapkowicki
Powiat oleski
Powiat głubczycki

Rozdzia czwarty

4 Uwarunkowania i czynniki wpływające na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych w województwie opolskim
4.1 Uwarunkowania sprzyjające innowacyjnemu rozwojowi przedsiębiorstw produkcyjnych
4.2 Czynniki sprzyjające i utrudniające innowacyjny rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych
4.2.1 Strategia rozwoju firmy
4.2.2 Fundusze na rozwój firmy z Unii Europejskiej i/lub budżetu państwa
4.2.3 Dostęp do informacji o źródłach finansowania projektów innowacyjnych
4.2.4 Dostęp do informacji fachowej o projektach innowacyjnych
4.2.5 Współpraca z sektorem badawczo-rozwojowym
4.2.6 Współpraca z innymi firmami
4.2.7 Obawa przed ryzykiem inwestycyjnym związanym z innowacją technologiczną
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014