MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i ogniotrwałych"

 

IV MKNMiędzynarodowa Konferencja Naukowa p.n. "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" jest czwartą z cyklu konferencji organizowanych od roku 1998 przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych.

W wyniku integracji w roku 2007 trzech Instytutów powstała nowa jednostka badawczo-rozwojowa p.n. "Instytut Szkła, Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych". Nowo powstały Instytut podjął się kontynuacji konferencji o rozszerzonej tematyce - obejmującej również zagadnienia dotyczące przemysłów szklarskiego, ceramicznego i materiałów ogniotrwałych. Program czwartej konferencji obejmuje więc kompleksowo ujętą problematykę oszczędności i poszanowania energii oraz poprawy środowiska w szeroko pojętej branży materiałów ceramicznych.

Dynamiczny rozwój produkcji materiałów, znacząca poprawa i unowocześnienie metod wytwarzania oraz podniesienie jakości wyrobów wymaga prowadzenia dalszych badań naukowych dotyczących energochłonności wyrobów i technologii oraz ochrony środowiska. Celowe jest więc zintensyfikowanie prac w celu obniżenia zużycia energii w procesach technologicznych, wykorzystania energii odnawialnej i alternatywnej oraz stosowania surowców odpadowych i odpadów palnych. Również w zakresie ochrony środowiska bardzo istotne jest obniżenie emisji gazów pochodzących z procesów technologicznych oraz sekwestracja gazów cieplarnianych. Zagadnienia te są przedmiotem prac prezentowanych na Konferencji "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych".
O potrzebie zorganizowania Konferencji może świadczyć przede wszystkim waga i aktualność proponowanej tematyki, jak również zgłoszenie udziału przedstawicieli jednostek innowacyjnych i wyższych uczelni, a w szczególności kadry technicznej przemysłu. Znaczący udział pracowników nauki, a przede wszystkim praktyków, jest potwierdzeniem trafności wyboru tematyki prezentowanych referatów oraz ich znaczenia dla przemysłu.
Jestem głęboko przekonany, że merytoryczna dyskusja oraz wymiana poglądów uczestników Konferencji będzie inspiracją do podejmowania nowych prac i szerszych zastosowań nowoczesnych rozwiązań w gospodarce.
Uczestnikom Konferencji życzę owocnych obrad i miłego pobytu w górach w otoczeniu pięknej jesiennej przyrody.

 

W imieniu Komitetu Programowego

Bronisław Weryński

 

Spis treści:

 

Bronisław Weryński - Wprowadzenie
9

Rozdział I

Nowoczesne technologie w przemyśle materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki (The modern techno/ogies in glass, ceramics, refractory and construction materials industries)


Albin Garbacik, Wiesław Kurdowski, HenrykSzeIąg - Rozwój technologii betonu związany z ochroną środowiska (Concrete technology development related to the environment protection strategy) 13
Albin Garbacik, Wiesław Kurdowski, Henryk Szeląg - Rozwój technologii betonu związany z ochroną środowiska (Concrete technology development related to the environment protection strategy) 24
Martin Schneider - Neue Entwicklungen bei der Zementhersteliung und -anwendung (Nowe rozwiązania w procesie produkcji cementu oraz ich zastosowania) (New techniques in cement manufacture nd its implementation) 40
Teresa Rucińska - Styrobeton - beton lekki o właściwościach izolacyjno-konstrukcyjnych (Eps concrete - lightweight concrete with isolating and constructional properties) 46
Iwona Kosk - Niekonwencjonalne technologie przetwarzania naturalnych surowców mineralnych w przemysłach szklarskim, kablowym i ochronie środowiska (Unconventional production ngineering 's processing of raw materials for industries: glass, rubber and cable and in envżronment protectżon) 60
Franciszek Sładeczek - Ocena możliwości wprowadzenia technologii "zeroemisyjnej" w procesie wypalania klinkieru (Discussion ofpossibilities ofimplementation ofzero emission technology in clinker burning process) 75
Wojciech Kalinowski, Wojciech Moroń, Wiesław Rybak - Badania pirolizy palnych odpadów dla potrzeb procesu wypalania klinkieru cementowego (lnvestigation oj pyrolisis oj calorific waste or needs oj clinker burning process) 90
Marcin Osuchowski, Tadeusz Jakubiuk - Elektrolitowe materiały stałotlenkowe w ogniwach paliwowych (The electrolyte solid oxide materials in fuel cell) 104
Artur Oziębło, Zbigniew Jaegermann, Cecylia Dziubak, Mikołaj Szafran, Stanisław Traczyk, Magdalena Gizowska, Ewa Bobryk - Porowate tworzywa ceramiczne wykorzystywane produkcji kompozytów ceramika-metal metodami infiltracji (Porous ceramics jor ceramic-metal composites made by infiltration method) 114
Maurycy Pyzalski, Michał Pyzalski - Wpływ udziału glinianów i glinożelazianów wapnia na własności lekkiego wiążącego tworzywa ceramicznego (Lightweight anhydrite-cement ceramie binders) 131

Rozdział II

Energochłonność i ekologia w przemyśle materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki (Pro-ecological and energysaving technologies in manufacturing of glass, ceramics, refractory and construction materials)


Jerzy Duda - Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania ciepła odpadowego w przemyśle mineralnych materiałów budowlanych i ceramicznych (Pro-ecological and economical aspects oj was te heat recovery in mineral building materials and ceramie industry) 149
Bernard Emberger, Volker Hoenig - Optimierung der Drehofenfeuerung in Zementwerken bei Einsatz von Sekundarbrennstoffen (Optymalizacja palenisk pieców obrotowych w cementowaniach przy wysokim udziale paliw wtórnych)(Optimization oj rotary cememt ki/n firing with usage oj alternative juels) 160
Marek Gałewicz - Technologiczne możliwości ograniczenia emisji szkodliwych substancji w procesach topienia szkieł (Glass melting process 's possibilities to reduce emission oj hazardous substances) 167
Gerard Bursy - Obniżenie zużycia energii elektrycznej urządzeń przemiałowych przez zastosowanie nowoczesnych układów sterowania (Reduction oj electric energy consumption by mil/ing equipment applying modern eon troi systems) 183
Piotr Podkowa, Rafał Bujak - Wdrożenie nowych energooszczędnych rozwiązań technologicznych w Cementowni "Odra" S.A. w Opolu (Implementation new energy saving technological solutions in Cement Plant Odra S.A. in Opole) 198
Albin Garbacik, Tomasz Baran - Produkcja cementów z dużą ilością dodatków mineralnych szansą ograniczenia emisji CO2 w przemyśle cementowym (Production of cements containing large amounts ofmineral additives the chance to reduce CO2 emission in cement industry) 209
Mirosław Gnoiński, Pelagia Laska - Józefczak, Adam Matusiewicz - Alternatywna metoda oznaczania właściwości chemicznych cementu za pomocą analizy XRF (Alternative method of determination of cement chemical properties by means of XRF analysis) 221
Mirosław Gnoiński, Pelagia Laska-Józefczak, Adam Matusiewicz - Alternatywna metoda oznaczania właściwości chemicznych cementu za pomocą analizy XRF (Alternative method of determination of cement chemical properties by means of XRF analysis) 228
Lucyna Janecka, Wojciech Kalinowski - Wpływ stosowania paliw alternatywnych na obieg składników lotnych w procesie wypalania klinkieru (Influence of alternative fuels incineration on circulation ofvolatile components in clinker burningprocess) 243
Mirosław Gnoiński, Tomasz Foszcz - Właściwości cementu w świetle badań międzylaboratoryjnych i własnych testów odniesienia Mirosław Gnoiński, Tomasz Foszcz, Właściwości cementu w świetle badań międzylaboratoryjnych i własnych testów odniesienia (Cement properties in view of laboratory comparison tests and own reference tests) 261
Mirosław Gnoiński, Pelagia Laska-Józefczak, Adam Matusiewicz - Zawartość Cr(VI) w cementach i materiałach pochodnych (Content of Cr(VI) in cements and cement based materials) 273
Andrzej Śliwa, Jerzy Witek - Ochrona środowiska w przemyśle ceramicznym w świetle wymagań najlepszej dostępnej techniki (BAT) (The environment protection in ceramics manufacturing industry in the lights ofbest available techniques [BAT]) 288
Alfred Nolepa - Standardy jakościowe dla paliw alternatywnych wykorzystywanych w przemyśle cementowym (Quality standards for alternativefuels used in cement industry) 77
Marzena Najduchowska - Rola żywic epoksydowych w kształtowaniu właściwości spoiw i kompozytów polimerowo-cementowych (Role of epoxy resins in formation of polymer-cement binders and composites properties) 315
Jerzy Witek, Roman Klecan, Andrzej Śliwa, Andrzej Kleta - Nowe, ekologiczne technologie wykonywania izolacji cieplnych w energetyce (New, environmentally friendly technologies of thermal insulationfor power industry) 329
Grzegorz Siemiątkowki - Metoda diagnostyki stanu izolacji w piecach obrotowych (Diagnostic method ojthe insulation condition in rotary kilns) 329
Tomasz Zduniewicz - Zastosowanie tennografii w podczerwieni w przemyśle szklarskim i budownictwie (The thermography oj infra-red adiation in glass and bui/ding industry) 343
Małgorzata Sobala - Laboratoria badawcze w aspekcie aktualnych wymagań prawnych dotyczących monitorowania emisji gazów cieplarnianych (Testing laboratories in view oj actuallegal requirements oncerning greenhouse gases monitoring) 355
Dariusz Kalarus, Bożena Środa - Zmiany zawartości metali ciężkich w cementach wraz z rozwojem nowych technologii produkcji (Change j heavy metais content in portland cements along with new production echnologies development) 363

Rozdział III

Surowce odpadowe i paliwa alternatywne w technologiach materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki (Waste materials and alternate fue/s in techno/ogies glass, ceramies, refractory and construction materials industries)


Marek Pilawski - Wykorzystanie surowców wtórnych i odpadowych oraz paliw alternatywnych w technologicznym procesie recyklingu molekularnego odpadów (Using oj weste materials and aternate fitels in technological process ojwaste molecular recycling) 377
Ewa Głodek, Jarosław Trembacz - Możliwość wykorzystania biogazu w procesie wypalania klinkieru (Possibility oj utilization j biogas in process oj clinker burning) 389
Jacek Urban - Sztuczne marmury wytwarzane na bazie gipsu (Artificial marbies manujactured on gypsum basis) 397
Jan Kościanowski, Adam Werszler - Spalanie osadów ściekowych w piecach obrotowych do wypalania klinkieru cementowego (Sewage sludge co-incineration in rotary cement kilns) 405
Marek Lepucki - Wpływ współspalania biomasy na emisję dwutlenku węgla w procesie wypalania klinkieru (Influence oj biomass o-incineration on CO2 emission in clinker burning process) 420
Krystyna Rajczyk, Elżbieta Giergiczny, Marek Szota - Wykorzystanie odpadów papierniczych po termicznej waloryzacji (Utilization oj paper wastes after thermal valorization) 429
Paweł Pichniarczyk, Małgorzata Sobala, Michał Wieczorek - Wykorzystanie fosfogipsu w przemyśle gipsowym i cementowym (Analysis of possibility of utilization phosphogypsum in gypsum and cement industry) 439
Zdzisław Naziemiec - Produkcja kruszyw z odpadów przeróbczych przemysłu wapienniczego (The production of aggregates from processing wastes of limestone industry) 452
Krystyna Rajczyk, Elżbieta Giergiczny, Janusz Piątkowski - Materiał zgromadzony w stawach osadowych KGHM Polska Miedź S.A. jako potencjalne źródło gipsu odpadowego (The material collected in the waste lago on in KGHM as a potential source ofwaste gypsum) 466

Rozdział IV

Materiały promocyjne (Promotion papers)


Mark Filippich - Refractory solution when using altemative fuels (Rozwiązania materiałowe oryrobów ogniotrwałych stosowanych przy spalaniu paliw alternatywnych) (Feuerfestl6sungen beim Gebrauch alternativer BrennstojJe) 477
Hubert Poloczek, Stanisław Stankiewicz - Wykorzystanie wag rotacyjnych firmy Pfister w procesie produkcji cementu (Usage f Pfister rotor weighfeeder in cement ptocess manufacture 491
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014