MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i ogniotrwałych"

 

IV MKNMiędzynarodowa Konferencja Naukowa p.n. "Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych" jest trzecią z cyklu konferencji organizowanych od roku 1998 przez Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych.

 

Spis treści:

 

I. Energochłonność i ekologia w przemyśle materiałów budowlanychJerzy D u d a - Ciepło odpadowe z procesu wypalania klinkieru cementowego źródłem niekonwencjonalnej energii elektrycznej (Waste heat from the process of linker burning as a source of unconvencional electric energy)
Volker H o e n i g - Moeglichkeiten und Grenzen der NOx-Minderung durch gestufte Verbrennen in Vorkalzinieranlagen (Możliwości oraz granice obniżenia NOx-ów, poprzez stopniowe spalanie w urządzeniach do wstępnej kalcynacji, Options and limits of the NOx abatement by staged combustion at precalciner kilns)
Helmut K a c z m a r e k, Simone S c h r a m m - Der Einsatz triboelektrischer Staubmesstechnik-Lösungen, Applikationsbeispiele, Herausforderungen (Zastosowanie tryboelektrycznej techniki pomiaru zapylenia-rozwiązania, przykłady zastosowań, wyzwania, The application of triboelectric dust measuring technology-solutions, application examples, challenges)
Wojciech K a l i n o w s k i, Franciszek S ł a d e c z e k - Ocena efektywności chłodzenia klinkieru z wykorzystaniem sprawności termicznej procesu (Assessment of clinker cooling efectiveness by means of process thermal efficiency)
Wojciech K a l i n o w s k i, Jan J u c h k i e w i c z - Ekologiczno-energetyczne aspekty bocznikowania gazów piecowych w instalacji wypalania klinkieru (Environmental and energy aspects of gas kiln by-pass in clinker burning process)
Bernhard L ü c k e - Katalyse-der Schlüssel zur umweltschonenden, nachhaltigen Chemie (Kataliza-kluczem do efektywnie chroniącej środowisko chemii, Catalisys-a key of environment al protection in the chemistry)
Bronisław M a t l o c h, Adam C i e ś l a r - Piec tunelowy do wypału cegieł magnezytowych – nowe sterowanie procesem grzewczym (Tunnelfurnace for the magnesite brick burning-new heating control system)
Marek P i l a w s k i, Zbigniew P a b j a n, Marcin B a r t c z a k - Wytwarzanie wodoru z odzyskiem energii w procesie recyklingu molekularnego odpadów (Hydrogenium producing and energy using in waste molecular recycling process)
Tomasz O l s z o w s k i; Janusz P o s p o l i t a - Gęstość zastępcza mieszaniny, jako czynnik minimalizujący błąd przy wyznaczaniu koncentracji pyłu metodą grawimetryczną (Substitute density of two phase mixture as a factor minimizing error of concentration of dust measurement by use gravimetric method)
Andrzej R y b a r c z y k - Monitorowanie środowiska w zakładach przemysłu cementowego (Environmental monitoring in cement plants)
Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i - Neuroprognozowanie stanów awaryjnych wykładziny ogniotrwałej pieca (Neuralforecast of refractory lining failure state in the rotary kiln)
Franciszek S ł a d e c z e k, Grzegorz S i e m i ą t k o w s k i - Monitorowanie i raportowanie emisji CO2 w krajowym przemyśle cementowym w świetle Dyrektywy 2003/87/WE o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Monitoring and reporting of CO2 emission in domestic cement industry in accordance with directive 2003/87/EU on greenhouse gas emission allowance trading)
Andrzej Ś l i w a - Emisja fluoru i możliwości jej ograniczania w procesach wypalania ceramiki budowlanej i ogniotrwałej (Fluorine emission and possibilities of its reduction in the process of firing heavy and refractory ceramics)
Justus von W e d e l - The IKN Pendulum Cooler–Design and Operation (Chłodnik IKN Pendulum–budowa i eksploatacja, Der IKN Pendelkühler–Design und Betrieb)

 

II. Mineralne materiały budowlane i metody badań


Klass W i n d m ö e l l e r - Ein Jahr Erfahrung mit dem 6000 tato Kühler in „Górażdże” (Rok doświadczeń w eksploatacji chłodnika 6000 Mg/d w Cementowni „Górażdże”, One year experiece in exploitation of 6000 tpd coolerin „Górażdże”)
Sławomir C h ł ą d z y ń s k i, Marzena Z d a n i e w i c z - Twardnienie cementów z dodatkami mineralnymi w obniżonej i w podwyższonej temperaturze (Hydration of cements with mineral additions in increased and decreased temperature)
Roman G e b e l - Ekologiczne aspekty produkcji pigmentów ceramicznych (Environmental aspect of ceramic pigments production)
Jan G ó r z y ń s k i - Ocena cyklu istnienia materiałów i wyrobów budowlanych (Life cycle assessment of construction materials and products)
Dariusz K a l a r u s, Wiesława N o c u ń - W c z e l i k - Problem redukcji chromu Cr(VI) w cementach w świetle Dyrektywy Europejskiej (Reduction of soluble chromium (IV) in cements in the light of European Directive)
Jan K u b i k, Zbigniew N a j z a r e k - Nanocząsteczki w technologii materiałów budowlanych (Nanoparticles in the building materials technology)
Jan M a ł o l e p s z y, Mariusz H y n o w s k i - Badania procesu hydratacji spoiw gipsowych metodą konduktometryczną (Conductivity investigation of gypsum binders hydration)
Zdzisław N a z i e m i e c, Jacek P a b i s - Normalizacja w zakresie kruszyw do betonu (Standardization of the aggregates for concrete)
Stanisław P e u k e r t, Tomasz B a r a n - Wpływ szkła wodnego potasowego na hydratację cementu portlandzkiego (Influence of the potassium water glass on hydration of the portland cement)
Jerzy W a l a s z e k - Zrównoważony rozwój przemysłu cementowego (Sustainable development of cement industry)
Bronisław W e r y ń s k i, Lucyna J a n e c k a, Janina K u l i b e r d a - Wyroby ceramiczne poryzowane odpadam papierniczym (Ceramic products with wormholes forming by paper waste)
Genowefa Z a p o t o c z n a – S y t e k - Zrównoważony rozwój a proces wytwarzania wyrobów budowlanych (Sustainable development and manufacturing of building products)
Jadwiga Z a r ę b - Badania promieniotwórczości naturalnej surowców, materiałów budowlanych i odpadów w świetle nowych przepisów (Natural radio-activity tests of raw materials, building materials and industrial wastes in light of new regulations)

 

III. Surowce odpadowe i paliwa alternatywne


Elżbieta G i e r g i c z n y, Krystyna R a j c z y k - Wskaźnik aktywności pucolanowej popiołów lotnych a zastosowany cement porównawczy (Pozzolanic activity index of fly ash and used test cement)
Anna G r z y b e k, Marek P i l a w s k i, Zbigniew P a b j a n, Marcin B a r t c z a k - Multipaliwa na bazie odpadowych materiałów organicznych (Multifuels on the base of waste organic materials)
Anna K r ó l - Pył stalowniczy jako składnik spoiw mieszanych (Metallurgical dust as a constituent of the mineral mixed binders)
Albert L i b e r s k i, Wiesław W a s i a k - Stała pozostałość z destylacji olejów przepracowanych i odpadowych tworzyw sztucznych jako paliwo (Solid residue from the distillation of used oil and waste plastics as a fuel)
Andreas M a r t i n, Tomasz C i e s i e l c z u k, Stanisław O l e k s o w i c z, Udo A m b r u s t e r, Ewald P o l e d ni a, Jerzy D u d a, Bernhard L ü c k e - Aufbereitung von Elektronikschrott durch Nassoxidation (Utylizacja złomu elektronicznego metodą utleniania z udziałem wody w warunkach podkrytycznych, Recycling of electronic waste by wet oxidation)
Paweł P i c h n i a r c z y k, Grzegorz M a l a t a - Wykorzystanie odpadowego kwasu siarkowego do produkcji nowych materiałów budowlanych (Utilisation of waste sulphuric acid in building materials production)
Paweł P i c h n i a r c z y k, Małgorzata S o b a l a - Analiza możliwości zastosowania fosfogipsu apatytowego w przemyśle gipsowym i cementowym (Analysis of possibility of phosphogypsum utilization in gypsum and cement industry)
Joanna P o l u s z y ń s k a, Katarzyna S z y r w i ń s k a, Janina L u l e k - Ocena zawartości wybranych PCB i wybranych pestycydów chloroorganicznych (OCP) w paliwie alternatywnym dla przemysłu cementowego otrzymanym z osadów ściekowych (Evaluation of selected PCB and OCP content in alternative fuels based on sewage sludge used in cement industry)
Krystyna R a j c z y k, Elżbieta G i e r g i c z n y - Badania nad możliwością wykorzystania produktów odpadowych z energetyki (The investigations on possibility of use of weste materials from power industry)
Wojciech R o s z c z y n i a l s k i, Marek G a w l i c k i, Edward S k r z y c z e w s k i, Tomasz S z c z y g i e l s k i - Pyły krzemionkowe z hałdy Huty „Łaziska” jako dodatek modyfikujący własności cementu (Silica fume from dump of „Łaziska” smelting works as admixture to cement properties modification)
Leon Troniewski, Małgorzata W z o r e k - Osady ściekowe jako paliwa alternatywne dla przemysłu cementowego (Sewage sludge–alternative fuel for cement industry)
Janusz W. W a n d r a s z - Wytwarzanie i certyfikacja paliw (Production and certification of fuels)
Lucyna W r ó b l e w s k a, Joanna P o l u s z y ń s k a - Analiza zawartości polichlorowanych bifenyli w olejach transformatorowych i kondensatorowych (Analysis of polychlorinated biphenyl’s content in transformer and capacitor oils)

 

IV. Materiały promocyjne


Luiza G r y k o, Wojciech T u r k o w s k i, Marek P i l a w s k i, Zbigniew P a b j a n, Marcin B a r t c z a k - Innowacyjne wykorzystanie materiałów mineralnych w technologiach budowlanych (Innovative methods of the implementation of mineral constructing materials in bulding technology)
Zbigniew K a n k o w s k i - Nowoczesne techniki odpylania w branży cementowo-wapienniczej (Modern technique of dust removal in cement-lime branche)
Henryk M r ó z - Mieszanki szybkotrwardniejące M-38 do wykonywania zapraw i betonów specjalnych (Rapid-hardening mixtures M-38 for special mortars and concretes production)
Hubert P o l o c z e k - Wpływ zastosowania wagi rotacyjnej na poprawę procesu produkcji cementu (Rotor weighfeeder technology to improve the cement manufacturing process)
 
KONTAKT

 

Wydawnictwo
dr inż. Ewa Głodek-Bucyk

tel.:

e-mail:

77 456 32 01 w. 338

e.glodek@icimb.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone ICiMB 2014