MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych

 

IV MKNMiędzynarodowa Konferencja Naukowa p.n. "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" jest piątą z cyklu konferencji organizowanych od roku 1998 przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych.

Przedkładana Czytelnikom książka jest kolejną, piątą, publikacją, którą poświęcono problemom oszczędności i poszanowania energii oraz ochronie środowiska w szeroko pojętej branży materiałów ceramicznych. Stanowi ona kontynuację prezentowanych prac w czterech wcześniej wydanych tomach pod wspólnym tytułem „Energia i środowisko w przemyśle materiałów budowlanych i ceramicznych”.

 

Prezentowana w niniejszej monografii tematyka dotyczy:

  • nowych energooszczędnych technologii,
  • wykorzystania paliw i surowców odpadowych,
  • alternatywnych źródeł energii,
  • ochrony środowiska.

W części pierwszej monografii przedstawiono zagadnienia dotyczące kwestii obniżenia energochłonności procesów technologicznych w przemyśle materiałów budowlanych i ceramiki, m.in. zaprezentowano koncepcję oszczędzania energii w europejskim przemyśle ceramicznym. Na przykładzie przemysłu cementowego przybliżono możliwość wykorzystania nowej technologii plazmowej. Ważnym zagadnieniem, które zostało omówione w tej części jest wykaz zanieczyszczeń do powietrza z rekomendowanej listy PRTR dla procesów przemysłu mineralnego oraz sektora energetycznego i metodyka określenia wskaźników uwolnień dla takich substancji, jak: N2O, HCN, benzen, metan, amoniak, antracen, naftalen, di ftalan (DEHP), PCB, WWA, NMVOC. Druga część monografii poświęcona została wybranym zagadnieniom dotyczącym wykorzystania popiołów lotnych, w tym głównie wapiennych w przemyśle materiałów budowlanych. Przedstawiono m.in. założenia Projektu Strukturalnego POIG „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”. Na przykładzie popiołów lotnych ze spalania węgla brunatnego scharakteryzowano krajowe popioły i zaprezentowano perspektywy ich zagospodarowania. Omówiono także możliwości kształtowania właściwości betonu dodatkiem wapiennego popiołu lotnego. Trzecia część prezentowanego wydawnictwa obejmuje obszerną tematykę, która dotyczy wykorzystania surowców i paliw odpadowych w technologiach materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki. Przedstawiono innowacyjne technologie z wykorzystaniem wybranych surowców odpadowych, których zastosowanie pozwala, z jednej strony, na obniżenie zużycia energii w procesie produkcyjnym, a z drugiej, wpływa korzystnie na jakość otrzymywanych produktów. Czwarta część monografii dotyczy wybranych zagadnień z dziedziny mineralnych materiałów budowlanych. Przedstawiono nowe wymagania dla wyrobów budowlanych w aspekcie planowanych zmian w ustawodawstwie europejskim. Na przykładzie opracowanej i uruchomionej w krakowskim Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych technologii produkcji cementu romańskiego przybliżono informacje o tym spoiwie i jego wykorzystaniu w konserwacji zabytków architektury. Wyrażamy nadzieję, że ze względu na wagę i aktualność prezentowanej tematyki przedkładana Czytelnikom książka spotka się z życzliwym przyjęciem kadry technicznej przemysłu, pracowników jednostek naukowych i ośrodków badawczych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką poszanowania energii w warunkach zrównoważonego rozwoju.

 

Jerzy Duda*,

Krzysztof Szamałek**

* Doc. dr hab. inż., Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie, Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu.

** Dr hab. inż., prof. UW, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

 

Spis treści:

 

Jerzy Duda, Krzysztof Szamałek - Wprowadzenie
11

Część I

Energochłonność i ekologia w przemyśle materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki

(Part I: Energy consumption and ecology in building materials, refractory, glass and ceramics industry)


Jerzy DUDA - Możliwości wykorzystania plazmy niskotemperaturowej w przemyśle ceramicznym (Possibilities of usage of law grade temperature plasma in ceramic industry) 15
Zbigniew JAEGERMANN, Wojciech ŁUKASIK - Koncepcje oszczędzania energii dla europejskiego przemysłu ceramicznego– podsumowanie projektu UE CERAMIN (Summary of UE project„Energy saving in the ceramic industry” CERAMIN) 28
Wojciech KALINOWSKI - Suszenie odpadów drobnoziarnistych w przemyśle materiałów budowlanych (Drying of fine grain size waste in building materials industry) 41
Genowefa ZAPOTOCZNA-SYTEK - Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) a środowisko naturalne (Autoclaved aerated concrete (AAC) and natural environment) 54
Edmundas SPUDULIS, Povilas DRULIA - Gas recirculation systems peculiarities in tunnel kiln applying waste wood fuel (Charakterystyki systemów recyrkulacji gazów w tunelowym piecu wykorzystującym odpady drewniane jako paliwo) 63
Patryk WEISSER, Paweł SKOTNICKI - Wykorzystanie ciepła odpadowego z płaszcza pieca cementowego (Utilization of waste energy streams flow from the shell cement kiln) 73
Franciszek SŁADECZEK - Metodyka oszacowania wskaźników uwolnień niektórych zanieczyszczeń do powietrza wymaganych w raportowaniu PRTR dla procesu wypalania klinkieru cementowego (Methods of evaluation of specific releases to air recommended by E-PRTR reporting in processes of mineral industry)
91
Grzegorz LIGUS, Katarzyna KIPRIAN, Jarosław JANETA, Alfred NOLEPA, Karina IGNASIAK - Możliwości aplikacji metod analizy obrazu podczas segregacji odpadów komunalnych w aspekcie przygotowania paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego (Prospects of digital image processing application in waste municipal segregation process, in the aspect of alternative fuel generation for cement industry) 104
Iwona KOSK - Ułatwienie bieżącej eksploatacji różnych jakościowo surowców z dużych złóż antropogenicznych, tj. hałd, składowisk odpadów górniczych lub paleniskowych, przez symulację wstępnej homogenizacji surowca na terenie złoża antropogenicznego (Simplification of the current exploitation of qualitatively different raw materials from big anthropogenic deposits i.e. dumps, mine or furnace wastes yards by simulation of initial homogenisation of the material in deposit) 114
Marcin OSUCHOWSKI, Irena WITOSŁAWSKA - Ogniwa paliwowe jako chemiczne źródła energii elektrycznej–fizykochemiczne zasady ich działania (The fuel cells as chemical sources of electric power–physic-chemical working rules them) 134
Krzysztof JESIONEK, Henryk KARCZ, Marcin KANTOREK - Energetyczna utylizacja mączki zwierzęcej, kinetyka procesu suszenia i pirolizy (Meat and bone meal energetic utilization drying process and thermal decomposition) 148
Jerzy WITEK, Andrzej KLETA, Andrzej ŚLIWA, Roman KLECAN - Próby stosowania nowej, ekologicznej technologii izolowania turbin (Application tests of new, environmentally friendly technology of thermal insulation for power station turbines) 161

Część II

Wykorzystanie popiołów lotnych w przemyśle materiałów budowlanych

(Part II: Usage of fly ashes in building materials industry)


Albin GARBACIK, Zbigniew GIERGICZNY, Michał GLINICKI, Jacek GOŁASZEWSKI - Założenia Projektu Strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego” (The principles of POIG structural project „Innovative cement binders and concretes using calcium fly ash”) 173
Zbigniew GIERGICZNY, Albin GARBACIK, Tomasz BARAN - Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonu (Calcareous fly ashes as a pozzolanic-hydraulic constituent of cements and an active addition for concrete) 186
Albin GARBACIK, Tomasz BARAN, Paweł PICHNIARCZYK - Charakterystyka krajowych popiołów wapiennych ze spalania węgla brunatnego (Characteristics of domestic calcareous fly ashes from lignite carbon combustion) 201
Jacek GOŁASZEWSKI, Zbigniew GIERGICZNY - Kształtowanie właściwości reologicznych mieszanek na spoiwach cementowych z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego (Formation of rheological properties of cement binders’ composites with the addition of calcium fly ash) 215
Michał A. GLINICKI, Daria JÓŹWIAK-NIEDŹWIEDZKA, Karolina GIBAS - Ocena przepuszczalności betonu z popiołem lotnym wapniowym – koncepcja badań (Evaluation of permeability of concrete containing high-calcium fly ash – the research concept) 229
Elżbieta GIERGICZNY, Marek SZOTA - Wpływ jakości popiołu lotnego na efektywność działania domieszek chemicznych w składzie kompozytów cementowo-popiołowych (The impast of fly ash quality on the chemical admixtures effectiveness working in cement-fly-ash composities) 241
Marek SZOTA - Badania nad możliwością wykorzystania popiołów lotnych wysokowapniowych jako składnika cementu (The research under the possibilities of using high calcium fly ashes as a content of cement and binders) 253

Część III

Surowce odpadowe i paliwa alternatywne w technologiach materiałów budowlanych, ogniotrwałych, szkła i ceramiki (Part III: Waste materials and alternative fuels in technologies of building materials, refractory, glass and ceramics)


Krzysztof CZARNACKI, Piotr NIEPRZECKI, Jan WASYLAK - Wykorzystanie surowców wtórnych, w tym stłuczki szklanej, w technologii szkła opakowaniowego na przykładzie grupy Can Pack S.A. (Glass cullet as a recycled material in Can Pack S.A. Group) 271
Barbara LIPOWSKA, Zofia PUFF, Ryszard SAŁACIŃSKI, Jerzy WITEK - Agrospieki – ceramizowane kompozyty nawozowe z mineralnych surowców odpadowych i kopalin towarzyszących (Agrosiners – ceramic mineral fertilizers obtained from domestic minerals incuding accompanying minerals and wastes from quarries) 283
Valentin ANTONOVIČ, Marius ALEKNEVIČIUS, Ina PUNDIENĖ, Rimvydas STONYS - Influence of waste oil-cracking catalyst on structure of alumina cement based binder (Wpływ odpadowego katalizatora z krakingu ropy na strukturę spoiwa na bazie cementu glinowego) 296
Jan WASYLAK, Manuela REBEN, Magdalena KOSMAL - Szkło – ceramika z wykorzystaniem odpadowej stłuczki kineskopowej (Glass – ceramics with usage of cullet waste CRT glass) 304
Gintautas SKRIPKIŪNAS, Vytautas SASNAUSKAS, Danutė VAIČIUKYNIENĖ, Marius SIMONAVIČIUS - Hydration of Portland cement paste with addition of low quantity of hydrosodalite (Hydratacja zaczynu cementu portlandzkiego z dodatkiem małej ilości hydrosodalitów) 312
Dariusz KALARUS - Źródło metali ciężkich w klinkierze portlandzkim (Source of heavy metals in Portland clinker) 320
Marek LEPUCKI - Globalna redukcja emisji dwutlenku węgla dzięki współspalaniu odpadów w przemyśle cementowym (Global reduction of carbon dioxide during waste co incineration in cement kilns) 332
Krystyna RAJCZYK, Karina PŁACHETKA, Anna JAROCKA - Możliwości wykorzystania odpadowego gipsu pochodzącego z procesu neutralizacji ścieków kwaśnych przy produkcji miedzi jako regulatora czasu wiązania cementu (The possibility of utilization of gypsum waste from acid liquid waste neutralization process at cooper production as a regulator of setting time in cement) 341
Marta BOŻYM - Wykorzystanie osadów ściekowych w ceramice i materiałach budowlanych (Utilization of sewage sludge in ceramic and building materials) 356
Adam MATUSIEWICZ - Zawartość chromu, arsenu i rtęci w wybranych surowcach i materiałach budowlanych (Concentrations of chromium, arsenic and mercury in selected raw materials and building materials) 371

Część IV

Mineralne materiały budowlane i metody badań (Part IV: Mineral building materials and its research methods)


Małgorzata SOBALA, Teresa CICHOŃ - Nowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych – zrównoważony rozwój w aspekcie planowanych zmian w ustawodawstwie europejskim (New requirements for building products – sustainable development in view of planned changes in European legislation) 385
Aleksandra SKOREK - Cement romański – historia materiału i jego zastosowanie przy odnowie zabytków architektury (Roman Cement – history of the material and its appliance in the conservation of historical architecture) 395
Adam MATUSIEWICZ - Wpływ dodatków tlenku cynku, miedzi i ołowiu na proces klinkieryzacji (Influence of additions of zinc, copper and lead oxides on clinkerisation process) 404
Grzegorz SIEMIĄTKOWSKI - Prognozowanie stanów awaryjnych wymurówki w piecu obrotowym (Forecast of refractory lining failure state in the rotary kiln) 418
Małgorzata SOBALA, Krzysztof NOSAL, Paweł PICHNIARCZYK - Wpływ lepkości metylocelulozy na właściwości klejów cementowych do płytek (Influence of methylcellulose viscosity on properties of cementitious adhesives) 436
Jacek URBAN, Michał WIECZOREK - Ogólne zasady stosowania zapraw z cementu romańskiego (General principles of application of Roman cement mortars) 449
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014