WYDAWNICTWA INNE

 

„Popioły lotne z kotłów fluidalnych i możliwości ich uszlachetniania” - Autor Krystyna Rajczyk,
Opole 2012.

 

 

Kompostowanie

Wieloletnie badania popiołów lotnych, prowadzone w Instytucie Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w tym w szczególności popiołów nowej generacji, a do takich niewątpliwie należą popioły z kotłów fluidalnych, które w pracy będą określane skrótowo jako „popioły fluidalne”, miały za zadanie poznanie ich właściwości, tak odmiennych w porównaniu do znanych i powszechnie stosowanych popiołów konwencjonalnych ze spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych, opracowanie sposobów ich uszlachetniania i wskazanie kierunków wykorzystania.

 

Cel taki cel stawiany jest przez wiele ośrodków naukowych w kraju i na świecie. Istotne są też wysiłki i działania podejmowane przez energetykę, sektor przemysłu, w którym powstają uboczne produkty spalania i który jest odpowiedzialny za ich bezpieczne składowanie, unieszkodliwianie, a przede wszystkim ich ekonomiczne wykorzystanie. Równie liczące się są wyniki przedsiębiorców, którzy w sposób ekonomiczny potrafią popiołowe technologie opracować i wykorzystać. Wymieniając instytucje zajmujące się wykorzystaniem popiołów lotnych w budownictwie, nie sposób pominąć Stowarzyszenia Polska Unia UPS (Ubocznych Produktów Spalania), które powstało w 1998 r., a skupia przedstawicieli energetyki, uczelni, instytutów badawczych, przemysłu cementowego i betonu. W tym miejscu chciałam podziękować organizatorom konferencji „Popioły z energetyki”, która jako otwarte forum dyskusyjne często stanowiła inspirację do podejmowanych przeze mnie badań, a wiele z prezentowanych w czasie ich trwania publikacji i referatów zostało przywołane w niniejszej monografii. Szczególna jest też rola Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych (ICiMB), Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, w którym opracowano wiele technologii wykorzystania popiołów lotnych w produkcji klinkieru cementowego i cementów, w tym również popiołów fluidalnych i innych ubocznych produktów spalania.

 

Omówione w opracowaniu pozycje literaturowe nie ujmują wszystkich zagadnień związanych z wykorzystaniem popiołów fluidalnych, dotyczą raczej aspektów związanych z możliwościami uszlachetniania tych popiołów oraz dyskusji z wynikami badań otrzymanych przez autora oraz 8 Od autor a innych badaczy. Wiadomo jednak, że w zakresie badań popiołów fluidalnych powstała duża liczba cennych publikacji zarówno w kraju, jak i za granicą. Znaczny wkład wiedzy na temat popiołów lotnych oraz innych UPS i sposobów ich wykorzystania zawierają materiały cyklicznej międzynarodowej konferencji „Popioły z energetyki”, o czym już wspomniano.

 

Mówiąc o specjalistach nie sposób pominąć, wydanych w kraju, monografii:

Hycnara pt. Czynniki wpływające na właściwości fizykochemiczne i użytkowe stałych produktów spalania paliw w paleniskach fluidalnych [1] oraz Giergicznego pt. Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, w której w dużym zakresie omawiano właściwości popiołów fluidalnych [2]. Znaczące są też wyniki badań prowadzonych w kraju w ramach Projektu Badawczo-Rozwojowego nr R04013 01 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawione w pracy zbiorowej pod redakcją Brandta pt. Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych [3].

 

Kontynuując cel badawczy zmierzający do dalszego poznania popiołów fluidalnych, celem szerszego i właściwego ich wykorzystania, przedstawiam wyniki badań własnych, jak i doświadczeń innych autorów. Mam nadzieję, że rezultaty prezentowanej pracy przyczynią się do poszerzenia wiedzy związanej z wykorzystaniem w budownictwie popiołów lotnych fluidalnych, a zebrane wyniki badań dotyczące metod waloryzacji popiołów fluidalnych rozszerzą możliwości ich wykorzystania w myśl idei: dzisiaj odpad – jutro cenny surowiec lub zgodnie z hasłem zapożyczonym z nazwy biuletynu wydawanego przez Stowarzyszenie Polska Unia UPS – „Szare na złote”.

 

Na koniec chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania i wydania tej monografii, w szczególności Dyrekcji Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz współpracownikom z Zakładu Inżynierii Materiałowej Oddziału Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu.

 

 

Krystyna Rajczyk

 

 

„Popioły lotne z kotłów fluidalnych i możliwości ich uszlachetniania” - Krystyna Rajczyk,
Opole 2012.


 

 

 

Spis treści:

 

 

Od Autora

 

Wprowadzenie

 

CZĘŚĆ I BADANIA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH POPIOŁÓW FLUIDALNYCH ORAZ WPŁYWU POPIOŁÓW FLUIDALNYCH NA PROCES HYDRATACJI ZACZYNÓW, ZAPRAW I BETONÓW Z ICH UDZIAŁEM

1.

Technika fluidalnego spalania w energetyce

2.

Powstawanie stałych produktów spalania w kotłach fluidalnych

3.

Prognozy rozwoju technik fluidalnych

4.

Dotychczasowe wykorzystanie popiołów, w tym popiołów z kotłów fluidalnych

5.

Właściwości popiołów fluidalnych

5.1

Skład chemiczny i mineralny popiołów z kotłów fluidalnych

5.2

Popiół fluidalny w świetle wymagań normowych

5.3

Klasyfikacja i wymagania popiołu lotnego jako dodatku do betonu

5.4

Popiół lotny fluidalny jako składnik cementu

5.5

Trudności techniczne wynikające z zastosowania popiołów fluidalnych

6.

Charakterystyka popiołów fluidalnych z punktu widzenia ochrony środowiska

6.1

Aspekty prawne

6.2

Ocena poziomu promieniotwórczości naturalnej

6.3

Ocena zawartości metali ciężkich i ich wymywalność

7.

Badania procesu hydratacji popiołów z kotłów fluidalnych

7.1

Synteza ettringitu w świetle danych literaturowych

7.2

Badania procesu tworzenia się ettryngitu w zaczynie zawierającym popioły fluidalne

7.3

Proces hydratacji zaczynu cementowo-popiołowego zawierającego popiół fluidalny

8.

Wiązanie i twardnienie zapraw zawierających popioły fluidalne

8.1

Wpływ popiołu fluidalnego na kształtowanie wytrzymałości zapraw cementowych

8.2

Aktywność pucolanowa popiołu fluidalnego jako składnika spoiwa

8.3

Określenie wpływu dodatku popiołu fluidalnego na właściwości betonu

9.

Badania nad możliwością wykorzystania popiołu fluidalnego do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego

9.1

Próba wykorzystania popiołów fluidalnych do produkcji betonu komórkowego

 

CZĘŚĆ II
BADANIA NAD MOŻLIWOŚCIĄ USZLACHETNIANIA POPIOŁÓW FLUIDALNYCH

10.

Kierunki waloryzacji popiołów lotnych

10.1

Rozdrabnianie, dezintegracja cząstek, mechaniczna aktywacja

10.2

Termiczna waloryzacja popiołów fluidalnych

10.3

Uszlachetnianie popiołów fluidalnych poprzez proces wstępnej, kontrolowanej hydratacji

10.3.1

Charakterystyka popiołów użytych do badań

10.3.2

Badania właściwości zapraw zawierających waloryzowane popioły fluidalne

10.3.3

Waloryzacja popiołów fluidalnych poprzez ich składowanie

10.3.4

Metodyka badawcza

10.3.5

Wpływ sezonowania na skład fazowy popiołów

10.3.6

Określenie wpływu składowania popiołów fluidalnych na właściwości zapraw

10.3.7

Wytrzymałość zapraw zawierających popioły składowane

10.4

Uszlachetnianie popiołu fluidalnego poprzez mieszanie z popiołem konwencjonalnym

10.4.1

Badania właściwości reologicznych zaczynów cementowych zawierających mieszaniny popiołowe

10.4.2

Wytrzymałość zapraw zawierających mieszaniny popiołowe

10.4.3

Hydratacja spoiw cementowych zawierających mieszaniny popiołowe

11.

Instalacje do przemysłowego uszlachetniania popiołów

 

Podsumowanie

Literatura

Spis rycin

Spis tabel

 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014