WYDAWNICTWA INNE

 

„Analiza potrzeb szkoleniowych i zatrudnieniowych w gospodarce Opolszczyzny”
– zespół autorski: G. Siemiątkowski, W. Paprotny, T. Pawluk , Opole 2008

 

Analiza potrzeb szkoleniowych

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie przeprowadzonych w 2007 roku badań oraz analizę potrzeb szkoleniowych i zatrudnieniowych w gospodarce Opolszczyzny firm, w których pracowało więcej niż 5 osób, prowadzących działalność produkcyjną zaklasyfikowaną według klasyfikacji PKD w sekcjach: C (górnictwo), D (przetwórstwo przemysłowe) i F (budownictwo).

 

W 2005 roku w ramach realizowanego przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu projektu "Opolskie Centrum Transferu Innowacji" (OCTI) - finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa (w ramach działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), przeprowadzono badania kwestionariuszowe wśród przedsiębiorców woj. opolskiego. W trakcie badań zidentyfikowano w woj. opolskim 22 branże (za branżę uważano przynajmniej 10 firm o podobnym profilu produkcji). W każdej branży ankietowano od 13 do 41% przedsiębiorców (średnio 24,56%). Z przeprowadzonych badań wynika, że gospodarka Opolszczyzny systematycznie się rozwija. Przedsiębiorcy w regionie inwestują w modernizację swoich zakładów (w latach 2000 - 2005 przeprowadzono działania modernizacyjne w 67% badanych firm, a w latach 2006 - 2007 takie modernizacje planowało 79% przedsiębiorstw). Modernizacje i nowe inwestycje niosą za sobą powstawanie nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy oraz konieczność lepszego wyszkolenia nowej i istniejącej załogi. W badaniach przeprowadzonych w ramach projektu OCTI, 80% ankietowanych pracodawców w regionie opolskim wyraziło potrzebę poszerzania wiedzy załogi na temat stosowanej w ich firmie technologii produkcji. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i związanym z tym faktem napływem środków pomocowych na rozwój przedsiębiorstw oraz otwarciem części granic dla polskich pracowników, sytuacja na rynku pracy uległa znacznym zmianom. Pomimo statystycznie dużego bezrobocia coraz trudniej znaleźć pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Dodatkowo system kształcenia często nie nadąża za zmianami na rynku pracy edukując specjalistów w zawodach, na które nie ma już zapotrzebowania. Sytuacja ta spowodowała konieczność wypracowania systemu monitorowania zawodów deficytowych i nadmiarowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom kadrowym pracodawców, a także mając na celu redukcję realnego bezrobocia, powstają instytucje kształcenia ustawicznego pozwalające na zmianę kwalifikacji osób bezrobotnych oraz podniesienie kwalifikacji osób pracujących – zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy. W latach 2007 – 2013 znaczna część środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie przeznaczana na różnego rodzaju formy szkoleń zmieniających i/lub podnoszących kwalifikację bezrobotnych i pracowników różnych szczebli. Aby środki te wykorzystać optymalnie, konieczne jest monitorowanie pracodawców pod kątem potrzeb szkoleniowych i zatrudnieniowych, występujących obecnie w przedsiębiorstwach oraz w przyszłości – co związane jest z planowanym rozwojem firm.

 

Odpowiadając na potrzebę przeprowadzania takiego monitoringu Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu1 złożył wniosek i otrzymał dofinansowanie na utworzenie Ośrodka Monitorowania Kwalifikacji i Potrzeb Szkoleniowych na Rynku Pracy. Ośrodek utworzony został w wyniku realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ośrodek Monitorowania Kwalifikacji i Potrzeb Szkoleniowych na Rynku Pracy stanowi obecnie element uzupełniający działalność utworzonego w opolskim oddziale Instytutu Opolskiego Centrum Transferu Innowacji. Zadaniem ośrodka jest monitorowanie pracodawców pod kontem:

  1. oceny przygotowania zawodowego absolwentów do potrzeb firmy,
  2. bieżących i przyszłych potrzeb zatrudnieniowych,
  3. potrzeb szkoleniowych dla pracowników, a w tym:
- tematyki szkoleń,
- preferowanej formy podnoszenia kwalifikacji pracowniczych,
- preferowanego sposobu finansowania szkoleń,
- preferowanych terminów przeprowadzania szkoleń.

 

Elementami podlegającymi monitorowaniu są również:

  • systemy motywacyjne w firmach sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji pracowników,
  • korzystanie z dostępnej na rynku oferty szkoleniowej,
  • zdecydowanie przedsiębiorców na podniesienie kwalifikacji pracowników.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie przeprowadzonych w 2007 roku badań, a tym samym analizę wyżej wymienionych elementów monitoringu pracodawców.

 

1 Obecnie opolski oddział Inżynierii Materiałowej, Projektowej i Środowiska Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych

 


Spis treści:

1 Wprowadzenie 2
2 Metodologia i dobór próby badawcze 2
3 Ocena przygotowania zawodowego absolwentów z punktu widzenia firm 6
4 Potrzeby zatrudnieniowe firm Opolszczyzny 14
4.1 Analiza bieżących potrzeb zatrudnieniowych 14
4.2 Analiza przyszłych potrzeb zatrudnieniowych 26
5 Potrzeby szkoleniowe firm Opolszczyzny 37
5.1 Zapotrzebowanie na szkolenia 37
5.2 Tematyka szkoleń pożądanych przez firmy Opolszczyzny 38
5.3 Preferowane formy podnoszenia kwalifikacji pracowników 42
5.4 Kto powinien finansować szkolenia? 47
5.5 Preferowane terminy przeprowadzania szkoleń 52
5.6 Systemy motywacyjne w firmach, mające sprzyjać podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników 57
5.7 W jakim stopniu firmy Opolszczyzny korzystały z dostępnej na rynku oferty szkoleniowej? 64
5.8 W jakim stopniu firmy są zdecydowane na korzystanie ze szkoleń, jako sposobu na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników? 76
6 Podsumowanie 81
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014